Egzamin z medycyny

Egzamin z interny

Pytania i komentarze: lek. Joanna Goździkiewicz, dr n. med. Alicja Rydzewska-Rosołowska
Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Do­bre przy­go­to­wa­nie się do eg­za­mi­nu spe­cja­li­za­cyj­ne­go z tak ob­szer­ne­go dzia­łu me­dy­cy­ny, ja­kim są cho­ro­by we­wnętrz­ne, jest za­da­niem trud­nym. Na eg­za­mi­nach zda­rza­ją się py­ta­nia do­ty­czą­ce za­gad­nień, w któ­rych przy­pad­ku ko­niecz­na jest zna­jo­mość naj­now­szych pu­bli­ka­cji, gdyż wie­dza pod­ręcz­ni­ko­wa nie da­je pew­no­ści wy­bo­ru pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Waż­ne jest jed­nak nie tyl­ko przy­swa­ja­nie sta­le ak­tu­ali­zo­wa­nej wie­dzy, lecz tak­że umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia te­stów. Chcąc po­móc czy­tel­ni­kom w do­brym przy­go­to­wa­niu się do spraw­dzia­nu, co mie­siąc pu­bli­ku­je­my py­ta­nia te­sto­we, któ­rych for­ma jest bar­dzo zbli­żo­na do py­tań eg­za­mi­na­cyj­nych. Przy każ­dym z py­tań za­miesz­cza­my kon­sul­to­wa­ny przez wy­bit­ne­go spe­cja­li­stę opis, któ­ry po­wi­nien po­zwo­lić na zna­le­zie­nie pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Za­gad­nie­nia, do któ­rych uło­żo­ne są py­ta­nia, zo­sta­ły na­de­sła­ne przez czy­tel­ni­ków. Pro­po­zy­cje ko­lej­nych te­ma­tów, któ­re zda­niem Pań­stwa war­to za­mie­ścić w re­pe­ty­to­rium, pro­si­my nad­sy­łać na ad­res: re­pe­ty­to­rium@me­di­cal­-tri­bu­ne.pl

 


1. Który z wymienionych leków najczęściej wywołuje ostre uszkodzenie wątroby?

 1. Cyprofloksacyna
‡ 2. Amoksycylina z kwasem klawulanowym

‡ 3. Wankomycyna

‡ 4. Klarytromycyn‡

 5. Metronidazol

Antybiotykiem, który najczęściej wywołuje ostre uszkodzenie wątroby, jest amoksycylina z kwasem klawulanowym. Zazwyczaj uszkadza wątrobę w mechanizmie cholestatycznym, aczkolwiek u osób młodszych, które stosowały lek krócej, można obserwować uszkodzenie cytotoksyczne. Według niektórych rejestrów antybiotyk ten może odpowiadać za ponad 10% przypadków polekowego ostrego uszkodzenia wątroby.


2. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wodobrzusza przy różnicy pomiędzy stężeniem albuminy w surowicy i w płynie z jamy otrzewnowej (SAAG – serum-ascites albumin gradient) >1,1 g/dl jest:

‡ 1. Rozsiana choroba nowotworowa z licznymi przerzutami do otrzewnej
‡ 2. Gruźlicze zapalenie otrzewnej

‡ 3. Marskość wątroby

‡ 4. Zapalenie trzustki

‡ 5. Zespół nerczycowy

Obliczenie SAAG, czyli różnicy pomiędzy stężeniem albuminy w surowicy i w płynie z jamy otrzewnowej (pobranymi tego samego dnia), jest bardzo przydatne w diagnostyce przyczyn wodobrzusza. SAAG >1,1 g/dl z 97% prawdopodobieństwem pozwala przypuszczać, że przyczyną wodobrzusza jest nadciśnienie wrotne. Najczęstsze przyczyny wysokiego SAAG to: marskość wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, niewydolność serca, zaciskające zapalenie osierdzia, liczne przerzuty do wątroby, zespół Budda-Chiariego. Przy niskim SAAG (<1,1 g/dl) prawdopodobne przyczyny wodobrzusza to: przerzuty do otrzewnej, gruźlica otrzewnej, zapalenie trzustki lub zespół nerczycowy.

.


3. Najbardziej swoistym markerem autoimmunologicznego zapalenia trzustki jest:

‡ 1. Stężenie IgG4 w surowicy

‡ 2. Miano przeciwciał anty-ds-DNA

‡ 3. Miano przeciwciał p-ANCA

‡ 4. Miano przeciwciał c-ANCA

Do góry