Sympozjum: zaburzenia snu

Narkolepsja, samoistna nadmierna senność i pokrewne schorzenia

Timothy G. Quinnell, consultant respiratory physicianIan E. Smith, consultant physician and director

Respiratory Support and Sleep Centre, Papworth Hospital, Cambridge, Wielka Brytania

Narcolepsy, idiopathic hypersomnolence and related conditions

Clinical Medicine 2011;11(3):282-286

Tłum. dr n. hum. Mariusz Górnicz

Adres do korespondencji: Dr T.G. Quinnell, Respiratory Support and Sleep Centre, Papworth Hospital, Papworth Everard, Cambridgeshire CB23 3RE, UK. E-mail: Tim.Quinnell@papworth.nhs.uk

Narkolepsja z katapleksją objawia się przede wszystkim nadmierną sennością w ciągu dnia (EDS – excessive daytime sleepiness) oraz występującymi incydentalnie upadkami. Narkolepsja często bywa nierozpoznawana, mimo że wpływa podobnie na jakość życia pacjenta jak choroba Parkinsona1 i wiąże się z istotnymi kosztami ponoszonymi zarówno przez pacjenta, jak i przez społeczeństwo.2 W badaniu ankietowym przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii mediana czasu od pojawienia się pierwszych objawów do rozpoznania narkolepsji wynosiła 10,5 roku.3 Przyczyną opóźnień diagnostycznych może być małe rozpowszechnienie choroby (wskaźnik chorobowości w Europie 0,047%4), ale bez wątpienia duże znaczenie ma to, że medycynie snu poświęca się niewiele czasu na studiach medycznych (w Wielkiej Brytanii w programach nauczania studentów na kierunkach medycznych mediana czasu wynosi 5 minut5). Obraz kliniczny narkolepsji może być zróżnicowany. Objawy mogą zostać błędnie przypisane lepiej znanym chorobom lub uznane za wynik trybu życia albo wariant normy. Występowanie nadmiernej senności w ciągu dnia zgłasza nawet 10% zdrowych osób,6 a dostępne metody obiektywnej oceny senności nie pozwalają na wiarygodne odróżnienie chorych na narkolepsję od zdrowych osób.7 Narkolepsja ogranicza funkcjonowanie pacjentów, dlatego lekarz zajmujący się stanami nagłymi powinien wiedzieć, które objawy mogą wskazywać na tę chorobę, i znać adekwatne metody diagnostyki, aby nie przeoczyć możliwości leczenia.

Ustalenie rozpoznania

W przypadku każdego pacjenta zgłaszającego nadmierną senność w ciągu dnia należy zebrać dokładny wywiad dotyczący snu. Ważna jest umiejętność odróżnienia wzmożonej skłonności do zapadania w sen od innych objawów określanych przez pacjentów jako znużenie, a zwłaszcza stanów zmęczenia fizycznego i emocjonalnego. Przydatna w tym celu może być skala senności Epworth (ESS – Epworth Sleepiness Scale).8 Należy rozważyć różne możliwe przyczyny senności, w tym tryb życia, zaburzenia nastroju, inne stany wymagające leczenia i stosowane leki (tab.).

Tabela. Przyczyny nadmiernej senności w ciągu dnia

Niedostateczny sen

 • Czas
 • Jakość (alkohol, kofeina)
 • Oba czynniki (hałas, temperatura)

Inne dolegliwości

 • Ból
 • Nykturia
 • Duszność
 • Kaszel

Leki

 • Sedacja w ciągu dnia
 • Przerywanie snu w nocy (leki moczopędne, glikokortykosteroidy, statyny)

Zaburzenia lękowe/depresyjne

 

Zaburzenie rytmu dobowego

 • Zespół przyspieszonej fazy snu
 • Zespół opóźnionej fazy snu
 • Zaburzenie związane z pracą na zmiany
 • Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag)

Zaburzenia oddychania podczas snu

 • Obturacyjny bezdech podczas snu
 • Ośrodkowy bezdech podczas snu
 • Hipowentylacja

Narkolepsja

Zespół niespokojnych nóg/okresowe ruchy kończyn podczas snu

Samoistna nadmierna senność

Nawracająca nadmierna senność

Chorzy na narkolepsję zazwyczaj zapadają w ciągu dnia w krótkie, orzeźwiające drzemki. Jeżeli nie mają takiej możliwości, mogą doświadczać nagłych i niemożliwych do powstrzymania napadów snu. Wykrycie innych czynników przyczyniających się do senności, takich jak zaburzenia oddychania podczas snu (SDB – sleep disordered breathing), nie powinno powodować zaprzestania dalszej diagnostyki w kierunku narkolepsji, jeżeli za takim rozpoznaniem silnie przemawia obraz kliniczny, ponieważ różne zaburzenia snu mogą współwystępować.9

Katapleksja

Katapleksja to osłabienie napięcia mięśni wyzwalane przez czynniki emocjonalne. W połączeniu z nadmierną sennością w ciągu dnia stanowi podstawę do rozpoznania klasycznej narkolepsji.9-11 Nadmierna senność poprzedza wystąpienie katapleksji o kilka miesięcy, a nawet lat, ale często bywa przez pacjentów ignorowana i dopiero objawy katapleksji skłaniają ich do kontaktu z lekarzem. Katapleksję należy brać pod uwagę, gdy u pacjenta wystąpiły napady nieświadomości, upadków o niewyjaśnionej przyczynie lub niezdarności. Jeśli stany te przedłużają się lub pacjent nie reaguje na leczenie (stan kataplektyczny), mogą być błędnie uznane za napady padaczkowe, śpiączkę lub symulację. Osłabienie napięcia mięśni w katapleksji jest zazwyczaj obustronne i może dotyczyć mięśni kończyn dolnych (niemożność ustania na nogach – „nogi jak z waty”) lub górnych, twarzy, szyi oraz karku lub obręczy barkowej. Częstość występowania objawów katapleksji jest zróżnicowana, od napadów sporadycznych do występujących nawet kilka razy dziennie. Opadanie powiek w trakcie napadu może sprawiać wrażenie, że pacjent jest nieprzytomny i utrudniać ustalenie prawidłowego rozpoznania, jednak w rzeczywistości, z wyłączeniem niezbyt częstych przypadków przejścia napadu w sen, świadomość w takich przypadkach jest zachowana.

W diagnostyce różnicowej katapleksji należy uwzględnić porażenie okresowe, miastenię, atoniczne napady padaczkowe i niewydolność krążenia kręgowo-podstawnego.10 Niestwierdzenie katapleksji może oznaczać, że narkolepsja nie jest jeszcze w pełni rozwinięta (narkolepsja jednoobjawowa),9 nie należy jednak odrzucać innych możliwych przyczyn.

Inne objawy narkolepsji

Pozostałe objawy składające się na tetradę narkoleptyczną są związane z pojawianiem się w stanie czuwania różnych oznak fazy REM (rapid eye movement) snu, takich jak:

• porażenie senne (długotrwała atonia ruchowa)

• omamy hipnagogiczne lub hipnopompiczne (wrażenia przypominające marzenia senne pojawiające się w okresie przejściowym między snem i czuwaniem).

Mogą również wystąpić automatyzmy, pogorszenie jakości snu w nocy oraz odgrywanie marzeń sennych (zaburzenia zachowania związane z fazą REM snu).9-11

Powyższe czynniki nie są stałymi elementami obrazu klinicznego ani cechami charakterystycznymi tylko dla narkolepsji, jednak łatwo można sobie wyobrazić, że – gdy występują w połączeniu z katapleksją i napadami snu – ich nieznajomość może prowadzić do błędnego rozpoznawania napadów narkolepsji jako napadów drgawek, choroby psychicznej lub do uznania pacjenta za symulanta.

Kluczowe zagadnienia

• Nie wszystkie przypadki narkolepsji są rozpoznawane. Chorobę tę należy podejrzewać u osób z niewyjaśnioną sennością w ciągu dnia lub występującymi incydentalnie upadkami.

• Narkolepsja istotnie pogarsza jakość życia i wiąże się z konsekwencjami socjoekonomicznymi.

• Ustalenie trafnego rozpoznania wymaga starannej analizy obrazu klinicznego i wyników badań elektrofizjologicznych.

• Dostępne są skuteczne leki.

• Po wykluczeniu klasycznej narkolepsji postępowanie diagnostyczne należy prowadzić w kierunku narkolepsji jednoobjawowej lub wtórnej oraz samoistnej nadmiernej senności, ponieważ i w tych przypadkach można wdrożyć skuteczne leczenie.

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym zwykle nie stwierdza się odchyleń od stanu prawidłowego. Napadom katapleksji towarzyszą charakterystyczne objawy, takie jak arefleksja i drżenie mięśni twarzy, ale zwykle nie ma możliwości zaobserwowania ich przez lekarza lub inny personel medyczny, ponieważ do napadów dochodzi w sytuacjach życia codziennego.11 Przy podejrzeniu narkolepsji lub w innych przypadkach nadmiernej senności o niewyjaśnionej przyczynie, jeśli rozpoznania nie można ustalić na podstawie samych objawów klinicznych, diagnostyka powinna opierać się na ukierunkowanych badaniach.9

Patofizjologia

Odkrycie przekaźnika nerwowego o nazwie oreksyna (hipokretyna) pozwoliło na uściślenie opisu patofizjologicznego narkolepsji jako niestabilności cyklu snu i czuwania.12 Oreksyna zwiększa stabilność faz czuwania i snu za pośrednictwem licznych projekcji neuronów podkorowych z części bocznej podwzgórza (ryc. 1).

Small 19304

Rycina 1. Układ hipokretynowy (oreksynowy)

Do góry