5. Który z poniższych leków najlepiej dołączyć do dotychczasowej terapii, biorąc pod uwagę pogarszający się stan kliniczny chorego?

a. Rytuksymab

b. Romiplostym

c. Kwas aminokapronowy

d. Aktywowany czynnik VIIa

e. Należy kontynuować antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania

 

U pacjenta pojawiły się narastające objawy TTP, w tym związane z małopłytkowością krwawienie z przewodu pokarmowego, jak również objawy neurologiczne i sercowo-naczyniowe najprawdopodobniej spowodowane zakrzepicą małych naczyń. Do metod terapii o nie zawsze udowodnionej skuteczności, które można dołączyć do terapii opornej na leczenie TTP lub przy nawrocie jej objawów, zalicza się: plazmaferezę wykonywaną dwa razy dziennie, plazmaferezę z zastosowaniem osocza ubogiego w krioprecypitat w celu zmniejszenia stężenia multimerów vWF, glikokortykosteroidy, rytuksymab, cyklosporynę oraz dożylne wlewy immunoglobulin.9,10 Romiplostym – aktywator ludzkiego receptora trombopoetyny, który zwiększa liczbę płytek krwi, jest zarejestrowany przez FDA w USA do czasowego leczenia przewlekłej opornej ITP, ale nie ma rejestracji w leczeniu TTP. Kwas aminokapronowy jest związkiem, który łącząc się z plazminogenem, uniemożliwia jego przemianę do plazminy, co skutkuje zahamowaniem fibrynolizy. Jego zastosowanie nie przynosi korzyści w TTP, ale jest użyteczny jako dodatkowy element terapii w różnych zaburzeniach krzepnięcia, takich jak przewlekła oporna ITP, objawowa choroba von Willebranda, choroby wątroby, zabiegi kardiochirurgiczne oraz przedwczesne odklejenie łożyska. Aktywowany czynnik VIIa (a właściwie rekombinowany analog aktywowanego czynnika VII) wiąże się z powierzchnią aktywowanych płytek krwi w sposób niezależny od czynnika tkankowego, czego rezultatem jest aktywacja czynnika X bez udziału czynników VIII i IX. Obecnie jest on zarejestrowany przez FDA do leczenia chorych z hemofilią A i B z obecnością inhibitorów odpowiednich czynników krzepnięcia, nabytej hemofilii oraz wrodzonego niedoboru czynnika VII, ale nie ma rejestracji w terapii TTP. Podawanie antybiotyków o szerokim spektrum działania jest uzasadnione w początkowym empirycznym leczeniu u chorych gorączkujących będących w ciężkim stanie klinicznym; jednakże stan opisywanego pacjenta pomimo stosowania antybiotykoterapii nie poprawił się; nie stwierdzono również obecności potencjalnego ogniska infekcji.

Pomimo prowadzenia plazmaferez z zastosowaniem osocza ubogiego w krioprecypitat, podawania glikokortykosteroidów i rytuksymabu obserwowano pogłębianie się encefalopatii – po 10 dniach pacjent wymagał przekazania na oddział intensywnej terapii. Efektem DIC było uporczywe krwawienie z przewodu pokarmowego. Przetoczono wiele jednostek świeżo mrożonego osocza oraz podawano krioprecypitat w celu korekcji koagulopatii. W 12. dniu leczenia u pacjenta wystąpiła bradykardia, a następnie zatrzymanie krążenia w mechanizmie aktywności elektrycznej bez tętna. Akcja resuscytacyjna prowadzona przez ponad 30 minut była nieskuteczna. W badaniu sekcyjnym wykazano zakrzepicę oraz krwotoczne zmiany wielonarządowe spowodowane DIC wtórnym do TTP.

Omówienie

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) charakteryzuje się występowaniem pięciu następujących objawów: mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, gorączki, trombocytopenii, zaburzeń neurologicznych (udar mózgu, zaburzenia świadomości, drgawki) oraz objawów nerkowych (niewydolność nerek, wałeczki, hematuria, białkomocz). Obecność wszystkich tych elementów jest rzadka zwłaszcza w początkowym okresie choroby, a leczenie plazmaferezą może być wdrożone tylko w razie współistnienia mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej z trombocytopenią po wykluczeniu innych możliwych przyczyn.11 W kilku badaniach podkreśla się kluczowe znaczenie wczesnego rozpoczęcia leczenia TTP, która powinna być traktowana jako stan nagły. Przy braku szybkiego postawienia rozpoznania i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia istnieje ryzyko poważnych powikłań krwotocznych i zakrzepowych. Nieleczona TTP niesie 90% ryzyko zgonu w obserwacji 3-miesięcznej. Z drugiej strony odpowiednie leczenie z zastosowaniem plazmaferezy i metod wspomagających skutkuje obniżeniem umieralności do 12-14%. Plazmafereza powinna być rozpoczęta natychmiast po postawieniu rozpoznania, a leczenie wspomagające dołączone w razie braku odpowiedzi lub nawrotowości objawów.9,10 Indukcja remisji występuje zwykle po 7-16 zabiegach.

Poszukiwanie etiologii TTP jest pomocne w zapobieganiu nawrotom choroby. Do leków, których przyjmowanie wiązano z występowaniem TTP, zalicza się m.in.: chininę, klopidogrel, tyklopidynę oraz różne chemoterapeutyki.11 Ciąża, zabiegi kardiochirurgiczne, zakażenie HIV i inne zakażenia oraz choroby nowotworowe mogą również mieć związek z występowaniem TTP, ale wykracza to poza zakres tego artykułu.11

Duże białko osocza, jakim jest vWF, bierze udział w adhezji płytek krwi w miejscu uszkodzenia naczynia krwionośnego. ADAMTS-13 jest metaloproteinazą, która rozkłada ogromne kompleksy vWF i ogranicza spontaniczne tworzenie się bogatej w płytki skrzepliny.12 Zmniejszona w wyniku uwarunkowanego genetycznie niedoboru lub obecności nabytych autoprzeciwciał aktywność ADAMTS-13 predysponuje do rozwoju TTP. Oba te mechanizmy skutkują powstawaniem i kumulacją ogromnych kompleksów vWF, które przylegają do komórek śródbłonka i wiążą płytki krwi poprzez glikoproteinowy receptor 1b, co w konsekwencji prowadzi do zakrzepicy drobnych naczyń i rozwoju TTP.12,13 Jeśli dane kliniczne wskazują na TTP, plazmafereza powinna być rozpoczęta jeszcze przed uzyskaniem oznaczenia aktywności ADAMTS-13. W ośrodkach, w których zabiegi plazmaferezy nie są łatwo dostępne, jako tymczasową alternatywę można stosować przetaczanie świeżo mrożonego osocza, jeżeli pozwala na to stan nawodnienia pacjenta. Opisywany przypadek ma na celu zwrócenie uwagi na typowe powikłania i potencjalnie niekorzystne rokowanie u chorych z TTP.

 

Prawidłowe odpowiedzi: 1. d, 2. c, 3. b, 4. e, 5. a

 

Do góry