Dostęp Otwarty

‡ 1. Ryfampicyna
‡ 2. Cyprofloksacyna

‡ 3. Etambutol

‡ 4. Streptomycyna

‡ 5. Pirazynamid

Do leków przeciwprątkowych o działaniu bakteriostatycznym należą: etambutol, kwas paraaminosalicylowy i cykloseryna.8. W przypadku leczenia pacjenta z nowo rozpoznaną gruźlicą, w fazie kontynuacji stosuje się następujące kombinacje:

‡‡ 1. Ryfampicyna, pirazynamid
 2. Ryfampicyna, etambutol, pirazynamid

‡ 3. Pirazynamid, etambutol

‡ 4. Ryfampicyna, izoniazyd

‡ 5. Streptomycyna, izoniazyd

Leczenie nowo rozpoznanych przypadków gruźlicy obejmuje:
• Fazę wstępną – przez 2 miesiące stosuje się: ryfampicynę, izoniazyd, pirazynamid i etambutol.
• Fazę kontynuacji – przez 4 miesiące stosuje się: ryfampicynę i izoniazyd (codziennie lub 3 razy w tygodniu). Wyjątkami są: gruźlica kości i stawów, w której należy wydłużyć fazę kontynuacji tak, aby całe leczenie trwało 9 miesięcy; gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, w którym zamiast etambutolu należy zastosować streptomycynę oraz wydłużyć fazę kontynuacji tak, aby całe leczenie trwało 12 miesięcy; inaczej leczy się również osoby zarażone od chorego na gruźlicę oporną na leki.9. Wskazaniami do stosowania glikokortykosteroidów w leczeniu gruźlicy są:

A. Niedoczynność nadnerczy w przebiegu gruźlicy
B. Prosówka gruźlicza

C. Zagrażające życiu zwężenie dróg oddechowych

D. Gruźlica kości

E. Ostre zapalenie osierdzia

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABE, 2. BCD, 3. ACE, 4. CDE, 5. ADE

Jedynym bezwzględnym wskazaniem do zastosowania glikokortykosteroidów w gruźlicy jest niedoczynność nadnerczy w przebiegu zajęcia ich procesem chorobowym. W przypadku gruźlicy pozapłucnej glikokortykosteroidy mogą być stosowane także w: ostrym zapaleniu osierdzia, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u chorych z zaburzeniami świadomości i objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, ciężko przebiegającym wysiękowym zapaleniu otrzewnej i opłucnej, zagrażającym życiu zwężeniu dróg oddechowych, gruźlicy węzłów chłonnych z objawami ucisku na sąsiednie struktury, ciężkich reakcjach nadwrażliwości na leki przeciwprątkowe, gdy nie ma możliwości zastąpienia ich innymi.10. Wybierz zestaw prawidłowych stwierdzeń dotyczących odczynu tuberkulinowego:

A. Jest on wynikiem nadwrażliwości typu opóźnionego na białka Mycobacterium tuberculosis
B. Tuberkulinę wstrzykuje się podskórnie w 1/3 długości przedramienia