C. Odczyt wykonuje się po 72 h i 96 h

D. Wynik dodatni nie zawsze świadczy o zakażeniu Mycobacterium tuberculosis

E. Interpretacja wielkości nacieczenia zależy od grupy ryzyka zakażenia

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ADE, 2. ACDE, 3. ABE, 4. BCE, 5. CDE

Odczyn tuberkulinowy jest wynikiem nadwrażliwości typu opóźnionego na białka Mycobacterium tuberculosis i ujawnia zakażenie tym prątkiem. Zgodnie z zaleceniami WHO tuberkulinę (0,1 ml) podaje się śródskórnie w 1/3 długości przedramienia po stronie grzbietowej lub dłoniowej. Wg American Thoracic Society (ATS) odczyn odczytuje się po 48-72 h, podając w milimetrach średnicę nacieczenia; interpretacja wyniku zależy od grupy ryzyka zakażenia. Za wynik dodatni przyjmuje się >5 mm m.in. u chorych z HIV, >10 mm m.in. u chorych z przewlekłą chorobą nerek i >15 mm u osób bez upośledzenia odporności. Wśród wskazań do wykonania próby tuberkulinowej są: podejrzenie gruźlicy, badanie osób z kontaktu, podejrzenie gruźlicy u osób zakażonych HIV. Swoistość odczynu tuberkulinowego w populacji osób szczepionych wynosi około 60%, a w populacji osób nieszczepionych >95%. Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia. Fałszywie ujemny odczyn tuberkulinowy może wystąpić m.in. podczas stosowania leków immunosupresyjnych, w sarkoidozie, niewydolności nerek, niedożywieniu, u dzieci <6. m.ż. i osób >65. r.ż.

Do góry