Radiologia

Bóle, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, szumy uszne – a może to konflikt naczyniowo-nerwowy?

dr n. med. Jacek Brzeziński, dr n. med. Magdalena Zagrodzka, technik Małgorzata Czyżewska

EUROMEDIC International Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Wśród trafiających do pracowni rezonansu magnetycznego pacjentów stosunkowo wielu kierowanych jest z objawami takimi, jak bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi oraz szumy uszne. MR jest zwykle tym badaniem, od którego kierujący klinicysta rozpoczyna diagnostykę w tej grupie chorych. Jednocześnie jest to ogromnie pojemna grupa – przyczyn pojawienia się powyższych objawów może być mnóstwo. Próba ich ustalenia stanowi nie lada wyzwanie, tym bardziej że wykonujący badanie MR radiolog bardzo często w skierowaniu otrzymuje jedynie skąpe informacje kliniczne.

Klasyfikacja bólów głowy według International Headache Society obejmuje:

A. Samoistne bóle głowy:

1. Migrena.

2. Ból głowy typu napięciowego.

3. Klasterowy ból głowy i inne trójdzielno-autonomiczne bóle głowy.

4. Inne samoistne bóle głowy.

B. Objawowe bóle głowy:

5. Ból głowy przypisywany urazowi głowy lub szyi.

6. Ból głowy przypisywany chorobie naczyń głowy lub szyi.

7. Ból głowy przypisywany zaburzeniom wewnątrzczaszkowym innym niż naczyniowe.

8. Ból głowy przypisywany działaniu substancji chemicznych lub reakcjom po ich odstawieniu.

9. Ból głowy przypisywany zakażeniu.

10. Ból głowy przypisywany zaburzeniom homeostazy.

11. Ból głowy lub twarzy przypisywany zmianom w obrębie czaszki, szyi, oczu, uszu, nosa, zatok obocznych, zębów, jamy ustnej lub innych struktur twarzy lub czaszki.

12. Ból głowy przypisywany zaburzeniom psychicznym.

C. Neuralgie nerwów czaszkowych, ośrodkowe i samoistne bóle twarzy oraz inne bóle głowy:

13. Neuralgie nerwów czaszkowych i ośrodkowe przyczyny bólu twarzy.

14. Inne bóle głowy, neuralgie nerwów czaszkowych, ośrodkowe lub samoistne bóle twarzy niesklasyfikowane gdzie indziej.

Wiele publikacji porusza kwestię konfliktów naczyniowo-nerwowych jako przyczyn różnorodnych neuralgii nerwów czaszkowych. Wśród nich istotną część stanowią neuralgie nerwu trójdzielnego. Mniej liczną grupę tworzą zaburzenia ze strony kompleksu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opisy przypadków

Do góry