Nowości w praktyce

Wytyczne AHA/ACC/HRS dotyczące postępowania w migotaniu przedsionków

dr n. med. Agnieszka Olszanecka

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński

Opracowano na podstawie: January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: Executive SummaryA Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2014; doi: 10.1016/j.jacc.2014.03.021.

Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Olszanecka, I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum – Uniwersytet Jagielloński, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków. E-mail: olszanec@su.krakow.pl, tel. 12 424 73 00, faks 12 424 73 20

Migotanie przedsionków może skutkować m.in. udarem mózgu, dlatego tak ważne jest prawidłowe wykrywanie i leczenie tego zaburzenia. W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w leczeniu stosowanym w migotaniu przedsionków (nowe doustne leki, niefarmakologiczne metody kontroli występowania migotania przedsionków i objawów związanych z arytmią).

Definicja i klasyfikacja

Migotanie przedsionków jest arytmią, której istotą jest utrata synchronii elektrycznej oraz mechanicznie efektywnej czynności kardiomiocytów przedsionków.

Obecna klasyfikacja wyróżnia kilka typów arytmii w zależności od czasu trwania oraz okoliczności jej zakończenia.

Napadowe migotanie przedsionków – arytmia, która ustępuje samoistnie lub po interwencji w ciągu 7 dni. Napadowe migotanie przedsionków ma tendencję do nawrotowości z różną częstotliwością.

Przetrwałe migotanie przedsionków – utrzymuje się w sposób ciągły powyżej 7 dni.

Długo trwające przetrwałe migotanie przedsionków – arytmia utrzymująca się ponad 12 miesięcy.

Utrwalone migotanie przedsionków – rozpoznawane jest wówczas, gdy w zgodnej opinii lekarza prowadzącego i pacjenta odstępuje się od prób przywrócenia/utrzymania rytmu zatokowego. Termin „utrwalone” odnosi się raczej do akceptacji migotania przedsionków jako podstawowego rytmu serca, natomiast nie przedstawia patofizjologicznych aspektów arytmii.

Jednocześnie pozostawia się miejsce na zmianę decyzji i ponowne rozważenie przywrócenia rytmu zatokowego, jeśli wystąpią nowe okoliczności kliniczne, zmienią się preferencje pacjenta lub opinia lekarza dotycząca strategii postępowania.

Niezastawkowe migotanie przedsionków – dotyczy arytmii, która występuje u pacjentów bez zwężenia zastawki mitralnej o etiologii reumatycznej, niemających wszczepionych zastawkowych protez mechanicznych lub biologicznych, i pacjentów niepoddanych zabiegom naprawczym zastawki mitralnej.

Migotanie przedsionków jest skutkiem strukturalnej i elektrofizjologicznej przebudowy tkanki przedsionków, która prowadzi do utraty synchronicznego powstawania i przewodzenia impulsów elektrycznych w kardiomiocytach przedsionków. Takie zmiany stru...

Rozpoznania migotania przedsionków dokonuje się na podstawie zapisu elektrokardiograficznego.

Zalecenia klasy I

U każdego pacjenta z rozpoznaniem migotania przedsionków należy oszacować ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych – bezwzględne indywidualne ryzyko udaru oraz krwawień. Należy omówić z pacjentem zagrożenie zatorowe wynikające z arytmii oraz możliwości terapii przeciwkrzepliwej. W decyzjach terapeutycznych trzeba brać pod uwagę wolę i preferencje pacjenta.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenia klasy I

U każdego pacjenta z rozpoznaniem migotania przedsionków należy oszacować ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych – bezwzględne indywidualne ryzyko udaru oraz krwawień. Należy omówić z pacjentem zagrożenie [...]

Zalecenia klasy III – brak korzyści

Bezpośrednie inhibitory trombiny (dabigatran) oraz czynnika Xa (rywaroksaban i apiksaban) nie są zalecane u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek lub hemodializowanych ze względu [...]

Zalecenia klasy III – wykazana szkodliwość działania

Nie należy stosować bezpośredniego inhibitora trombiny dabigatranu u pacjentów z migotaniem przedsionków i sztuczną zastawką.

Zamykanie uszka lewego przedsionka

U pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym można rozważyć zamknięcie uszka lewego przedsionka (zalecenie klasy II b).

Strategia kontroli częstości rytmu komór serca

U pacjentów z napadowym, przetrwałym lub utrwalonym migotaniem przedsionków kontrolę częstości rytmu komór w migotaniu uzyskać można za pomocą β-adrenolityków lub niedihydropirydynowych antagonistów wapnia [...]

Strategia kontroli rytmu zatokowego

U pacjentów z migotaniem/trzepotaniem przedsionków trwającym dłużej niż 48 godzin lub o nieznanym czasie trwania zaleca się co najmniej 3-tygodniowy okres antykoagulacji warfaryną (zalecenie [...]

Szczególne grupy pacjentów

Niezależnie od wyniku w skali CHA2DS2-VASc, u pacjentów z kardiomiopatią przerostową i migotaniem przedsionków zaleca się stosowanie leczenia przeciwkrzepliwego. W prewencji nawrotów migotania przedsionków u pacjentów z kardiomiopatią [...]

Komentarz

Migotanie przedsionków dotyczy 1-2% populacji, jego częstość wzrasta z wiekiem i sięga 5-15% w grupie osób powyżej 80 r.ż. Arytmia ta wiąże się ze [...]
Do góry