Prawo dla lekarza

Wskaźnik rozpoznawania nowotworów

dr n. praw. Radosław Tymiński

radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw1 znowelizowano z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: u.ś.o.z.).2 Na skutek tej nowelizacji wprowadzono do polskiego systemu prawnego m.in. przepisy dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej oraz nowe wymagania dla lekarzy.3 W tym kontekście warto przyjrzeć się przepisom dotyczącym tzw. wskaźników rozpoznawalności nowotworów, gdyż wprowadzają one nowe obowiązki dla lekarzy i nowe możliwości kontrolne dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Punktem wyjścia do dalszych rozważań musi być stwierdzenie, że szybka ścieżka onkologiczna rozpoczyna się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 32a ust. 1 u.ś.o.z. świadczeniobiorca, u którego lekarz podstawowej opieki zdrowotnej...

W myśl nowych przepisów nie każdy jednak lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wydawać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wydawać te karty, jeżeli ustalony dla niego przez oddzi...

Do góry