Najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych

lek. Aniela Głowacz

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Aniela Głowacz, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa.

Resuscytacja to zespół czynności mających na celu przywrócenie spontanicznego krążenia krwi lub krążenia i oddychania. O przeżyciu pacjenta decydują minuty, tak więc w celu optymalizacji działań ratowniczych czynności te muszą być prowadzone w sposób standardowy.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) oznacza nagłe zatrzymanie efektywnej hemodynamicznie pracy serca. Do nagłego zatrzymania krążenia może dojść u pacjenta przebywającego w szpitalu (szpitalne NZK) lub u osoby na ulicy, w pracy, w domu (pozaszpitalne NZK). Pozaszpitalne NZK to najczęściej tzw. nagła śmierć sercowa, czyli zgon z przyczyn kardiologicznych, który wystąpił u osoby dotychczas nieleczącej się z powodu chorób serca. Nagłe zatrzymanie krążenia może być również spowodowane przyczynami pozasercowymi: urazem, porażeniem prądem, reakcją alergiczną, zatruciem, uduszeniem, utonięciem, wychłodzeniem.

Najczęstszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych jest migotanie komór. Jest to rytm dobrze reagujący na leczenie defibrylatorem, ale wrażliwość serca na defibrylację zmniejsza się wraz z upływem czasu od utraty przytomności: migotanie komór przekształca się w asystolię – rytm niewrażliwy na defibrylację i źle rokujący.

Zatrzymanie krążenia u pacjentów przebywających w szpitalu zazwyczaj daje się przewidzieć, najczęściej jest spowodowane schyłkową fazą chorób przewlekłych. U ponad 60% tych pacjentów występują rytmy serca oporne na defibrylację. U większości pacjentów, u których dochodzi do zatrzymania krążenia w szpitalu, w czasie poprzedzającym zatrzymanie krążenia obserwuje się zaburzenia oddychania, niskie ciśnienie tętnicze oraz zaburzenia świadomości. Celem postępowania w takiej sytuacji powinno być zapobieganie zatrzymaniu krążenia, a nie podejmowanie resuscytacji po jego wystąpieniu.

Zgon w wyniku nagłego zatrzymania krążenia można powstrzymać, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Resuscytacja to zespół czynności mających na celu przywrócenie spontanicznego krążenia krwi lub krążenia i oddychania. Działanie to mu...

Szkolenia w zakresie BLS są prowadzone już w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz na kursach prawa jazdy. Szkolenia BLS i ALS są elementem nauki studentów medycyny, stomatologii, ratowników medycznych i pielęgniarek. Niestety później szkolen...

Istotną kwestią jest również szkolenie umiejętności zarządzania zespołem. W resuscytacji prowadzonej przez wyspecjalizowane zespoły (ratownictwa lub wewnątrzszpitalne zespoły reanimacyjne) ważną rolę odgrywa umiejętność komunikowania się, przywódz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Błędy organizacyjne

Błędy organizacyjne dotyczą głównie przypadków resuscytacji prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej. Opóźnienie rozpoczęcia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych jest spowodowane brakiem w szpitalu dobrze zorganizowanego [...]

Błędy w rozpoznaniu zatrzymania krążenia

Częstą pomyłką w przypadku osób bez doświadczenia medycznego jest stwierdzenie tętna u poszkodowanych z zatrzymanym krążeniem lub nieodnalezienie tętna u osób z zachowanym krążeniem. Również personel [...]

Nieumiejętny masaż pośredni serca

Masaż pośredni serca należy rozpocząć od wykonania 30 uciśnięć klatki piersiowej, które mają zapewnić rzut serca. Według aktualnych zaleceń ręce trzeba [...]

Brak umiejętności udrażniania dróg oddechowych

Osoby bez wykształcenia medycznego powinny udrażniać drogi oddechowe, odginając głowę poszkodowanego i unosząc żuchwę. W przypadku zawodowych ratowników preferuje się wysunięcie żuchwy poszkodowanego. [...]

Błędy w wentylacji

We wczesnej fazie zatrzymania krążenia dług tlenowy mięśnia sercowego i mózgu spowodowany jest przez brak rzutu serca, nie przez brak tlenu we krwi, [...]

Błędy w defibrylacji

Oczywistym błędem jest defibrylacja w rytmie innym niż migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna. Trzeba również pamiętać o użyciu odpowiednio wysokiej energii [...]

Błędy w farmakoterapii resuscytacyjnej

W leczeniu nagłego zatrzymania krążenia stosuje się tylko kilka leków, a dane przemawiające za ich wykorzystaniem są ograniczone. Podawanie leków jest kwestią drugorzędną [...]
Do góry