Kardiologia

Wartość diagnostyczna oznaczeń peptydu natriuretycznego typu B

dr n. med. Piotr Jędrusik

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Jędrusik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa. Tel.: 22 599 28 28, faks: 22 599 18 28, e-mail: jedrusik@amwaw.edu.pl

Peptydy natriuretyczne (BNP/NT-proBNP) są ważnymi biomarkerami o uznanej roli w rozpoznawaniu niewydolności serca oraz ocenie ciężkości choroby i rokowania u pacjentów z tym zespołem klinicznym. Ich oznaczenia mogą być również wykorzystywane do monitorowania oraz modyfikacji intensywności leczenia niewydolności serca. Wartość oznaczeń BNP/NT-proBNP oceniano także w innych sytuacjach klinicznych, między innymi u pacjentów z chorobą wieńcową lub zatorowością płucną.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • wymienić wskazania oznaczenia proBNP
  • zinterpretować wynik stężenia proBNP
  • rozpoznać sytuacje mogące fałszować wartość diagnostyczną oznaczenia stężenia proBNP
  • przedstawić strategię postępowania u chorego z podwyższonym stężeniem proBNP


Niewydolność serca jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych, a częstość występowania tego zespołu klinicznego stale się zwiększa. W praktyce klinicznej, zwłaszcza w sytuacjach nagłych, rozpoznawanie niewydolności serca opiera się głównie na objawach klinicznych, takich jak duszność i obrzęki, danych z wywiadów wskazujących na istnienie substratu niewydolności serca (np. pozawałowe uszkodzenie mięśnia sercowego albo dysfunkcja rozkurczowa spowodowana przerostem lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego), a także wynikach łatwo dostępnych badań dodatkowych, takich jak zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Dużą wartość diagnostyczną ma badanie echokardiograficzne, jednak jego dostępność jest często ograniczona. Same objawy kliniczne, takie jak duszność czy obrzęki, mogą mieć wiele różnych przyczyn, zarówno sercowych, jak i pozasercowych. Utrudnia to ustalenie właściwego rozpoznania i opóźnia zastosowanie odpowiedniego leczenia. Dlatego też niezwykle przydatne byłoby dysponowanie możliwością oznaczania prostych biomarkerów, które pozwoliłyby dokładnie identyfikować niewydolność serca jako przyczynę objawów występujących u pacjenta. Coraz szerzej dostępnymi biomarkerami, które nie tylko umożliwiają wykrywanie niewydolności serca, lecz także dostarczają danych prognostycznych i mogą być wykorzystywane do monitorowania leczenia, są peptydy natriuretyczne.

Peptyd natriuretyczny typu B

Peptydy natriuretyczne są białkami wydzielanymi przez mięsień sercowy lewej i prawej komory w odpowiedzi na przeciążenie objętościowe lub ciśnieniowe, które prowadzi do rozciągnięcia kardiomiocytów. Peptyd natriuretyczny typu B (BNP – brain natiur...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Peptyd natriuretyczny typu B

Peptydy natriuretyczne są białkami wydzielanymi przez mięsień sercowy lewej i prawej komory w odpowiedzi na przeciążenie objętościowe lub ciśnieniowe, które prowadzi do rozciągnięcia [...]

Zastosowania oznaczeń BNP/NT-proBNP

Najważniejszym zastosowaniem oznaczeń peptydów natriuretycznych jest ułatwienie rozpoznawania bądź wykluczania niewydolności serca jako głównej przyczyny objawów występujących u pacjenta, zwłaszcza w stanach nagłych, [...]

Interpretacja wyników oznaczeń BNP/NT-proBNP

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych zdefiniowano pewne progowe wartości stężenia BNP i NT-proBNP, które można wykorzystywać do wykluczania lub potwierdzania rozpoznania niewydolności [...]

Sytuacje mogące fałszować wartość diagnostyczną oznaczeń BNP/NT-proBNP

Stężenie peptydów natriuretycznych może być zwiększone z przyczyn innych niż niewydolność serca. Są one również wyższe w przypadku bezobjawowej dysfunkcji lewej komory, dysfunkcji/niewydolności [...]

Wskazania do oznaczania peptydów natriuretycznych według wytycznych American College of Cardiology i American Heart Association

W wytycznych American College of Cardiology Foundation (ACCF) oraz American Heart Association (AHA)3 zaleca się wykorzystywanie oznaczeń BNP/NT-proBNP do rozpoznawania niewydolności serca [...]

Rola oznaczeń peptydów natriuretycznych w wytycznych European Society of Cardiology

W wytycznych European Society of Cardiology (ESC)4 wiele miejsca poświęcono wykorzystaniu oznaczeń BNP/NT-proBNP jako alternatywnej metody diagnostycznej w sytuacji ograniczonej dostępności echokardiografii, a także [...]

Podsumowanie – postępowanie u chorego ze zwiększonym stężeniem BNP/NTproBNP

Stężenie BNP <100 pg/ml, a stężenie NT-proBNP <300 pg/ml przemawia przeciwko rozpoznaniu niewydolności serca u pacjenta z ostrą dusznością (ujemna wartość predykcyjna >90%). Za [...]
Do góry