Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Zakład Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Artur Pupka, Zakład Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Uniwersytet Medyczny, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 25-letni mężczyzna, kolarz biorący udział w zawodowym wyścigu kolarskim, w wyniku kolizji z innym zawodnikiem i upadku doznał urazu głowy. Po początkowym incydencie utraty przytomności zawodnik jest w pełnym kontakcie, z drobnymi otarciami skóry twarzy, uskarża się na bóle i zawroty głowy. Jakie postępowanie należy zastosować?

a. W warunkach SOR wykonanie badania rentgenowskiego kości czaszki i kilkugodzinna obserwacja

b. W warunkach SOR wykonanie badania tomograficznego głowy lub rezonansu magnetycznego mózgowia i kilkugodzinna obserwacja

c. Przyjęcie pacjenta do szpitala, wykonanie badania tomograficznego lub rezonansu magnetycznego i 48-72-godzinna obserwacja na oddziale neurologicznym lub chirurgicznym

d. Po opatrzeniu ran skóry twarzy obserwacja zawodnika w kolarskim zespole przez lekarza sportowego

e. Po opatrzeniu ran twarzy odesłanie do szpitala, przyjęcie pacjenta i obserwacja na oddziale internistycznym

Komentarz:

W przypadku części urazów głowy, zwykle tych z towarzyszącą utratą przytomności, konieczna jest obserwacja chorego w szpitalu, najczęściej na oddziale chirurgicznym lub neurologicznym. Do najważniejszych badań diagnostycznych w urazach głowy należą tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. Jeżeli nie ma możliwości wykonania tych badań, konieczne jest klasyczne badanie rentgenowskie kości czaszki. Powikłaniem urazu głowy może być krwotok w miejscu stłuczenia mózgowia. Również złamanie kości czaszki powoduje krwawienie i powstawanie krwiaka uciskającego mózgowie. Do krwawienia dochodzi wskutek uszkodzenia naczyń krwionośnych. Mózg chroni czaszka i opony mózgu: twardówka, pajęczynówka oraz opona miękka. W zależności od tego, które naczynia krwionośne zostały uszkodzone wskutek urazu oraz biorąc pod uwagę lokalizację krwawienia, wyróżnia się krwiaki nadtwardówkowe (krew gromadzi się pomiędzy kością czaszki a oponą twardą), krwiaki podtwardówkowe (krew gromadzi się pomiędzy oponą twardą a pajęczynówką), krwawienia podpajęczynówkowe oraz śródmózgowe. Powstałe w wyniku krwawienia krwiaki śródczaszkowe mogą wystąpić nawet kilka dni po urazie głowy – występuje tzw. okres przejaśnienia po urazie.

Do góry