Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. Monika Podhorecka

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Monika Podhorecka, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. S. Staszica 11, 20-081 Lublin

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1.69-letni pacjent zgłosił się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z wynikiem wykonywanego corocznie badania morfologii krwi, w którym stwierdzono: liczba leukocytów (WBC – white blood cells) 23 G/l, granulocyty 23%, limfocyty 71%, monocyty 4%, eozynofile 2%, hemoglobina (Hb) 14,1 g/dl, liczba erytrocytów (RBC – red blood cell count) 4,2 T/l, liczba płytek krwi (PLT) 210 G/l. Stan ogólny pacjenta jest dobry, bez istotnych odchyleń w badaniu przedmiotowym. Które z przedstawionych poniżej rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne w tym przypadku?

a. Zespół mielodysplastyczny

b. Zakażenie wirusowe

c. Przewlekła białaczka limfocytowa

d. Ostra białaczka limfoblastyczna

e. Przewlekła białaczka szpikowa

KOMENTARZ:

Najbardziej prawdopodobne w opisywanym przypadku jest rozpoznanie przewlekłej białaczki limfocytowej. Jest to najczęstszy typ białaczki wieku starszego w krajach zachodnich, u części chorych diagnoza stawiana jest podczas wykonywanych kontrolnie badań morfologii krwi. Jednym z kryteriów rozpoznania jest stwierdzenie bezwzględnej limfocytozy powyżej 5000/μl, co ma miejsce w analizowanym przypadku. W celu postawienia ostatecznej diagnozy należy potwierdzić klonalność limfocytów, wykorzystując technikę cytometrii przepływowej (obecność limfocytów o fenotypie CD19+CD5+CD23+).

2.30-letnia pacjentka zgłosiła się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu występującego od kilku tygodni osłabienia oraz zmniejszonej tolerancji wysiłku. Kobieta zaobserwowała również nadmierne wypadanie włosów i łamliwość paznokci. Pacjentka nie choruje na choroby przewlekłe, nie przyjmuje na stałe żadnych leków, zgłasza występowanie obfitych miesiączek. W badaniu morfologii krwi stwierdzono: WBC 5,2 G/l, Hb 9,2 g/dl, RBC 3,8 T/l, średnia objętość krwinki czerwonej (MCV – mean corpuscular volume) 56 fl, średnia zawartość hemoglobiny w krwince (MCH – mean corpuscular hemoglobin) 16 pg, średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej (MCHC – mean corpuscular hemoglobin concentration) 30 g/dl, PLT 510 G/l. Które z przedstawionych poniżej badań należy wykonać w pierwszej kolejności w celu oceny mechanizmu niedokrwistości?

Do góry