Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr n. med. Wojciech Gawęcki

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr n. med. Wojciech Gawęcki, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań; e-mail: wojgaw@interia.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 52-letnia kobieta zgłosiła się do poradni laryngologicznej z powodu lewostronnego niedosłuchu i szumu usznego nasilającego się stopniowo od ok. 2 lat. W badaniu audiometrii tonalnej stwierdzono prawidłowy słuch w uchu prawym i niedosłuch czuciowo-nerwowy ok. 70dB w uchu lewym. Audiometria impedancyjna wykazała prawidłowe ciśnienie w obu jamach bębenkowych (krzywa typu A). Prawidłowym dalszym postępowaniem u tej chorej jest:

a. Zastosowanie aparatu słuchowego na ucho lewe

b. Implantacja ślimakowa ucha lewego

c. Wszczepienie implantu opartego o przewodnictwo kostne (BCI – bone conduction implant) po stronie lewej

d. Obserwacja i powtórzenie badań słuchu za rok

e. Wykonanie MR głowy

Komentarz

Jednostronny niedosłuch czuciowo-nerwowy i/lub jednostronny szum uszny zawsze budzi podejrzenie guza kąta mostowo-móżdżkowego (nerwiaka nerwu VIII), dlatego pierwszym krokiem, który należy wykonać w takim przypadku, jest MR głowy w celu wykluczenia guza. Błędem jest zatem jakiekolwiek protezowanie słuchu przed wykonaniem badania MR, a także obserwacja. Dopiero po wykluczeniu guza można zaproponować dopasowanie aparatu słuchowego lub, jeżeli w tej chwili chora nie jest zdecydowana na protezowanie słuchu, obserwację i powtórzenie badań słuchu. U tej pacjentki nie ma teraz wskazań do implantacji ślimakowej (stosowanej przy obustronnym głębokim niedosłuchu lub głuchocie) oraz BCI (stosowanej w wybranych przypadkach niedosłuchów przewodzeniowych lub mieszanych oraz w jednostronnej głuchocie).

2. 45-letni mężczyzna został skierowany do laryngologa przez neurologa z powodu napadowych, samoistnych, wielogodzinnych zawrotów głowy, którym towarzyszą zaburzenia równowagi, nudności i niekiedy wymioty. Napady występują od 6 miesięcy, kilka ...

Do góry