Klin­da­my­cy­na i dłu­go­dzia­ła­ją­ce te­tra­cy­kli­ny (np. do­ksy­cy­kli­na czy mi­no­cy­kli­na) o tyle mo­gą być al­ter­na­ty­wą te­ra­peu­tycz­ną, o ile te­sty an­ty­bio­ty­kow­raż­li­wo­ści po­twier­dza­ją sku­tecz­ność tych le­ków.32 W po­rów­na­niu z po­łą­cze­niem tryme­to­pry­mu i sul­fa­me­tok­sa­zo­lem klin­da­my­cy­na dzia­ła sku­tecz­niej prze­ciw S. py­oge­nes i nie­któ­rym bak­te­riom bez­tle­no­wym (np. Pep­to­strep­to­coc­cus). Nie­któ­re szcze­py MRSA cha­rak­te­ry­zu­ją się na­by­tą opor­no­ścią na klin­da­my­cy­nę, moż­li­wą do wy­kry­cia w te­ście dy­fu­zyj­nym.33 Przed le­cze­niem szcze­py te wy­ka­zu­ją wraż­li­wość na klin­da­my­cy­nę w wa­run­kach in vi­tro. Z ko­lei po­wtó­rze­nie ba­da­nia po eks­po­zy­cji na lek wska­zu­je na opor­ność bak­te­rii. Sku­tecz­ność te­ra­pii u osób za­ka­żo­nych ta­ki­mi szcze­pa­mi jest zmien­na.33,34

W żad­nym z do­tych­cza­so­wych ba­dań nie oce­nia­no udzia­łu po­zasz­pi­tal­nych szcze­pów MRSA w wy­wo­ły­wa­niu nie­po­wi­kła­ne­go za­pa­le­nia skó­ry. Am­bu­la­to­ryj­ne le­cze­nie ła­god­ne­go za­pa­le­nia skó­ry po­win­no po­le­gać na za­sto­so­wa­niu ce­fa­lo­spo­ry­ny pierw­szej ge­ne­ra­cji lub pe­ni­cy­li­ny opor­nej na pe­ni­cy­li­na­zy.35 Wska­za­nia do za­sto­so­wa­nia le­ku ak­tyw­ne­go wo­bec MRSA to umiar­ko­wa­nie cięż­kie i cięż­kie za­ka­że­nia oraz za­ka­że­nia roz­po­zna­ne w re­gio­nach cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się czę­stym wy­stę­po­wa­niem tych szcze­pów (wów­czas le­cze­nie mo­że po­le­gać np. na po­da­niu po­łą­cze­nia try­me­to­pry­mu z sul­fa­me­tok­sa­zo­lem w sko­ja­rze­niu z ce­fa­lo­spo­ry­ną pierw­szej ge­ne­ra­cji lub pe­ni­cy­li­ną opor­ną na pe­ni­cy­li­na­zy, lub na po­da­niu sa­mej klin­da­my­cy­ny).

W USA spo­śród do­żyl­nych le­ków ak­tyw­nych wo­bec MRSA naj­czę­ściej sto­su­je się wan­ko­my­cy­nę. Jej po­wszech­ne sto­so­wa­nie mo­że pro­wa­dzić do co­raz częst­sze­go wy­stę­po­wa­nia szcze­pów S. au­reus czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie opor­nych na ten lek. Opor­ność na wan­ko­my­cy­nę mo­gą wy­ka­zy­wać rów­nież en­te­ro­ko­ki. Al­ter­na­tyw­ny­mi le­ka­mi do­żyl­ny­mi do­pusz­czo­ny­mi przez ame­ry­kań­ską Fo­od and Drug Ad­mi­ni­stra­tion (FDA) do le­cze­nia za­ka­żeń skó­ry i tka­nek mięk­kich wy­wo­ły­wa­nych przez MRSA są li­ne­zo­lid, dap­to­my­cy­na i tyge­cy­kli­na. Po­nie­waż wpro­wa­dzo­no je na ry­nek sto­sun­ko­wo nie­daw­no, do­świad­cze­nia z ich sto­so­wa­nia w za­ka­że­niach skó­ry i tka­nek mięk­kich MRSA wciąż są nie­wiel­kie.

Li­ne­zo­lid, do­stęp­ny za­rów­no w po­sta­ci do­ust­nej, jak i do­żyl­nej, cha­rak­te­ry­zu­je się du­żą ak­tyw­no­ścią wo­bec MRSA w wa­run­kach in vi­tro. Je­go sku­tecz­ność jest po­dob­na do wan­ko­my­cy­ny.36 Na gron­kow­ce lek dzia­ła bak­te­rio­sta­tycz­nie. In­ną je­go ce­chą jest 100% bio­do­stęp­ność po po­da­niu do­ust­nym, do­bra dys­try­bu­cja do tka­nek i nie­wy­stę­po­wa­nie krzy­żo­wej opor­no­ści z le­ka­mi prze­ciw­bak­te­ryj­ny­mi in­nych grup.36-39 W wie­lo­ośrod­ko­wym otwar­tym ba­da­niu z ran­do­mi­za­cją i gru­pą kon­tro­l­ną prze­pro­wa­dzo­nym z udzia­łem cho­rych z po­wi­kła­ny­mi za­ka­że­nia­mi skó­ry i tka­nek mięk­kich li­ne­zo­lid oka­zał się sku­tecz­niej­szy od wan­ko­my­cy­ny, co wy­ka­za­no w ra­mach dia­gno­sty­ki na wi­zy­cie pod­su­mo­wu­ją­cej sku­tecz­ność le­cze­nia za­ka­że­nia MRSA (p<0,001). Róż­ni­ce mię­dzy le­ka­mi by­ły naj­bar­dziej wi­docz­ne w przy­pad­ku cho­rych z rop­nia­mi i z za­ka­że­niem ra­ny po­ope­ra­cyj­nej. Dłuż­sze sto­so­wa­nie li­ne­zo­li­du (>14 dni) mo­że pro­wa­dzić do za­bu­rzeń czyn­no­ści he­ma­to­po­etycz­nej szpi­ku (np. ma­ło­płyt­ko­wo­ści i nie­do­krwi­sto­ści), któ­re ustę­pu­ją po prze­rwa­niu le­cze­nia.41

Dap­to­my­cy­na cha­rak­te­ry­zu­je się sil­nym bak­te­rio­bój­czym dzia­ła­niem w sto­sun­ku do MRSA w wa­run­kach in vi­tro. Jest po­da­wa­na do­żyl­nie w po­je­dyn­czej daw­ce do­bo­wej. Sa­mo­ist­na opor­ność na ten lek wy­stę­pu­je rzad­ko. Do je­go dzia­łań nie­po­żą­da­nych na­le­ży mio­pa­tia ze zwięk­sze­niem ak­tyw­no­ści fos­fo­ki­na­zy kre­aty­no­wej.42

Tyge­cy­kli­na, lek z gru­py gli­cy­lo­cy­klin uzy­ski­wa­ny przez mo­dy­fi­ka­cję mi­no­cy­kli­ny, jest an­ty­bio­ty­kiem o sze­ro­kim za­kre­sie dzia­ła­nia. Wy­ka­zu­je ak­tyw­ność wo­bec wie­lu pa­to­ge­nów tle­no­wych i bez­tle­no­wych, w tym MRSA, en­te­ro­ko­ków czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie opor­nych na wan­ko­my­cy­nę oraz Esche­ri­chia co­liKleb­siel­la pneu­mo­ni­ce wy­twa­rza­ją­cych β-lak­ta­ma­zę. Jest jed­nak nie­sku­tecz­na w za­ka­że­niach wy­wo­ły­wa­nych przez Pseu­do­mo­nasPro­teus. Za­sad­ni­czo tyge­cy­kli­na jest le­kiem o dzia­ła­niu bak­te­rio­sta­tycz­nym, nie­mniej na MRSA dzia­ła też bak­te­rio­bój­czo, co wy­ka­za­no na mo­de­lu zwie­rzę­cym (szczu­ry z za­pa­le­niem wsier­dzia). Lek jest do­stęp­ny wy­łącz­nie w po­sta­ci do­żyl­nej, a je­go naj­częst­szy­mi dzia­ła­nia­mi nie­po­żą­da­ny­mi są nud­no­ści, wy­mio­ty i bie­gun­ka.43

Le­kiem, któ­ry mo­że oka­zać się sku­tecz­ny w za­ka­że­niach skó­ry MRSA, jest po­łą­cze­nie chi­nu­pry­sty­ny z dal­fo­pry­sty­ną. To pierw­szy an­ty­bio­tyk z gru­py strep­to­gra­min do­stęp­ny w po­sta­ci wstrzyk­nięć. Wy­ka­zu­je ak­tyw­ność wo­bec MRSA w wa­run­kach in vi­tro, a od­se­tek opor­no­ści nie prze­kra­cza 1%.44 Ba­da­nia nad sku­tecz­no­ścią chi­nu­pry­sty­ny z dal­fo­pry­sty­ną w le­cze­niu za­ka­żeń skó­ry ma­ją umiar­ko­wa­ną war­tość z po­wo­du ma­łej li­czeb­no­ści ba­da­nych grup. Z te­go po­wo­du lek nie zo­stał do­pusz­czo­ny przez FDA do le­cze­nia za­ka­żeń MRSA,45,46 jest na­to­miast wska­za­ny w le­cze­niu po­wi­kła­nych za­ka­żeń skó­ry i tka­nek mięk­kich wy­wo­ły­wa­nych przez wraż­li­we na me­ty­cy­li­nę S. au­reusS. py­oge­nes. Naj­waż­niej­szy­mi dzia­ła­nia­mi nie­po­żą­da­ny­mi le­ku są za­krze­po­we za­pa­le­nie żył, bó­le mię­śni i bó­le sta­wów.

In­ny­mi le­ka­mi, któ­rych sku­tecz­ność w le­cze­niu za­ka­żeń MRSA jest przed­mio­tem oce­ny w ba­da­niach róż­nych faz, są dal­ba­wan­cy­na (po­da­wa­na raz w ty­go­dniu), te­la­wan­cy­na, ori­ta­wan­cy­na i ce­fto­bi­prol (ce­fa­lo­spo­ry­na ak­tyw­na wo­bec MRSA). W ba­da­niu 3 fa­zy dwie daw­ki dal­ba­wan­cy­ny by­ły rów­nie sku­tecz­ne jak li­ne­zo­lid po­da­wa­ny przez 14 dni w le­cze­niu po­wi­kła­nych za­ka­żeń skó­ry i tkan­ki pod­skór­nej, w tym spo­wo­do­wa­nych przez MRSA.47

Nie pro­wa­dzi się żad­nych ba­dań nad za­ka­że­nia­mi skó­ry i tka­nek mięk­kich wy­wo­ły­wa­ny­mi przez po­zasz­pi­tal­ne szcze­py MRSA w ce­lu opra­co­wa­nia wy­tycz­nych, kie­dy pod­jąć de­cy­zję o le­cze­niu w wa­run­kach szpi­tal­nych. Za­le­ce­nia In­fec­tio­us Di­se­ases So­cie­ty of Ame­ri­ca do­ty­czą­ce po­stę­po­wa­nia w za­ka­że­niach skó­ry i tka­nek mięk­kich prze­wi­du­ją moż­li­wość ho­spi­ta­li­za­cji pa­cjen­tów z hi­po­to­nią, zwięk­szo­nym stę­że­niem kre­aty­ni­ny, ni­skim stę­że­niem wo­do­ro­wę­gla­nów, zwięk­szo­ną ak­tyw­no­ścią fos­fo­ki­na­zy kre­aty­no­wej (prze­kra­cza­ją­cą 2-3-krot­nie gór­ną gra­ni­cę pra­wi­dło­wych war­to­ści), prze­su­nię­ciem w le­wo w roz­ma­zie krwi ob­wo­do­wej oraz stę­że­niem biał­ka C­-re­ak­tyw­ne­go po­wy­żej 13 mg/l.48 Więk­szość rop­ni wy­star­czy na­ciąć i wy­ko­nać dre­naż w wa­run­kach am­bu­la­to­ryj­nych, jed­nak nie­któ­re, z uwa­gi na wy­mia­ry lub głę­bo­kość na­cie­ka­nia, wy­ma­ga­ją in­ter­wen­cji chi­rur­gicz­nej. Pil­na oce­na i in­ter­wen­cja chi­rur­gicz­na od­gry­wa­ją nie­ba­ga­tel­ną ro­lę w przy­pad­ku po­dej­rze­nia za­ka­że­nia z mar­twi­cą. Wska­za­niem do ho­spi­ta­li­za­cji są rów­nież za­ka­że­nia prze­bie­ga­ją­ce z za­pa­le­niem ko­ści i szpi­ku, sep­tycz­nym za­pa­le­niem sta­wów i za­pa­le­niem wsier­dzia.

Kon­tro­la i za­po­bie­ga­nie za­ka­że­niom

Cho­ry z po­dej­rze­niem za­ka­że­nia wy­wo­ła­ne­go przez MRSA po­wi­nien być ho­spi­ta­li­zo­wa­ny w izo­lat­ce i pod­da­ny re­żi­mo­wi sa­ni­tar­ne­mu. Zwa­żyw­szy na co­raz częst­sze wy­stę­po­wa­nie po­zasz­pi­tal­nych za­ka­żeń MRSA, prze­peł­nie­nie od­dzia­łów in­ten­syw­nej opie­ki me­dycz­nej, ogra­ni­czo­ną licz­bę izo­la­tek i dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na ho­spi­ta­li­za­cję, ta­kie po­stę­po­wa­nie nie za­wsze jest moż­li­we. Pa­cjen­tów wy­pi­sy­wa­nych ze szpi­ta­la na­le­ży in­stru­ować, jak pra­wi­dło­wo opa­try­wać ra­ny, w szcze­gól­no­ści rop­ne. Aby za­po­biec prze­nie­sie­niu za­ka­że­nia z czło­wie­ka na czło­wie­ka, na­le­ży uni­kać ko­rzy­sta­nia z tych sa­mych ręcz­ni­ków i in­nych środ­ków hi­gie­ny oso­bi­stej. Trze­ba rów­nież czę­sto myć rę­ce i prze­strze­gać pod­sta­wo­wych za­sad hi­gie­ny.

Cho­rzy z na­wra­ca­ją­cy­mi za­ka­że­nia­mi wy­wo­ły­wa­ny­mi przez po­zasz­pi­tal­ne szcze­py MRSA bądź z za­ka­że­nia­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi w ści­śle zde­fi­nio­wa­nej ko­hor­cie czę­sto kon­tak­tu­ją­cych się ze so­bą osób (np. miesz­ka­ją­cych wspól­nie) po­win­ni być ba­da­ni pod ką­tem no­si­ciel­stwa MRSA. Od­se­tek no­si­cie­li w po­pu­la­cji ogól­nej nie jest zna­ny. W la­tach 2001-2002 w USA oce­nia­no go na 0,8% (95% CI, 0,4-1,4%).49 Nie wszy­scy pa­cjen­ci z za­ka­że­niem wy­wo­ła­nym przez MRSA są je­go no­si­cie­la­mi. Dla­te­go z my­ślą o ogra­ni­cze­niu zja­wi­ska opor­no­ści na le­ki prze­ciw­bak­te­ryj­ne w po­pu­la­cji ogól­nej era­dy­ka­cję MRSA na­le­ży prze­pro­wa­dzić u osób z udo­ku­men­to­wa­ny­mi na­wro­ta­mi za­ka­że­nia lub w przy­pad­kach za­ka­żeń wy­stę­pu­ją­cych w ści­śle zde­fi­nio­wa­nej ko­hor­cie czę­sto kon­tak­tu­ją­cych się ze so­bą osób.9,18

W ba­da­niach nad era­dy­ka­cją MRSA spraw­dza­no sku­tecz­ność kil­ku róż­nych le­ków, w tym mu­pi­ro­cy­ny w po­sta­ci ma­ści do­no­so­wej, ką­pie­li z chlor­hek­sy­dy­ną, jo­do­po­wi­do­nu i ole­ju z drze­wa her­ba­cia­ne­go. Dwu­pro­cen­to­wa maść do­no­so­wa z mu­pi­ro­cy­ną po­da­wa­na przez 5 dni oka­za­ła się sku­tecz­na w eli­mi­no­wa­niu no­si­ciel­stwa MRSA.50 W kon­tro­lo­wa­nym ba­da­niu z ran­do­mi­za­cją prze­pro­wa­dzo­no 7-dnio­wą te­ra­pię obej­mu­ją­cą le­cze­nie miej­sco­we pre­pa­ra­tem mu­pi­ro­cy­ny, ką­pie­le z chlor­hek­sy­dy­ną oraz sto­so­wa­nie ri­fam­pi­cy­ny i do­ksy­cy­kli­ny. Ta­kie po­stę­po­wa­nie oka­za­ło się bez­piecz­ne i sku­tecz­ne w era­dy­ka­cji MRSA u pa­cjen­tów le­czo­nych w szpi­ta­lu. Efekt de­ko­lo­ni­za­cji utrzy­my­wał się przez co naj­mniej 3 mie­sią­ce.51

W pro­spek­tyw­nym ba­da­niu ob­ser­wa­cyj­nym prze­pro­wa­dzo­nym na ame­ry­kań­skich żoł­nier­zach no­si­ciel­stwo po­zasz­pi­tal­ne­go MRSA oka­za­ło się czyn­ni­kiem ry­zy­ka na­stę­po­wych za­ka­żeń tka­nek mięk­kich.52 W świe­tle tej za­leż­no­ści wy­da­je się lo­gicz­ne, że era­dy­ka­cja mo­że od­gry­wać ro­lę w za­po­bie­ga­niu ko­lej­nym za­ka­że­niom, co wy­ka­za­no w przy­pad­ku szpi­tal­nych za­ka­żeń na od­dzia­łach in­ten­syw­nej opie­ki me­dycz­nej.53 Z dru­giej stro­ny nie jest ja­sne, ja­ka jest sku­tecz­ność do­tych­cza­so­wych sche­ma­tów era­dy­ka­cji w za­po­bie­ga­niu na­wro­tom za­ka­żeń skó­ry wy­wo­ły­wa­nych przez te szcze­py w wa­run­kach am­bu­la­to­ryj­nych.

W USA le­kiem naj­czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wa­nym w era­dy­ka­cji MRSA jest 2-pro­cen­to­wa maść do­no­so­wa z mu­pi­ro­cy­ną, któ­rą sto­su­je się 2 ra­zy dzien­nie przez 5 dni. W ce­lu era­dy­ka­cji pa­to­ge­nu z in­nych miejsc (np. do­łów pa­cho­wych i pa­chwin) prze­pi­su­je się zwy­kle 4-pro­cen­to­wy roz­twór chlor­hek­sy­dy­ny do prze­my­wa­nia skó­ry, któ­ry sto­su­je się raz dzien­nie przez 3-5 dni. Zgod­nie z za­le­ce­nia­mi US Cen­ters for Di­se­ase Con­trol and Pre­ven­tion, le­ki prze­ciw­bak­te­ryj­ne po­da­wa­ne w za­ka­że­niach ukła­do­wych w ce­lu era­dy­ka­cji po­win­ny być za­re­zer­wo­wa­ne dla pa­cjen­tów z ob­ja­wa­mi za­ka­że­nia (le­cze­nie i jed­no­cze­sna era­dy­ka­cja no­si­ciel­stwa).18 Pły­ny do de­zyn­fek­cji rąk ma­ją­ce w skła­dzie za­rów­no al­ko­hol, jak i chlor­hek­sy­dy­nę, są ak­tyw­niej­sze wo­bec MRSA niż pre­pa­ra­ty od­ka­ża­ją­ce za­wie­ra­ją­ce wy­łącz­nie chlor­hek­sy­dy­nę.54 Cy­kle era­dy­ka­cji po­win­ny trwać moż­li­wie jak naj­kró­cej, aby ogra­ni­czyć roz­wój le­ko­opor­no­ści.

Wnio­ski

W USA i wie­lu in­nych czę­ściach świa­ta po­zasz­pi­tal­ne szcze­py MRSA są naj­częst­szą przy­czy­ną rop­nych za­ka­żeń skó­ry i tka­nek mięk­kich. Ob­ja­wy cho­ro­by mo­gą być róż­ne, od rop­ni skó­ry po pio­ru­nu­ją­ce mar­twi­cze za­pa­le­nie po­wię­zi. Czę­stą nie­pra­wi­dło­wo­ścią jest zmia­na przy­po­mi­na­ją­ca uką­sze­nie przez pa­ją­ka. Klu­czo­wą ro­lę w le­cze­niu rop­nia od­gry­wa na­cię­cie i dre­naż. Po­zasz­pi­tal­ne szcze­py MRSA są za­zwy­czaj wraż­li­we na tryme­to­prym z sul­fa­me­tok­sa­zo­lem, wan­ko­my­cy­nę i li­ne­zo­lid. Ich wraż­li­wość na klin­da­my­cy­nę, do­ksy­cy­kli­nę lub mi­no­cy­kli­nę jest zmien­na. Wszyst­kie wy­ka­zu­ją opor­ność na an­ty­bio­ty­ki β-lak­ta­mo­we, a więk­szość na ma­kro­li­dy i flu­oro­chi­no­lo­ny. W wa­run­kach po­zasz­pi­tal­nych pa­cjen­ci z na­wra­ca­ją­cym za­ka­że­niem MRSA bądź z za­ka­że­nia­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi w ści­śle zde­fi­nio­wa­nej ko­hor­cie czę­sto kon­tak­tu­ją­cych się ze so­bą osób (np. miesz­ka­ją­cych wspól­nie) po­win­ni być pod­da­wa­ni ba­da­niom na no­si­ciel­stwo.

Do góry