Wpływ zakażeń na patogenezę i przebieg przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Sanjay Sethi, MD

Timothy F. Murphy, MD

Divisions of Pulmonary and Critical Medicine (S.S.) oraz Division of Infectious Diseases (T.F.M.), Department of Medicine, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo; a także Department of Veterans Affairs Western New York Healthcare System, Buffalo (S.S., T.F.M.)

Infection in the Pathogenesis and Course of Chronic Obstructive Pulmonary Disease N Engl J Med 2008;359:2355-65

Tłum. dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Ad­res do ko­re­spon­den­cji: Dr Se­thi, Ve­te­rans Af­fa­irs We­stern New York He­al­th­ca­re Sys­tem (151), 3495 Ba­iley Ave., Buf­fa­lo, NY 14215, or at sse­thi@buf­fa­lo.edu

Perspektywa historyczna

W la­tach 50. i 60. XX wie­ku uwa­ża­no, zgod­nie z tzw. hi­po­te­zą bry­tyj­ską, że przy­czy­ną prze­wle­kłej ob­tu­ra­cyj­nej cho­ro­by płuc (PO­ChP) są po­wta­rza­ją­ce się za­ka­że­nia dróg od­de­cho­wych i hi­per­se­kre­cja ślu­zu. Póź­niej od­kry­to, że głów­ną przy­czy­ną PO­ChP jest eks­po­zy­cja na dym ty­to­nio­wy. Zwią­zek mię­dzy czę­sto­ścią za­ostrzeń (ostre na­si­le­nia ob­ja­wów ze stro­ny ukła­du od­de­cho­we­go, któ­re wy­ma­ga­ją in­ter­wen­cji me­dycz­nej) i hi­per­se­kre­cją ślu­zu a pro­gre­sją ob­tu­ra­cji dróg od­de­cho­wych po­zo­sta­wał jed­nak nie­ja­sny.1 Za­uwa­żo­no po­nad­to, że z plwo­ci­ny uzy­ska­nej od pa­cjen­tów ze sta­bil­ną po­sta­cią PO­ChP izo­lo­wa­no bak­te­rie rów­nie czę­sto jak z plwo­ci­ny pa­cjen­tów w okre­sie za­ostrze­nia cho­ro­by. Na pod­sta­wie tych ob­ser­wa­cji w 1975 r. uzna­no, że nie ma wy­star­cza­ją­cych do­wo­dów na ro­lę za­ka­żeń bak­te­ryj­nych w prze­wle­kłym za­pa­le­niu oskrze­li.2 Za­ka­że­nia, w szcze­gól­no­ści bak­te­ryj­ne, uwa­ża­no za epi­fe­no­men o nie­wiel­kim zna­cze­niu dla pa­to­ge­ne­zy PO­ChP.

Wie­dza na te­mat ro­li za­ka­że­nia ja­ko czyn­ni­ka pa­to­ge­ne­tycz­ne­go znacz­nie zwięk­szy­ła się w cza­sie ostat­nich dwóch de­kad. W ba­da­niach nad in­te­rak­cja­mi za­cho­dzą­cy­mi mię­dzy go­spo­da­rzem a pa­to­ge­nem za­sto­so­wa­no no­wo­cze­sne te­sty mo­le­ku­lar­ne, cy­to­lo­gicz­ne i im­mu­no­lo­gicz­ne, co po­zwo­li­ło na re­wi­zję do­tych­cza­so­wych po­glą­dów do­ty­czą­cych ro­li za­ka­żeń w PO­ChP. Po­ja­wi­ły się no­we istot­ne do­wo­dy wska­zu­ją­ce na za­ka­że­nia ja­ko głów­ną przy­czy­nę za­ostrzeń i praw­do­po­dob­ny ich udział w pa­to­ge­ne­zie PO­ChP.

Zaostrzenia

Small 4978

Ta­be­la 1. Pa­to­gen­ne drob­no­ustro­je w PO­ChP*

Za­ostrze­nia są wpi­sa­ne w prze­bieg PO­ChP. Wy­stę­pu­ją za­zwy­czaj 1-2 ra­zy w ro­ku, a ich czę­stość wzra­sta wraz z pro­gre­sją cho­ro­by. Za więk­szość za­ostrzeń PO­ChP od­po­wia­da za­ka­że­nie wi­ru­so­we lub bak­te­ryj­ne (tab. 1). Kli­nicz­ny ob­raz za­ostrzeń jest bez­po­śred­nim wy­ni­kiem dzia­ła­nia wi­ru­sów i bak­te­rii oraz re­ak­cji or­ga­ni­zmu na ich atak. Za ok. 15-20% przy­pad­ków za­ostrzeń praw­do­po­dob­nie od­po­wia­da­ją za­nie­czysz­cze­nia po­wie­trza i in­ne czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we, któ­re na­si­la­ją za­pa­le­nie w dro­gach od­de­cho­wych lub zwięk­sza­ją na­pię­cie mię­śni gład­kich oskrze­li. Przy oce­nie za­ostrze­nia na­le­ży wy­klu­czyć współ­wy­stę­po­wa­nie in­nych sta­nów cho­ro­bo­wych, któ­re mo­gą po­wo­do­wać na­si­le­nie ob­ja­wów ze stro­ny ukła­du od­de­cho­we­go, ta­kich jak za­sto­ino­wa nie­wy­dol­ność ser­ca czy za­to­ro­wość płuc­na.

Bakterie jako przyczyna zaostrzeń

Przy­czy­ną kon­tro­wer­sji na te­mat ro­li bak­te­rii w za­ostrze­niach PO­ChP są obec­ne w pi­śmien­nic­twie licz­ne ra­por­ty z ba­dań epi­de­mio­lo­gicz­nych opar­tych na wy­ni­kach po­sie­wów plwo­ci­ny, ba­da­niach se­ro­lo­gicz­nych z za­sto­so­wa­niem szcze­pów la­bo­ra­to­ryj­nych za­miast ho­mo­lo­gicz­nych oraz błęd­nie za­pro­jek­to­wa­nych pró­bach kli­nicz­nych oce­nia­ją­cych sku­tecz­ność an­ty­bio­ty­ków. Pra­wi­dło­wo za­pro­jek­to­wa­ne ba­da­nia, w któ­rych za­sto­so­wa­no no­wo­cze­sne me­to­dy ba­daw­cze do­wo­dzą, że za­ka­że­nia ba­te­ryj­ne są przy­czy­ną ok. 50% za­ostrzeń.

Od­po­wied­ni do oce­ny ma­te­riał z dol­nych dróg od­de­cho­wych po­cho­dzi z pró­bek po­bie­ra­nych w trak­cie bron­cho­sko­pii za po­mo­cą szczo­tecz­ki z osło­ną. Ca­ło­ścio­wa ana­li­za ba­dań, w któ­rych za­sto­so­wa­no ta­ką tech­ni­kę, wy­ka­za­ła, że bak­te­rie w istot­nym kli­nicz­nie mia­nie stwier­dza­ne są w dro­gach od­de­cho­wych u 4% zdro­wych osób, u 29% cho­rych na PO­ChP w okre­sie sta­bil­nym cho­ro­by i u 54% cho­rych w okre­sie za­ostrze­nia PO­ChP.3 W jed­nym z ba­dań obec­ność we­wnątrz­ko­mór­ko­wej bak­te­rii Ha­emo­phi­lus in­flu­en­zae w biop­ta­tach z bło­ny ślu­zo­wej oskrze­li stwier­dzo­no u 87% cho­rych in­tu­bo­wa­nych z po­wo­du cięż­kie­go za­ostrze­nia PO­ChP, w po­rów­na­niu z 33% cho­rych w okre­sie sta­bil­nym cho­ro­by. Bak­te­rii tej nie wy­kry­to na­to­miast u żad­nej zdro­wej oso­by.4 Po­ja­wie­nie się rop­nej plwo­ci­ny pod­czas za­ostrze­nia ści­śle ko­re­lu­je z obec­no­ścią bak­te­rii w dol­nych dro­gach od­de­cho­wych, co jest do­dat­ko­wym ar­gu­men­tem za udzia­łem bak­te­rii w pa­to­ge­ne­zie PO­ChP.5

Small 2231

Ry­ci­na 1. Pro­po­no­wa­ny mo­del pa­to­ge­ne­zy bak­te­ryj­ne­go za­ostrze­nia w PO­ChP

Wcze­śniej twier­dzo­no, że do za­ostrze­nia cho­ro­by pro­wa­dzi wzrost licz­by bak­te­rii (mia­na bak­te­rii) prze­wle­kle ko­lo­ni­zu­ją­cych dro­gi od­de­cho­we u cho­rych ze sta­bil­ną po­sta­cią PO­ChP. Szcze­gó­ło­wa ana­li­za związ­ku mię­dzy ilo­ścią bak­te­rii w plwo­ci­nie, po­ja­wie­niem się no­wych pa­to­gen­nych drob­no­ustro­jów i ob­ja­wa­mi kli­nicz­ny­mi wy­ka­za­ła, że zmia­na ilo­ści bak­te­rii jest waż­nym, nie­za­leż­nym czyn­ni­kiem od­po­wie­dzial­nym za za­ostrze­nia.6 Za­ka­że­nie bak­te­ryj­ne dol­nych dróg od­de­cho­wych jest pro­ce­sem dy­na­micz­nym i zło­żo­nym, a po­ja­wie­nie się no­wych szcze­pów bak­te­rii od­gry­wa głów­ną ro­lę w pa­to­ge­ne­zie za­ostrzeń (ryc. 1). Za­ka­że­nie no­wy­mi szcze­pa­mi H. in­flu­en­zae, Mo­ra­xel­la ca­tar­r­ha­lis, Strep­to­coc­cus pneu­mo­niae czy Pseu­do­mo­nas aeru­gi­no­sa jest sil­nie sko­re­lo­wa­ne z wy­stą­pie­niem za­ostrze­nia.6-10 Nie zba­da­no, czy ko­re­la­cja ta do­ty­czy rów­nież in­nych ga­tun­ków bak­te­rii izo­lo­wa­nych z plwo­ci­ny pod­czas za­ostrze­nia, jak Sta­phy­lo­coc­cus au­reusEn­te­ro­bac­te­riaceae.

Wpływ na prze­bieg za­ka­że­nia ma­ją za­rów­no ce­chy pa­to­ge­nów, jak i go­spo­da­rza. Nie każ­de za­ka­że­nie pa­to­gen­ną bak­te­rią pro­wa­dzi do za­ostrze­nia PO­ChP. Róż­ni­ce ge­no­mów mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi szcze­pa­mi bak­te­ryj­ny­mi są jed­ną z przy­czyn zróż­ni­co­wa­nych na­stępstw in­fek­cji H. in­flu­en­zae.11 Szcze­py H. in­flu­en­zae, któ­re po­wo­du­ją za­ostrze­nia, cha­rak­te­ry­zu­ją się zwięk­szo­ną ad­he­zją do na­błon­ka dróg od­de­cho­wych, zwięk­szo­nym wzbudzaniem pro­duk­cji in­ter­leu­ki­ny 8 (IL­-8) i  więk­szą re­kru­ta­cją neu­tro­fi­lów w po­rów­na­niu ze szcze­pa­mi ko­lo­ni­zu­ją­cy­mi dro­gi od­de­cho­we.12

W pa­to­ge­ne­zie za­ostrzeń ele­men­tem de­ter­mi­nu­ją­cym są rów­nież ce­chy go­spo­da­rza. Upo­śle­dze­nie me­cha­ni­zmów od­por­no­ści wro­dzo­nej u cho­rych na PO­ChP po­wo­du­je, że bak­te­rie mo­gą pro­li­fe­ro­wać i utrzy­my­wać się w dro­gach od­de­cho­wych. Czę­ścio­wą ochro­nę przed bak­te­ria­mi u cho­rych na PO­ChP za­pew­nia­ją me­cha­ni­zmy od­por­no­ści na­by­tej.9,13 Wy­dzie­la­na na po­wierzch­nię błon ślu­zo­wych im­mu­no­glo­bu­li­na A (IgA) zmniej­sza praw­do­po­do­bień­stwo za­ostrze­nia w prze­bie­gu za­ka­że­nia M. ca­tar­r­ha­lis.9 Ak­ty­wa­cja lim­fo­cy­tów T pod wpły­wem biał­ka P6 bak­te­rii H. in­flu­en­zae względ­nie chro­ni przed za­ostrze­nia­mi wy­wo­ła­ny­mi przez ten pa­to­gen.14 Ob­raz kli­nicz­ny za­ka­że­nia pa­to­gen­ną bak­te­rią za­le­ży od stop­nia nie­do­bo­ru od­por­no­ści nieswoistej, wcze­śniej­szych kon­tak­tów pa­cjen­ta z pa­to­gen­ny­mi szcze­pa­mi oraz cha­rak­te­ru re­ak­cji ada­pta­cyj­nej ukła­du od­por­no­ścio­we­go.

Więk­szość za­ostrzeń PO­ChP ma cha­rak­ter za­pal­ny. W za­ostrze­niach o pod­ło­żu bak­te­ryj­nym stan za­pal­ny i re­ak­cja ogól­no­ustro­jo­wa są bar­dziej na­si­lo­ne niż w przy­pad­ku za­ostrzeń nie­zwią­za­nych z za­ka­że­niem bak­te­ryj­nym.15-17 Re­ak­cja za­pal­na jest sil­niej­sza pod­czas za­ka­że­nia no­wą bak­te­rią.17 Prze­wle­kłe za­pa­le­nie zwią­za­ne jest z utrzy­my­wa­niem się bak­te­rii po le­cze­niu prze­ciw­bak­te­ryj­nym, wy­ja­śnie­nia wy­ma­ga ro­la bak­te­rii w prze­bie­gu za­pa­le­nia w trak­cie za­ostrze­nia.18 Ist­nie­je ści­sły zwią­zek mię­dzy prze­bie­giem kli­nicz­nym za­pa­le­nia i za­ostrze­nia.17 Bak­te­rie wy­dzie­la­ją an­ty­ge­ny ścia­ny ko­mór­ko­wej o sil­nym dzia­ła­niu za­pal­nym, jak en­do­tok­sy­ny, frag­men­ty pep­ty­do­gli­ka­nów i biał­ka ze­wną­trz­bło­no­we, któ­re gro­ma­dzą się w dro­gach od­de­cho­wych. Cha­rak­ter re­ak­cji za­pal­nej jest w du­żym stop­niu de­ter­mi­no­wa­ny przez swo­isty pa­to­gen.

Ana­li­za odpowiedzi im­mu­no­lo­gicz­nej na za­ka­że­nie bak­te­ryj­ne umoż­li­wia zro­zu­mie­nie me­cha­ni­zmów na­wra­ca­ją­cych za­ka­żeń, o ile za­sto­so­wa­no od­po­wied­nie me­tody. Ponieważ pa­cjen­ci z PO­ChP wy­ka­zu­ją swo­istą (dla szcze­pów) re­ak­cję im­mu­no­lo­gicz­ną, dla­te­go waż­ne jest, aby w ba­da­niach wy­ko­rzy­sty­wać szcze­py ho­mo­lo­gicz­ne od­po­wie­dzial­ne za za­ka­że­nie, a nie szcze­py la­bo­ra­to­ryj­ne.9,13 Te­sty im­mu­no­lo­gicz­ne, któ­re są swo­iste dla prze­ciw­ciał skie­ro­wa­nych prze­ciw­ko de­ter­mi­nan­tom an­ty­ge­no­wym znaj­du­ją­cym się na po­wierzch­ni bak­te­rii, z więk­szą czu­ło­ścią wy­kry­wa­ją re­ak­cję obron­ną. Istot­ną ro­lę w obro­nie or­ga­ni­zmu przed za­ka­że­niem od­gry­wa po­nad­to miej­sco­wa re­ak­cja ochron­na błon ślu­zo­wych.9 Gdy rów­no­cze­śnie z roz­wo­jem za­ostrze­nia do­cho­dzi do za­ka­że­nia no­wy­mi szcze­pa­mi bak­te­rii z ga­tun­ku H. in­flu­en­zae lub M. ca­tar­r­ha­lis, to re­ak­cja hu­mo­ral­na zwią­za­na jest z pro­duk­cją no­wych swo­istych prze­ciw­ciał9,13 – spo­strze­że­nie to po­twier­dza te­zę o pa­to­gen­nej ro­li bak­te­rii w prze­bie­gu za­ostrzeń. Swo­istość re­ak­cji im­mu­no­lo­gicz­nej w sto­sun­ku do okre­ślo­ne­go szcze­pu bak­te­rii wią­że się z dal­szą po­dat­no­ścią or­ga­ni­zmu na za­ka­że­nia in­ny­mi szcze­pa­mi bak­te­rii pa­to­gen­nych. Zja­wi­sko to jest jed­ną z przy­czyn na­wra­ca­ją­cych za­ostrzeń, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją PO­ChP (ryc. 1).

Wirusy jako przyczyna zaostrzeń

Ba­da­nia, w któ­rych za­sto­so­wa­no kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę mi­kro­bio­lo­gicz­ną – ho­dow­le, te­sty se­ro­lo­gicz­ne i po­li­me­ra­zo­wą re­ak­cję łań­cu­cho­wą (PCR) – wy­ka­za­ły, że wi­ru­sy są od­po­wie­dzial­ne za 1/3 do 2/3 za­ostrzeń. Trud­no pre­cy­zyj­nie okre­ślić od­se­tek za­ostrzeń po­wo­do­wa­nych przez wi­ru­sy, po­nie­waż ba­da­nia opie­ra­ją­ce się wy­łącz­nie na ho­dow­lach za­ni­ża­ją te war­to­ści, a wy­ko­rzy­stu­ją­ce PCR z ko­lei je prze­sza­co­wu­ją. Wy­nik czu­łe­go te­stu PCR, świad­czą­cy o obec­no­ści RNA wi­ru­so­we­go w prób­ce plwo­ci­ny, nie mu­si ozna­czać, że za­ostrze­nie ma pod­ło­że wi­ru­so­we, po­nie­waż wi­ru­so­we RNA wy­kry­wa­ne jest na­wet w 15% pró­bek plwo­ci­ny po­bra­nych od cho­rych ze sta­bil­ną po­sta­cią PO­ChP.19-21 Na bar­dziej pre­cy­zyj­ną oce­nę czę­sto­ści za­ostrzeń spo­wo­do­wa­nych przez wi­ru­sy po­zwo­lą pro­ce­du­ry ta­kie, jak ilo­ścio­we ozna­cze­nie wi­ru­so­we­go RNA za po­mo­cą PCR, ana­li­za pró­bek zbie­ra­nych ko­lej­no w okre­sach za­ostrzeń i w okre­sach sta­bil­nych cho­ro­by, okre­śle­nie me­cha­ni­zmów re­ak­cji im­mu­no­lo­gicz­nej, a tak­że dal­sze ba­da­nia nad re­ak­cją za­pal­ną. Za­ka­że­nia wi­ru­so­we ukła­du od­de­cho­we­go w PO­ChP nio­są ze so­bą istot­ne kli­nicz­ne kon­se­kwen­cje, szcze­gól­nie w przy­pad­kach umiar­ko­wa­nych i cięż­kich po­sta­ci cho­ro­by, po­nie­waż mo­gą być przyczyną ho­spi­ta­li­za­cji lub ko­rzy­sta­nia z do­raź­nej po­mo­cy me­dycz­nej.22

Me­cha­ni­zmy, za po­mo­cą któ­rych wi­ru­sy in­du­ku­ją za­ostrze­nia, zo­sta­ły już czę­ścio­wo po­zna­ne. Kwe­stią klu­czo­wą po­zo­sta­je wy­ja­śnie­nie, czy wi­ru­sy od­po­wie­dzial­ne za za­ka­że­nia gór­nych dróg od­de­cho­wych mo­gą za­ka­żać rów­nież dol­ne dro­gi od­de­cho­we. Ri­no­wi­ru­sy mogą zakażać ko­mór­ki na­błon­ka dróg od­de­cho­wych, z tego wynika, że w za­ostrze­niach praw­do­po­dob­nie może dochodzić do za­ka­że­nia dol­nych dróg od­de­cho­wych.23,24 Za­ka­że­nia wi­ru­so­we mo­gą po­wo­do­wać uwal­nia­nie me­dia­to­rów za­pal­nych, ta­kich jak cy­to­ki­ny i che­mo­ki­ny. Za­ob­ser­wo­wa­no zwią­zek po­mię­dzy za­ostrze­niem o etio­lo­gii wi­ru­so­wej a eozy­no­fi­lo­wym za­pa­le­niem dróg od­de­cho­wych, co pod­kre­śla ro­lę czyn­ni­ków go­spo­da­rza w na­si­le­niu za­pa­le­nia i je­go ob­ja­wów.21

Wy­ka­za­no, że wie­le wi­ru­sów od­de­cho­wych po­wo­du­je za­ostrze­nia (tab. 1).19-22 Nie moż­na zi­den­ty­fi­ko­wać ga­tun­ku wi­ru­sa od­po­wie­dzial­ne­go za za­ostrze­nie tyl­ko na pod­sta­wie ob­ja­wów kli­nicz­nych. Wi­ru­sa­mi naj­czę­ściej wy­stę­pu­ją­cy­mi w za­ostrze­niach PO­ChP są ri­no­wi­ru­sy, ale w cięż­kich za­ostrze­niach wy­ma­ga­ją­cych ho­spi­ta­li­za­cji czę­ściej izo­lo­wa­ny jest wi­rus gry­py. Ostat­nio zi­den­ty­fi­ko­wa­no syn­cy­tial­ny wi­rus od­de­cho­wy i me­ta­pneu­mo­wi­ru­sy ja­ko dodatkowe przy­czy­ny za­ostrzeń.25,26

Do góry