8. W le­cze­niu miej­sco­wym ko­rzyst­ne jest sto­so­wa­nie:

a) Cy­gno­li­ny

b) Re­ti­no­idów

c) Kor­ty­ko­ste­ro­idów

d) Le­ków przy­spie­sza­ją­cych go­je­nie się ran

Small pa310001 opt

Rycina 3. Spełzanie naskórka dłoni


9. Ob­jaw, któ­ry ob­ser­wo­wa­ny jest w cho­ro­bie, a po­le­ga na speł­za­niu po­zor­nie zdro­we­go na­skór­ka po me­cha­nicz­nym po­tar­ciu, na­zy­wa się:

a) Ob­ja­wem Köb­ne­ra

b) Ob­ja­wem Ni­kol­skie­go

c) Ob­ja­wem świe­cy ste­ary­no­wej

d) Ob­ja­wem Au­spitza


10. Wskaż zda­nie fał­szy­we do­ty­czą­ce opi­sy­wa­nej cho­ro­by:

a) U 40-70% osób wy­stę­pu­ją po­wi­kła­nia oczne (m.in. w po­sta­ci ze­spo­łu su­che­go oka, blizn, pod­wi­nię­cia po­wie­ki, świa­tło­wstrę­tu, za­bu­rzeń wi­dze­nia)

b) Cho­ro­bie to­wa­rzy­szy go­rącz­ka, czę­sto o cha­rak­te­rze sep­tycz­nym

c) Do gru­py zwięk­szo­ne­go ry­zy­ka na­le­żą oso­by star­sze

d) Naj­czę­ściej cho­ru­ją dzie­ci

Do góry