b) Jest sta­nem za­gro­że­nia ży­cia

c) Jest ob­cią­żo­na 5% śmier­tel­no­ścią

d) Jest cho­ro­bą o na­głym burz­li­wym po­cząt­ku


5. Do cięż­kich po­wi­kłań cho­ro­by na­le­ży:

a) Speł­za­nie pły­tek pa­znok­cio­wych

b) Ostra nie­wy­dol­ność od­de­cho­wa (ARDS) w wy­ni­ku uszko­dzeń bło­ny ślu­zo­wej dróg od­de­cho­wych

c) Bli­zno­wa­te zwę­że­nie gór­ne­go od­cin­ka ukła­du po­kar­mo­we­go

d) Cho­ro­ba ni­gdy nie ma cięż­kich po­wi­kłań


6. Zmia­ny o cha­rak­te­rze ru­mie­ni i pę­che­rzy na po­cząt­ku lo­ka­li­zu­ją się na:

a) Owło­sio­nej skó­rze gło­wy

b) Twa­rzy

c) Szyi

d) Ra­mio­nach

Small 2273

Rycina 1. Strupy i nadżerki na czerwieni wargowej


7. W le­cze­niu opi­sy­wa­nej cho­ro­by sto­su­je się:

a) Cy­klo­spo­ry­nę

b) Gli­ko­kor­ty­ko­ste­ro­idy

c) Im­mu­no­glo­bu­li­ny

d) Le­ki prze­ciw­hi­sta­mi­no­we

Small pa310005a opt

Rycina 2. Zmiany rumieniowe i pojedyncze pęcherze na tułowiu

Do góry