Ryzyko udaru mózgu

Zastępcze parametry oceny końcowej

Zespół metaboliczny jest związany z wewnątrz- i zewnątrzczaszkową chorobą miażdżycową. U pacjentów z zespołem metabolicznym w tętnicach szyjnych obserwuje się pogrubienie błony wewnętrznej oraz obecność bezobjawowych blaszek miażdżycowych.23-25 Zespół metaboliczny koreluje też z leukoarajozą [rozlane zmiany w okołokomorowej istocie białej mózgu, zwykle powstające w wyniku niedokrwienia – przyp. red.].26

Badania retrospektywne

W trzecim badaniu NHANES wykazano związek zespołu metabolicznego z udarem niedokrwiennym mózgu – OR wynosił 2,2 (95% CI, 1,5-3,2).27 W retrospektywnej analizie przypadków 243 pacjentów z cukrzycą i pierwszym w życiu udarem mózgu stwierdzono, że niezależnie od współwystępowania zespołu metabolicznego częstość udaru lakunarnego w porównaniu z udarem korowym była znacząco większa.28 Analiza post hoc badania Warfarin-Aspirin Symptomatic Intracranial Disease wykazała, że zespół metaboliczny rozpoznano u około połowy pacjentów z objawową, wewnątrzczaszkową miażdżycą naczyń i wiązał się on ze znacząco większym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.29

Badania prospektywne

W ostatnich latach wyniki kilku prospektywnych badań potwierdziły związek między zespołem metabolicznym a udarem mózgu. W dwóch badaniach, do których zakwalifikowano osoby z udarem niedokrwiennym mózgu, stwierdzono, że zespół metaboliczny częściej występował u pacjentów z wewnątrzczaszkową niż zewnątrzczaszkową miażdżycą dużych tętnic i był niezależnie związany z miażdżycą wewnątrzczaszkową.23,30 W tabeli 1 podsumowano badania przeprowadzone na podstawie prospektywnie zebranych danych, które wskazują na zwiększone ryzyko udaru w przypadku obecności zespołu metabolicznego.

Ocena ryzyka

Według NCEP pierwszym krokiem w postępowaniu z chorym z zespołem metabolicznym jest ocena 10-letniego bezwzględnego ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.8 Pacjenci z jakąkolwiek kliniczną postacią miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej lub z cukrzycą są zaliczani do grupy wysokiego ryzyka. W przypadku osób bez miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej lub cukrzycy należy zastosować skalę Framingham, żeby oszacować 10-letnie ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Ocena ta pozwala zakwalifikować pacjentów do jednej z trzech kategorii ryzyka. Rozpoznanie zespołu metabolicznego nie jest uznawane za odpowiednie kryterium do właściwej oceny ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej lub udaru mózgu, ale większość ekspertów zgadza się, że jego występowanie pozwala zakwalifikować pacjenta do grupy chorych wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy. Zespół metaboliczny należy leczyć niezależnie od czasu, kiedy zostanie rozpoznany.

Leczenie

Głównym celem terapii zespołu metabolicznego jest eliminowanie modyfikowalnych czynników ryzyka, tj. otyłości, braku aktywności fizycznej czy diety bogatotłuszczowej, ponieważ poprzez zmianę stylu życia można zapobiec miażdżycowej chorobie sercowo-naczyniowej i cukrzycy lub opóźnić ich początek.4 Redukcja masy ciała w wyniku obniżenia kaloryczności posiłków i zwiększenia aktywności fizycznej zmniejsza niekorzystny wpływ większości bądź wszystkich metabolicznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy.4 Pacjentom z zespołem metabolicznym zaleca się redukcję masy ciał o 7-10% w ciągu 6-12 miesięcy.4 W aktualnych rekomendacjach dotyczących aktywności fizycznej poleca się wykonywanie umiarkowanie intensywnych ćwiczeń co najmniej 30 minut przez większość, a nawet wszystkie dni tygodnia. Dieta powinna zawierać mało tłuszczów nasyconych, izomerów trans kwasów tłuszczowych, cholesterolu i węglowodanów, w tym cukrów prostych.8

Jeżeli u pacjenta rozpoznano miażdżycową chorobę sercowo-naczyniową lub cukrzycę albo na podstawie kryteriów Framingham zakwalifikowano go do grupy ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, może się okazać, że niezbędne jest wprowadzenie farmakoterapii nakierowanej na poszczególne czynniki zespołu metabolicznego.4 Leczenie aterogennej dyslipidemii należy prowadzić tylko po uzyskaniu docelowych wartości dla cholesterolu LDL.8 U pacjentów bez cukrzycy lub przewlekłej choroby nerek celem terapii przeciwnadciśnieniowej jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego do wartości <140/90 mmHg. W przypadku chorych na cukrzycę lub przewlekłą chorobę nerek docelowe wartości ciśnienia tętniczego wynoszą <130/80 mmHg.31 Umiarkowaną hipertensję można regulować za pomocą diety niskosodowej (Dietary Approaches to Stop Hypertension diet). Aby zapobiec odległym niepożądanym skutkom nadciśnienia tętniczego, często jednak konieczne jest zastosowanie farmakoterapii.31

U chorych z zespołem metabolicznym i z podwyższonym stężeniem glukozy na czczo aktywność fizyczna i redukcja masy ciała może opóźnić rozwój cukrzycy typu 2 lub jej zapobiec.4 Leczenie metforminą i tiazolidynedionami zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u pacjentów z nieprawidłową tolerancją glukozy na czczo (tab. 2).32 Działanie innych ogólnie znanych leków we wstępnej fazie badań okazało się korzystne, jeśli chodzi o wpływ na czynniki ryzyka składające się na zespół metaboliczny (tab. 2). Wydaje się jednak, że skuteczność leków jest znacząco wyższa w połączeniu ze zmianą stylu życia. Pacjentów z zespołem metabolicznym cechuje skłonność do zakrzepicy związana z nadmierną aktywacją płytek krwi. Nie przeprowadzono jednak badań klinicznych dotyczących tego problemu. W celu przeciwdziałania powstawaniu zakrzepów tętnic zaleca się pacjentom leki antyagregacyjne do przewlekłego stosowania.4

Wnioski

Zespół metaboliczny występuje coraz częściej i w nadchodzących latach może się stać plagą społeczną. To obciążenie w postaci objawowej choroby sercowo-naczyniowej wydaje się też dotyczyć udaru mózgu – głównej przyczyny zachorowań i zgonów w Stanach Zjednoczonych. Rozpoznawanie zespołu metabolicznego może służyć co najmniej do oceny ryzyka cukrzycy i choroby sercowo-naczyniowej, a także być wskazaniem do zmiany stylu życia. Z drugiej strony zespół metaboliczny w całości, niezależnie od jego składowych, można również traktować jako niezależny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. W takim przypadku konieczna jest radykalna zmiana stylu życia, a w określonych sytuacjach także farmakoterapia, co pozwoli zapobiec niekorzystnym zdarzeniom sercowo-naczyniowym, w tym udarowi mózgu. Konieczne jest więc przeprowadzenie dalszych badań.

Do góry