U pacjentów z IV stopniem ciężkości POChP, u których w spoczynku występuje hipoksemia, wskazana jest przewlekła domowa tlenoterapia. W przypadku wybranych osób można również rozważać redukcję objętości płuc lub przeszczepienie płuc. Wskazania do tych zabiegów nie są przedmiotem tego artykułu.

Jak przedstawiono w tabeli 2, w wytycznych GOLD zaleca się u chorych na POChP coroczne szczepienia przeciwko grypie i rehabilitację pulmonologiczną jako ważne elementy całościowego planu leczenia, których nie powinno się pomijać na korzyść farmakoterapii.7 W postępowaniu farmakologicznym, które czasami stosuje się w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, a którego skuteczność jest minimalna lub nieudowodniona, wykorzystuje się niesteroidowe leki o działaniu przeciwzapalnym (np. montelukast i kromony), antyoksydanty, mukolityki (np. N-acetylocysteinę, która ma również właściwości antyoksydacyjne), leki immunomodulujące (TNF-α, którego skuteczność nie została udowodniona) i przewlekłą terapię przeciwbakteryjną. α1-antytrypsyna jest wskazana tylko u chorych z genetycznie uwarunkowanym niedoborem tego enzymu i rozpoznaną rozedmą płuc. Wyniki badań obserwacyjnych dowodzą, że statyny mogą istotnie zmniejszać umieralność z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 26,27 ale trzeba to jeszcze potwierdzić w dobrze zaprojektowanych badaniach prospektywnych o odpowiedniej sile.

Leczenie długodziałającymi cholinolitykami

Czynność płuc

Monoterapia

Długodziałający cholinolityk – tiotropium – to najnowszy lek stosowany w terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i jedyny przedstawiciel tej grupy leków, który jest obecnie dostępny. Po raz pierwszy ocenialiśmy go w 2004 r., kiedy został zarejestrowany i pojawił się na rynku.28 Od tego czasu tiotropium było przedmiotem wielu ważnych badań klinicznych, które zostaną pokrótce przedstawione. Rzucają one nowe światło na możliwe korzyści terapeutyczne wynikające ze stosowania tej grupy leków, a w szczególności tiotropium, które dotychczas mogły nie być w pełni docenione.

Biorąc pod uwagę spirometryczne parametry oceny końcowej, Briggs i wsp.29 porównywali siłę działania rozkurczowego tiotropium z salmeterolem po 12 tygodniach terapii u 653 pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Na początku badania w obu grupach średnia wartość FEV1 była taka sama (37,7% wartości należnej). Ostatniego dnia terapii maksymalna wartość FEV1 po podaniu leku oraz średnia FEV1 z 12 godz. po podaniu leku była większa w grupie leczonej tiotropium w porównaniu z pacjentami otrzymującymi salmeterol. Różnica nie była duża, mieściła się w przedziale 30-46 ml, ale była istotna statystycznie. Badanie Briggsa i wsp. potwierdziło wyniki z dwóch wcześniejszych 6-miesięcznych badań porównujących te dwa leki,30,31 w których wykazano, że tiotropium jest skutecznym długodziałającym lekiem rozkurczającym oskrzela niepowodującym tachyfilaksji.

Jedno z najbardziej interesujących ostatnich odkryć dotyczących tiotropium pochodzi z analizy danych uzyskanych w dwóch dużych, rocznych badaniach, w których porównywano tiotropium (n=518) z placebo (n=328).32 Analiza post hoc wykazała, że spadek FEV1 (tj. średnia z 23- i 24-godzinnego monitorowania FEV1 po podaniu leku) wyniósł 53 ml/rok w grupie placebo (typowe zjawisko dla POChP), podczas gdy w grupie leczonej tiotropium był o 20 ml mniejszy. Wartość ta była istotna statystycznie i większa u byłych palaczy, pacjentów stosujących wziewne glikokortykosteroidy i osób, u których w momencie włączania do badania FEV1 wynosiła >50% wartości należnej. Na podobny efekt wskazywano wcześniej, kiedy tiotropium porównywano z ipratropium.11 Należy zwrócić uwagę, że zmiana FEV1 w tych badaniach była pierwszorzędowym parametrem oceny końcowej, chociaż tempo spadku było analizowane post hoc. Obserwowano również mniejszą, nieistotną statystycznie różnicę w tempie spadku maksymalnej FEV1 po podaniu leku. Niemniej jednak wyniki te sugerują, że działanie tiotropium może być przyczyną obserwowanych różnic. Aby sprawdzić hipotezę, że tiotropium może spowalniać spadek FEV1 obserwowany u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przeprowadzono 4-letnie badanie kliniczne Understanding Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium (UPLIFT)33 [zakończono je przed ukazaniem się tego artykułu w oryginalnej wersji, a jego wyniki zostały przedstawione na zjeździe European Respiratory Society w Berlinie w 2008 r. i opublikowane w NEJM 2008;359:1543-1554 przez Tashkina i wsp. – przyp. tłum.].

Terapia złożona

Dodanie długodziałającego β2-mimetyku do terapii podtrzymującej prowadzonej za pomocą tiotropium jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, ponieważ tiotropium jest szeroko stosowane jako leczenie pierwszego rzutu w terapii podtrzymującej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Łączenie leków różnych grup farmakologicznych stwarza możliwość zwiększenia efektu rozkurczowego i minimalizacji działań niepożądanych wywołanych przez określone leki. W celu oceny takiego postępowania Cazzola i wsp.34,35 przeprowadzili dwa badania dotyczące łączenia długodziałającego β2-mimetyku i cholinolityku w pojedynczej dawce . Wykazano w nich, że dodanie zarówno formoterolu (12 μg), jak i salmeterolu (50 μg) do tiotropium (18 μg) poprawia wszystkie parametry spirometryczne oceniane po podaniu leków do 24. godziny. Niemniej jednak tylko u pacjentów otrzymujących skojarzenie formoterolu z tiotropium stwierdzono statystycznie lepszą wartość FEV1 z 24-godzinnego monitoringu, głównie w wyniku szybszego początku działania rozkurczowego formoterolu.

Small ryc 3 sym gross opt

Rycina 3. Wpływ tiotropium oraz tiotropium w skojarzeniu z formoterolem na średnią FEV1 (pierwszosekundową natężoną objętość wydechową)

Połączenie tiotropium i formoterolu oceniano w kolejnych czterech badaniach. Cazzola i wsp.36 przeprowadzili badanie krzyżowe, w którym tiotropium w dawce 18 μg podawano raz dziennie wraz z 12 μg formoterolu stosowanego dwa razy dziennie przez 5 dni. Szóstego dnia oba leki podawano sekwencyjnie – osobno w odstępie 180 minut, a spirometrię wykonywano przed zastosowaniem leków i seryjnie po każdym podaniu. Stwierdzono, że niezależnie od tego, który z leków podano jako pierwszy, to kolejny w niewielkim stopniu, ale istotnie statystycznie nasilał rozkurcz. To odkrycie wskazuje, że w zarejestrowanych dawkach ani tiotropium, ani formoterol nie powodują maksymalnego rozkurczu samodzielnie, co uzasadnia stosowanie terapii złożonej. W dwóch badaniach krzyżowych porównujących trzy sposoby leczenia van Noord i wsp.37-38 oceniali 24-godzinny wpływ dodania formoterolu w różnych schematach do stosowanego raz dziennie tiotropium przez 2 do 6 tygodni leczenia. Stwierdzili, że tiotropium stosowane raz dziennie powoduje lepszy średni rozkurcz w czasie 24-godzinnej oceny niż formoterol podawany dwa razy dziennie. Tiotropium z formoterolem, gdy są stosowane raz dziennie rano, przynoszą poprawę drożności oskrzeli w 24-godzinnym cyklu, ale w ciągu ostatnich 12 godzin tylko niewielką (ryc. 3).37 Co więcej, dodanie formoterolu stosowanego dwa razy dziennie do tiotropium stosowanego raz dziennie skutkuje lepszą średnią FEV1 niż w przypadku dawkowania obu tych leków raz dziennie.38 Wyniki opublikowanego ostatnio badania klinicznego przeprowadzonego z randomizacją w grupach równoległych wykazały, że dodanie nebulizacji z formoterolem do tiotropium istotnie zwiększa rozkurcz i zmniejsza duszność po 6 tygodniach terapii w porównaniu z grupą otrzymującą placebo w nebulizacji i tiotropium.39

Jeden z wniosków, które można wysnuć z tych badań, jest taki, że skojarzenie leków o różnym działaniu farmakologicznym, gdy stosuje się je we właściwych dawkach, w przewidywalny sposób daje lepszy efekt rozkurczowy niż podawanie tych leków pojedynczo. Obecnie nie wiadomo, czy wynika to z aktywacji większej liczby mechanizmów prowadzących do rozkurczu oskrzeli, czy po prostu z większej dawki leków rozkurczających oskrzela. Tę pierwszą hipotezę potwierdzają jednak wyniki badań nad formoterolem oceniających zależność dawka–odpowiedź, w których wykazano brak dodatkowego efektu rozkurczowego po zastosowaniu dawki 24 μg w porównaniu z dawką 12 μg, a także wyniki badania sprawdzającego zależność dawka–odpowiedź dla tiotropium, którego maksymalny efekt spirometryczny uzyskuje się po podaniu dawki 18 μg.40,41 Niezależnie od leżącej u podstaw zjawiska przyczyny z praktycznego punktu widzenia podobnie jak skojarzenia krótkodziałających leków rozkurczających oskrzela z lekami innych grup tak i połączenie długodziałających leków rozkurczających oskrzela z tioptropium może przynieść terapeutyczną korzyść w zakresie poprawy czynności płuc i znieść objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Niestety, żaden z obecnie dostępnych długodziałających β2-mimetyków nie jest przeznaczony do stosowania raz dziennie [obecnie prowadzone są badania kliniczne z takimi substancjami – przyp. tłum.]. W związku z tym realne stanie się skojarzenie długodziałających leków rozkurczających oskrzela z tiotropium, kiedy dostępny będzie β2-mimetyk do stosowania raz dziennie.

Terapia skojarzona trójlekowa

W dwóch badaniach oceniano efekt terapii trójlekowej, w której skojarzono tiotropium z lekiem złożonym zawierającym połączenie wziewnego glikokortykosteroidu z długodziałającym β2-mimetykiem. W mniejszym i krótszym badaniu dodanie tiotropium do połączenia LABA z ICS w jednym preparacie powodowało pewną poprawę czynności płuc i stanu zdrowia mierzonego za pomocą St. George’s Respiratory Questionnaire. Odstawienie tiotropium skutkowało pogorszeniem tych parametrów.42 W dużym jednorocznym badaniu pacjentów przydzielono losowo do jednej z trzech grup: w pierwszej stosowano tiotropium raz dziennie plus placebo, w drugiej – tiotropium z salmeterolem podawanym dwa razy dziennie, a w trzeciej tiotropium z podawanym dwa razy dziennie preparatem złożonym zawierającym salmeterol plus flutykazon w dawce 500 μg.43 Częstość nagłych zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, pierwszorzędowego parametru oceny końcowej, nie różniła się istotnie między badanymi grupami. W grupie otrzymującej terapię trójlekową odnotowano jednak istotnie mniej hospitalizacji i poprawę stanu zdrowia. Również drugorzędowy parametr oceny końcowej – spoczynkowa FEV1 (przed podaniem leków) – był istotnie lepszy w grupie stosującej terapię trójlekową w porównaniu z osobami przyjmującymi samo tiotropium, nie wykazano natomiast różnicy między grupą leczoną tiotropium a grupą stosującą tiotropium z salmeterolem.

Wydolność wysiłkowa i hiperinflacja

Duszność i nietolerancja wysiłku są pierwszymi objawami u większości pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.14 W ostatnich kilku latach prowadzono szczegółowe badania nad czynnikami fizjologicznymi, które są związane z tymi objawami, i nad tymi, które uważa się za ich przyczynę. Hiperinflacja, wzrost objętości płuc (głównie czynnościowej pojemności zalegającej w zaawansowanej chorobie), została rozpoznana jako cecha przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W statycznej hiperinflacji nawet w spoczynku wzrasta wysiłek oddechowy z powodu zmian elastyczności płuc, co zmusza chorego do oddechu przy objętościach, które powodują, że ściana klatki piersiowej i mięśnie oddechowe wykazują mechaniczną dysfunkcję. Dynamiczna hiperinflacja, która może występować w łagodniejszych postaciach choroby lub nakładać się na statyczną hiperinflację, gwałtownie wzrasta w czasie wysiłku wraz ze wzrostem częstości oddechu. W tych warunkach opór dróg oddechowych może powodować ograniczenie wydechu z powodu skrócenia czasu, w którym płuca mogą się opróżniać z powietrza. Chociaż wszystkie leki rozkurczające oskrzela prowadzą do tymczasowego zmniejszenia hiperinflacji, dla krótkodziałających leków nie wykazano stałej poprawy w zakresie odczuwania duszności czy tolerancji wysiłku.14 W przeciwieństwie do nich długodziałające leki rozkurczające oskrzela wywierają znaczący efekt kliniczny, zmniejszając statyczne i dynamiczne objętości płuc oraz poprawiając wskaźniki duszności i tolerancji wysiłku. Tiotropium pod tym względem wydaje się skutecznym lekiem.13

O’Donnell i wsp.13 wykazali, że przy regularnym stosowaniu tiotropium objętości płuc są zmniejszone, a pojemność wdechowa jest zwiększona zarówno w czasie spoczynku, jak i podczas wysiłku. Maltais i wsp.44 przeprowadzili podobne badanie kontrolowane placebo i dowiedli, że hiperinflacja płuc w czasie wysiłku i w spoczynku została zmniejszona, a czas wytrzymałości dla wysiłku wzrósł średnio o 40%. Co więcej, te korzystne efekty korelują z redukcją duszności wysiłkowej i utrzymują się co najmniej 8 godzin po przyjęciu dawki leku w wyniku 6-tygodniowej terapii tiotropium.

Casaburi i wsp.14 przeprowadzili kontrolowane placebo badanie metodą podwójnie ślepej próby w celu oceny, czy poprawa czynności płuc i tolerancji wysiłku związana z terapią tiotropium może zwiększyć skuteczność programów rehabilitacji pulmonologicznej. Badacze stwierdzili, że dodanie do programu rehabilitacyjnego tiotropium poprawia wytrzymałość wysiłkową mierzoną czasem wysiłku o >5 min, czyli o blisko 35%, w porównaniu z rehabilitacją pulmonologiczną, w której stosowano placebo. Korzyści te utrzymywały się przez 3 miesiące po zakończeniu planowego programu rehabilitacyjnego. Skuteczność takiego postępowania należy jeszcze potwierdzić w długoterminowych badaniach.

Do góry