Prewencja nagłych zaostrzeń POChP

Small 6909

Tabela 3. Porównanie drugorzędowych parametrów oceny końcowej w grupie tiotropium i placeboa,b

Jak już wcześniej wspomniano, nagłe zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc są poważnym i kosztownym powikłaniem zdrowotnym. Chorzy po zaostrzeniu zwykle nie wracają do wcześniejszego stanu zdrowia, a czynność ich płuc i jakość życia mogą być trwale upośledzone.45,46 Koszty leczenia zaostrzeń w USA stanowią >50% wydatków na terapię chorych na POChP.47 Dane dotyczące nagłych zaostrzeń były zbierane w wielu badaniach prowadzonych nad tiotropium, jednak po raz pierwszy oceniano je jako pierwszorzędowy parametr oceny końcowej w badaniu Niewoehnera i wsp.8 W tym kontrolowanym badaniu przeprowadzonym z randomizacją w ramach systemu opieki medycznej nad kombatantami (Veterans Affairs Medical system) 1829 pacjentów z ciężką lub bardzo ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc do stosowanego przez nich regularnego leczenia dodatkowo otrzymywało albo tiotropium, albo placebo. W porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo odsetek osób przyjmujących tiotropium, u których występowały zaostrzenia, i odsetek osób hospitalizowanych z powodu POChP był mniejszy o 20 do 25% (p=0,04 i 0,06 odpowiednio). Co więcej, czas do pierwszego zaostrzenia był istotnie dłuższy, a wykorzystanie różnych form leczenia było mniejsze (tab. 3). U pacjentów otrzymujących poza badanym lekiem również inne terapie stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (w tym wziewne glikokortykosteroidy) zwykle można było zaobserwować tendencję do zmniejszenia liczby zaostrzeń, jeśli badanym lekiem było tiotropium. Podobne badanie przeprowadzili Dusser i wsp. we Francji. Zakwalifikowano do niego 1050 chorych na POChP, a jego wyniki były podobne.

Podobny wynik uzyskano dla innych leków, w tym dla długodziałających β2-mimetyków, wziewnych glikokortykosteroidów i niektórych krótkodziałających leków rozkurczających oskrzela.5,9,49 Turino50 zwrócił uwagę, że przedłużająca się hiperinflacja odpowiada za powstanie sił mechanicznych w drogach oddechowych i miąższu płucnym, które w warunkach eksperymentalnych powodują uwalnianie prozapalnych cytokin. Siły te mogą wywoływać stan zapalny w drogach oddechowych i powodować lub nasilać reaktywność mięśni gładkich oskrzeli.51,52 Opisane tu zjawiska mogą zatem wynikać z niespecyficznego efektu klasy wszystkich długodziałających leków, które zmniejszają hiperinflację.

Inne wyniki badań

McNicholas i wsp.53 przeprowadzili kontrolowane placebo badanie oceniające wpływ tiotropium na wysycenie krwi tlenem w czasie snu u chorych na POChP, którzy przed włączeniem do badania mieli hipoksemię. Na wstępie grupy, na które podzielono chorych, nie różniły się między sobą. W grupie otrzymującej tiotropium saturacja krwi tlenem w czasie snu wzrosła istotnie o >2%. Nie obserwowano istotnego wpływu tego leku na strukturę snu, nocne przebudzenia czy inne parametry snu.

Atropina, trzeciorzędowy związek amonowy, jest silnym inhibitorem wydzielania śluzu i aktywacji rzęsek – zjawisk, które są pod kontrolą układu cholinergicznego. Hasani i wsp.54 badali wpływ tiotropium, czwartorzędowego związku amoniowego, na klirens śluzowo-rzęskowy z zastosowaniem metody oceny klirensu tchawiczo-oskrzelowego, w której wykorzystuje się wziewne radioaktywne cząsteczki. Badacze nie obserwowali różnicy między szybkością klirensu przed terapią i po 21 dniach stosowania tiotropium u 34 pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Podobne wyniki uzyskano w badaniach nad innym czwartorzędowym cholinolitykiem amoniowym – bromkiem ipratropium. Nie wiadomo, dlaczego oba związki rozkurczają mięśnie gładkie oskrzeli, a jednocześnie nie powodują hamowania wydzielania śluzu.

Dotychczas wiedzieliśmy, że cholinolityki rozkurczają mięśnie gładkie i wykazują kilka innych działań. Wyniki ostatnich badań laboratoryjnych sugerują jednak, że leki te mają również właściwości przeciwzapalne. Badania w tym zakresie powinny być kontynuowane, chociaż nie ustalono jeszcze znaczenia klinicznego tego efektu.55-59

Bezpieczeństwo

Dane dotyczące działań niepożądanych zbierano we wszystkich długoterminowych badaniach przeprowadzanych w związku z pracami rozwojowymi nad tiotropium. Jak oczekiwano, uczucie suchości w ustach pojawiało się częściej u leczonych tiotropium niż w grupach kontrolnych, ale częstość poważnych zdarzeń niepożądanych była podobna w obu grupach. W dwóch ostatnich badaniach60,61 kontrola elektrokardiograficzna nie wykazała zaburzeń rytmu serca, zmian szybkości przewodzenia czy odstępu QT u pacjentów otrzymujących tiotropium.

Baza danych dotycząca bezpieczeństwa tego leku zawiera informacje o 2159 osobolatach ekspozycji na lek i 1662 osobolatach ekspozycji na placebo.62 Z ostatniej analizy danych zgromadzonych w tej bazie wynika, że w grupie otrzymującej aktywne leczenie istotnie częściej występują suchość w ustach (ryzyko względne [RR] 3,69; 95% przedział ufności [CI] 2,56-5,05) i retencja moczu (RR=10,93; 95% CI 1,26-94,88). Chociaż umieralność ze wszystkich przyczyn oraz z przyczyn naczyniowo-sercowych i płucnych się zmniejsza, to redukcja ta nie jest istotna statystycznie.62 W Danii po wprowadzeniu leku na rynek przeprowadzono badanie na 10 603 chorych, z których 2870 osób otrzymywało tiotropium. Jego wyniki pokazały, że ryzyko względne dla zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, sercowej lub płucnej, było mniejsze w okresie stosowania tiotropium niż w czasie jego nieprzyjmowania, ale redukcja ta nie osiągnęła istotności statystycznej.63

Farmakoekonomika

W kilku badaniach przeprowadzonych poza USA, m.in. w Holandii,64 Belgii,65 Grecji,66 Singapurze67 i w Hiszpanii,68 oceniano wpływ tiotropium na wykorzystanie zasobów służby zdrowia i na koszty opieki nad chorymi. Z uwagi na duże różnice w systemach opieki zdrowotnej między krajami badania przeprowadzone poza USA mają małe znaczenie dla oceny farmakoekonomicznej tiotropium stosowanego w tym kraju. Rozstrzygające badania z USA nie były dotychczas publikowane, ale wstępne dane są dostępne.

Friedman i wsp.69 wykazali, że koszty wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej zostały zmniejszone dzięki tiotropium prawdopodobnie w związku z 20% redukcją częstości nagłych zaostrzeń i z 44% redukcją hospitalizacji. Do analizy nie włączono jednak danych na temat kosztów związanych z zakupem leku. Oba70 w retrospektywnej analizie danych z literatury, w której wykorzystał badania bezpośrednio porównujące leki, wyliczył, iż stosowanie tiotropium generuje mniejsze koszty niż terapia salmeterolem czy bromkiem ipratropium. Leczenie tiotropium może się również przyczyniać do wzrostu liczby lat życia skorygowanych jego jakością (quality-adjusted life years). Wydaje się prawdopodobne, że zmniejszenie tylko częstości nagłych zaostrzeń, które odpowiadają za co najmniej połowę wszystkich kosztów związanych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, może zredukować wydatki ponoszone na leczenie tego schorzenia. Stosowanie tiotropium może nie tylko wpłynąć na obniżenie kosztów terapii, ale też poprawić jakość życia chorych i zmniejszyć objawy.

Wnioski

Jak wykazano, właściwe leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przynosi korzystne efekty. Odpowiedni dobór leków może zmniejszyć liczbę nagłych zaostrzeń, które są istotne klinicznie, a ich terapia kosztowna. Wpływają one na istotne dla pacjenta parametry, takie jak jakość życia, duszność i tolerancja wysiłku. W przypadku wskazań do wdrożenia terapii przewlekłej dane kliniczne przemawiają za stosowaniem leku długodziałającego rozkurczającego oskrzela – albo cholinolityku, albo β2-mimetyku. Nie wykazano, żeby którakolwiek z obecnie stosowanych terapii wpływała na długoterminowy przebieg choroby. Sprawdzenie tej hipotezy było celem 4-letniego badania UPLIFT, w którym oceniano działanie tiotropium.

Do góry