Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa; e-mail: k_bojak@yahoo.com

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 55-letnią kobietę przyjęto do szpitala z powodu utrzymującego się od ok. 24 godz. osłabienia lewej kończyny górnej. Pacjentka zgłosiła dodatkowo przemijające zaburzenia widzenia oka prawego pojawiające się w ciągu ostatnich 2 tygodni. W wywiadzie odnotowano nadciśnienie tętnicze i nikotynizm. USG uwidoczniło zwężenie 60% prawej tętnicy szyjnej wewnętrznej i 50% lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Wyniki potwierdzono za pomocą angiografii TK. Tomografia komputerowa mózgu wykazała niewielkie zmiany naczyniopochodne. Chora jest przewlekle leczona inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI – angiotensin converting enzyme inhibitor). Do leczenia włączono statynę i lek antyagregacyjny. W takiej sytuacji należy:

a. Zakwalifikować pacjentkę do leczenia klasycznego (endarterektomii) zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej

b. Zakwalifikować chorą do leczenia wewnątrznaczyniowego (stentowania) tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej

c. Chora powinna być leczona zachowawczo – nie ma wskazań do leczenia zabiegowego

d. Zakwalifikować pacjentkę do leczenia klasycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej

e. Zakwalifikować chorą do leczenia wewnątrznaczyniowego zwężenia zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej

Komentarz

Pacjentka ma objawy niedokrwienia OUN związane ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej. Leczenie powinno obejmować stosowanie leku antyagregacyjnego i statyny, redukcję czynników ryzyka miażdżycy. Stopień zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz objawy są wskazaniem do leczenia zabiegowego tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej. Leczenie powinno być wdrożone jak najszybciej, w ciągu 2 tygodni, ze względu na duże ryzyko pojawienia się nowych objawów niedokrwiennych. Pacjentka nie ma istotnych przeciwwskazań internistycznych do leczenia operacyjnego. Preferowanym sposobem leczenia zabiegowego objawowego zwężenia tętnic szyjnych jest leczenie klasyczne – charakteryzuje się ono mniejszym ryzykiem niedokrwienia OUN u chorych z objawami neurologicznymi, zwłaszcza u kobiet.

Do góry