Pulmonologia

Wpływ terapii LABA/LAMA na kontrolę duszności w POChP

prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

      

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Curie-Skłodowskiej 66, 50-367 Wrocław; e-mail: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Udowodniono, że terapia podwójna złożona (LABA + LAMA w inhalatorze hybrydowym) dorównuje co najmniej skuteczności terapii podwójnej prostej (LABA + LAMA w oddzielnych inhalatorach), ale wykazuje większą skuteczność niż monoterapia za pomocą wyłącznie LABA lub wyłącznie LAMA z oddzielnych inhalatorów. W ostatnim czasie wiele firm farmaceutycznych skoncentrowało się na wykorzystaniu zalet oraz możliwości terapii podwójnej złożonej i poddało ocenie klinicznej skuteczność działania rozkurczowego LABA + LAMA aplikowanych z jednego inhalatora (hybrydowego) w POChP.

Wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja raportu GOLD1 definiuje przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) na podstawie charakterystycznych dla niej cech klinicznych połączonych z zaburzeniami czynności płuc w postaci trwałego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe, spowodowanych zmianami strukturalnymi oskrzeli i tkanki płucnej, które pojawiają się pod wpływem toksycznych pyłów i/lub gazów. W definicji podkreślono objawy choroby, takie jak duszność, przewlekły kaszel, odksztuszanie wydzieliny, będące podstawowym argumentem do wykonania badania spirometrycznego potwierdzającego rozpoznanie.

Duszność jako nieprzyjemne uczucie trudności w oddychaniu stanowi jeden z niezwykle obciążających objawów POChP. To najczęściej wymieniany przez chorych i najbardziej uciążliwy objaw choroby, który dramatycznie obniża jakość ich życia, status ekonomiczny, a także wpływa na przyspieszenie spadku FEV1.2 Początkowo ma ona charakter wysiłkowy, nasila się w miarę progresji choroby, a w okresach końcowych utrzymuje się stale, uniemożliwiając często wykonywanie podstawowych codziennych czynności związanych z toaletą, ubieraniem się oraz przyjmowaniem posiłków.3

Zjawisko to oceniane subiektywnymi skalami, m.in. użyteczną zmodyfikowaną skalą mMRC (modified Medical Research Council), jest lepszym wskaźnikiem 5-letniego przeżycia niż obturacja dróg oddechowych wyrażona wartością FEV1.1,4 Obturacja nie jest j...

Znaczenie duszności w stratyfikacji POChP

Duszność zajmuje pierwsze miejsce wśród innych objawów w globalnej ocenie klinicznej pacjentów z POChP, pozwalającej na ich kategoryzację. Badania przekrojowe Kesslera i wsp.8 w reprezentatywnej grupie 2241 osób w stabilnym okresie choroby wykazał...

Leki rozkurczowe w terapii choroby

Głównie leki rozkurczowe wziewne (β2-mimetyki, cholinolityki) pozwalają na osiągnięcie podstawowych celów strategicznych leczenia POChP, takich jak zmniejszenie jej objawów, szczególnie duszności, poprawę ogólnego stanu zdrowia, w tym zwiększenie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podstawowe znaczenie LABA/LAMA w łagodzeniu duszności w POChP

Liczne badania porównawcze ugruntowały miejsce i wzajemne uzupełnianie się leków rozkurczowych krótko i długo działających w terapii POChP.7-11 Amplifikacja działania rozkurczowego wynika z innego punktu [...]

Terapia podwójna prosta LABA/LAMA w łagodzeniu duszności

Opublikowana ostatnio analiza 23 badań RCT, uwzględniających dane 23 213 pacjentów z POChP, u których stosowano leki rozkurczowe LABA i LAMA, wykazała ich pozytywny [...]

Terapia podwójna złożona LABA/LAMA w łagodzeniu duszności

Wprowadzenie do terapii nowych leków rozkurczowych, głównie długo działających β2-mimetyków stosowanych raz na dobę, ale także nowych długo działających cholinolityków, stworzyło [...]

Porównanie terapii podwójnej prostej z terapiĄ podwójneĄ złożonĄ

Nie ulega wątpliwości, że LABA + LAMA w terapii podwójnej złożonej w inhalatorze hybrydowym mają większą skuteczność w zmniejszaniu uczucia duszności pacjentów z POChP niż [...]

Podsumowanie

Duszność jest jednym z niezwykle obciążających objawów u chorych na POChP. To najczęściej wymieniany przez pacjentów i najbardziej uciążliwy objaw choroby, dramatycznie obniżający jakość [...]

Do góry