Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. Edyta Sutkowska

                     

Katedra i Zakład Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Edyta Sutkowska, Katedra i Zakład Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław; e-mail: edytasutkowska@yahoo.com

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 65-letnia otyła kobieta chora na cukrzycę typu 2 od ok. 15 lat zgłosiła się na badanie kontrolne do poradni diabetologicznej. Jak dotąd nie stwierdzono u niej żadnych powikłań przewlekłych. Pacjentka jest leczona metforminą w dawce 3 x 1000 mg/24 h oraz glimepirydem w dawce 2 mg/24 h przed śniadaniem. W badaniach podstawowych (mocz, kreatynina, transaminazy, lipidogram, jonogram) nie wykazano istotnych odchyleń od normy. Kobieta choruje przewlekle na nadciśnienie, przyjmuje także leki z powodu hiperlipidemii – oba schorzenia są dobrze kontrolowane za pomocą leków. Jej wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) wynosi 32, a ostatnio wykonane oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) – 7,0%. Chora nie zgłasza „niskich wartości cukru”, jednak zapytana bezpośrednio o objawy hipoglikemii twierdzi, że kiedy podejmuje pracę fizyczną (jest na emeryturze, ale dorabia, sprzątając domy w piątki i soboty), zdarza się, że „czuje, jak cukier spada”, i aby temu przeciwdziałać, dojada. Ponadto w soboty i niedziele rano zawsze ma większe stężenie cukru (ok. 200 mg%), kiedy mierzy go na czczo. Pacjentka otrzymała informacje na temat zasad zapobiegania objawom hipoglikemii i ich terapii oraz odbyła reedukację behawioralną w zakresie leczenia dietetycznego i roli aktywności fizycznej w utrzymaniu prawidłowych wartości glikemii. Zwrócono uwagę na bardzo dobry efekt podejmowania wysiłku w jej przypadku i zachęcono do wykorzystania tego zjawiska fizjologicznego, aby utrzymać normoglikemię. Jednocześnie w celu większej mobilizacji namówiono ją do udziału w zorganizowanych zajęciach kinezyterapii nadzorowanej w pobliskim centrum sportu i rekreacji. Jakie powinny być decyzje terapeutyczne dotyczące dalszej farmakoterapii u chorej, która zacznie regularnie ćwiczyć?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Mając na uwadze czas trwania choroby, obecna wartość HbA1c u opisanej pacjentki jest akceptowalna, chociaż ze względu na brak powikłań przewlekłych można [...]

Komentarz

Tiazolidynodiony to leki poprawiające wrażliwość na insulinę. Dotyczy to szczególnie tkanki mięśniowej. U opisanego pacjenta stwierdzono zmniejszoną masę mięśniową kończyn spowodowaną jego [...]

Komentarz

W Polsce nie zaleca się diagnozowania cukrzycy przez oznaczenie HbA1c. W okresie występowania ostrych stanów zapalnych nie powinno się wykonywać badań diagnostycznych w kierunku [...]

Komentarz

W pierwszym trymestrze ciąży nie rozpoznaje się GDM na podstawie jednorazowego oznaczenia glikemii na czczo, natomiast uzyskanie hiperglikemii na czczo jest wskazaniem [...]

Komentarz

W podanym przypadku występuje rozbieżność między dwoma podanymi wskaźnikami insulinooporności. Wskaźnik HOMA-IR wg najczęściej przyjętych kryteriów jest nieprawidłowy (wartość >2 uznaje się [...]

Komentarz

Sama otyłość stanowi czynnik ryzyka cukrzycy, dlatego w tym przypadku podstawą jest podjęcie skutecznego działania (korekta obecnego postępowania, tj. braku aktywności fizycznej [...]

Komentarz

W tym przypadku popełniono wiele błędów diagnostycznych. Po pierwsze, u pacjentów po zabiegach na przewodzie pokarmowym, takich jak resekcja żołądka, należy ostrożnie zlecać [...]

Komentarz

Jedynym potencjalnym wykładnikiem insulinooporności u tej pacjentki jest podwyższone BMI i graniczny obwód talii. Jednak wobec prawidłowych wartości TG, kwasu moczowego, AlAT, glukozy [...]

Do góry