Wytyczne w praktyce

Choroby cholestatyczne u dorosłych – wytyczne postępowania Sekcji Hepatologicznej PTG-E

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb1,
prof. dr hab. n. med. Marcin Krawczyk2,3,
dr hab. n. med. Ewa Wunsch4,
dr hab. n. med. Joanna Raszeja-Wyszomirska3,
prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach5,
lek. Michał Żorniak1,
dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski6,
dr hab. n. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak3,
prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz3,
prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach7,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior8

1 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2 Department of Medicine II, Saarland University Medical Center w Homburgu, Niemcy

3 Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4 Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

5 Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

6 Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

7 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

8 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Oddział Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice. Tel. 32 789 44 01, faks 32 789 44 02, e-mail: mhartleb@sum.edu.pl

Największe hepatologiczne towarzystwa naukowe, jak European Association for the Study of the Liver (EASL) i American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), obecnie tworzą rekomendacje odnoszące się do poszczególnych chorób cholestatycznych, a nie do wszystkich schorzeń z tego kręgu, przeznaczone dla rzeszy lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Sekcja Hepatologiczna Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) postanowiła wyjść naprzeciw tym potrzebom, tworząc wytyczne postępowania w chorobach cholestatycznych występujących u dorosłych z pominięciem chorób nowotworowych i nienowotworowych dotyczących wybiórczo dużych dróg żółciowych. Rekomendacje te są uaktualnioną wersją wytycznych opublikowanych w 2013 roku.1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

Drogi żółciowe są integralną anatomiczną i czynnościową częścią wątroby. Zaburzenia produkcji żółci, w której uczestniczą hepatocyty i cholangiocyty, oraz utrudnienia w przepływie żółci prowadzą do [...]

Ogólne zasady diagnostyki

Do rozpoznania przyczyn cholestazy konieczne są: dokładnie zebrany wywiad, badanie przedmiotowe i USG jamy brzusznej. W większości przypadków USG pozwala na odróżnienie cholestazy [...]

Pozawątrobowe objawy przewlekłej cholestazy i metody ich leczenia

U chorych ze świądem skóry spowodowanym cholestazą leczeniem pierwszej linii jest cholestyramina stosowana w dawce dobowej 4-16 g. Przewlekłe stosowanie cholestyraminy prowadzi do [...]

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC)

W przypadku niejasnej cholestazy przewlekłej o charakterze wewnątrzwątrobowym należy oznaczyć przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA – anti-mitochondrial antibodies) i/lub przeciwciała przeciwjądrowe (ANA – antinuclear antibodies) [...]

Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)

PSC we wczesnych stadiach jest chorobą skąpo- lub bezobjawową. Podstawą rozpoznania PSC jest nieregularność konturu dróg żółciowych w cholangiografii rezonansu magnetycznego (MRCP). [...]

Cholangiopatia zależna od immunoglobuliny podklasy G4 (IgG4)

Podstawą rozpoznania cholangiopatii IgG4 są: cholangiografia, histopatologia i zwiększone stężenie IgG4 we krwi. Stężenie surowicze IgG4 ma niezadowalającą swoistość diagnostyczną. W diagnostyce różnicowej [...]

Zespoły nakładania

U około 10% chorych z PBC występują synchronicznie lub sekwencyjnie cechy histologiczne i/lub immunologiczne autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH – autoimmune hepatitis). Podstawą rozpoznania [...]

Choroby cholestatyczne uwarunkowane genetycznie

Choroba cholestatyczna wątroby u dzieci lub młodych dorosłych z prawidłową aktywnością GGT sugeruje zaburzenia w wątrobowej produkcji żółci na podłożu genetycznym. Rozpoznanie rodzinnej postępującej [...]

Cholestaza polekowa

Rozpoznanie polekowego uszkodzenia wątroby ustala się na podstawie analizy odstępu między datą rozpoczęcia stosowania potencjalnie hepatotoksycznego leku a datą wystąpienia objawów chorobowych, [...]

Choroby cholestatyczne w ciąży

Objawowa żółciowa kamica przewodowa występująca w ciąży jest wskazaniem do leczenia endoskopowego (ECPW + sfinkterotomia + wydobycie złogu). Podczas zabiegu zachowuje się [...]

Do góry