CART (Ring – Type Cardio Tracker)

Podczas kongresu European Society of Cardiology, który odbył się 25-29 sierpnia 2018 r. w Monachium, zaprezentowano obrączkę firmy Sky Labs umożliwiającą monitorowanie i analizowanie: arytmii, niewydolności serca, aktywności fizycznej, bezdechu sennego, sprawności psychicznej (pomiar poziomu stresu).

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej producenta CART (https://www.i-skylabs.com/product) wykrywalność migotania przedsionków przez to urządzenie jest szacowana na ponad 90%. Tę wysoką dokładność rozpoznawania migotania przedsionków osiąga się na podstawie rejestracji zmienności rytmu serca.

Pacjent nosi obrączkę na palcu (dostępne są różne rozmiary obrączek). W urządzenie wbudowany jest sensor sygnału fotopletyzmograficznego (PPG – photoplethysmogram) dający możliwość ciągłego monitoringu pracy serca. Producent dostarcza oprogramowanie instalowane na smartfonie, do którego przekazywane są dane z obrączki za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego (Bluetooth). Aplikacja daje możliwość tworzenia dziennika zdarzeń i rejestracji wykrytych epizodów migotania przedsionków. Zebrane przez użytkownika dane mogą zostać przekazane lekarzowi lub do centrum telemonitoringu medycznego.

Kategoria trzecia

Do trzeciej kategorii możemy zaliczyć rozwiązania: FibriCheck, Umana T1 Heart Monitor i Heartbeats firmy Preventicus.

FibriCheck

To pierwsza aplikacja medyczna z certyfikatem CE klasy IIa, która umożliwia monitorowanie rytmu serca za pomocą aparatu w smartfonie. FibriCheck jest w stanie wykryć zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków czy rytmy ektopowe.

Aby dokonać pomiaru, wystarczy położyć palec na 60 sekund na aparacie swojego smartfona, umożliwiając wykrycie fali tętna za pomocą światła optycznego i kamery smartfona. Zwalidowane algorytmy dokonują automatycznej analizy zebranego sygnału, a następnie w sposób samoczynny uzyskane wyniki są przekazywane do pulpitu lekarzy. Wyniki na pulpicie lekarzy prezentowane są według systemowo ustawionych priorytetów.

Aplikacja FibriCheck jest przeznaczona dla pacjentów skarżących się na kołatania serca oraz obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia migotania przedsionków, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przebyty zawał serca lub udar mózgu.

Umana T1 Heart Monitor

Jest to bezobsługowy, bezprzewodowy system do monitoringu serca. Działa jako nieinwazyjne urządzenie do śledzenia parametrów życiowych. Ma bardzo cienkie czujniki naskórkowe, które dokonują pomiarów z większą dokładnością i precyzją niż tradycyjne, masywniejsze urządzenia, zachowując jednocześnie te same certyfikaty jakości. Czujniki przechwytują i analizują w czasie rzeczywistym aktywność elektryczną serca i pozostają w miejscu przez pięć dni, nie powodując niedogodności dla użytkownika. Z czujnika dane przesyłane są bezprzewodowo do aplikacji działającej na normalnym smartfonie, która rejestruje i analizuje sygnały do monitorowania i wykrywania nieprawidłowości. Specjaliści medyczni mogą zdalnie uzyskiwać dostęp do informacji, a gdy tylko zostanie wykryta znaczna aktywność, użytkownik może wysłać wiadomość tekstową bezpośrednio do wybranej strony trzeciej.

Oprogramowanie Heartbeats

Kolejną certyfikowaną (CE klasy IIa) aplikacją przeznaczoną do przesiewowego wykrywania migotania przedsionków jest oprogramowanie Heartbeats firmy Preventicus, które również jest instalowane na smartfonie. Do detekcji migotania przedsionków wykorzystuje się kamerę wbudowaną w smartfon. Oprogramowanie uruchomione na telefonie w chwili położenia palca wskazującego na kamerze aparatu dokonuje analizy sygnału fotopletyzmograficznego PPG pod kątem wykrywania migotania przedsionków.

W lipcu 2018 r. opublikowano wyniki badania DETECT AF PRO, w którym wzięło udział 592 chorych. Jego celem było wykazanie, na ile skuteczny w wykrywaniu migotania przedsionków jest smartfon wyposażony w kamerę i oprogramowanie Heartbeats. Polegało ono na przyłożeniu przez badaną osobę palca wskazującego do obiektywu aparatu wbudowanego w smartfon (iPhone 4S) na 5 minut. W tym czasie następowało sczytywanie sygnału fotopletyzmograficznego PPG. Na podstawie 5-minutowej analizy rytmu serca PPG algorytm wykrywał migotanie przedsionków z czułością 91,5% (95% przedział ufności [CI – confidence interval]: 85,9-95,4) i swoistością 99,6% (97,8-100). Skracając czas badania do 1 minuty, czułość zmniejszyła się do 89,9% (85,5-93,4), a swoistość do 99,1% (97,5-99,8). Wyniki niniejszego badania wykazały wysoką specyficzność i czułość metody, a co się z tym wiąże – przydatność tego typu rozwiązania do przesiewowego wykrywania migotania przedsionków.13

Podsumowanie

Wysoka częstość występowania oraz poważne następstwa migotania przedsionków w postaci udaru niedokrwiennego mózgu i zwiększonej śmiertelności stały się powodem, dla którego w ostatnich latach nastąpił rozwój przesiewowych metod jego wykrywania. Przeznaczone do tego systemy mają istotne znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, istnieje słaba korelacja między objawami zgłaszanymi przez chorych a napadami migotania przedsionków, które są często bezobjawowe. U 15-30% pacjentów migotanie przedsionków odpowiada za nowo rozpoznany incydent udaru niedokrwiennego mózgu. Częstość występowania niemego migotania przedsionków jest z pewnością niedoszacowana. Po drugie, krótkoterminowa rejestracja zapisu EKG często jest niewystarczająca do zarejestrowania epizodów arytmii. Po trzecie, istotne jest ustalenie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych związanych z migotaniem przedsionków w celu włączenia odpowiedniej terapii przeciwzakrzepowej. Wobec powyższego opracowywane są, a następnie certyfikowane (CE, FDA) nowe typy urządzeń, algorytmy i rozwiązania telemedyczne, które umożliwiają ich zastosowanie w dużych populacjach. Prowadzone badania potwierdzają ich przydatność w praktyce klinicznej.

Do góry