Wytyczne w praktyce

Zabiegi na tętnicach wieńcowych z dostępu promieniowego w OZW Wytyczne AHA

lek. Maciej Panek

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Instytut Kardiologii w Krakowie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Instytut Kardiologii w Krakowie,
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

  • Wykonywanie zabiegów na tętnicach wieńcowych z dostępu promieniowego w OZW pozwala uzyskać minimalny odsetek konwersji do dostępu udowego, zmniejszyć objętość środka kontrastowego, skrócić czas zabiegu i fluoroskopii oraz zredukować liczbę powikłań
  • W okresie okołozabiegowym wskazane jest podawanie heparyny niefrakcjonowanej lub ekwiwalentnych dawek enoksapryny albo biwalirudyny

Komitet Naukowy AHA w 2018 r. opublikował aktualne zalecenia i praktyczne wskazówki postępowania przy dostępie naczyniowym przez tętnicę promieniową (TRA – transradial artery access) w ostrych zespołach wieńcowych (OZW)1. Stworzono przegląd systematyczny, oparty na dowodach naukowych, z przeanalizowaniem licznych randomizowanych badań klinicznych i metaanaliz, których wyniki opublikowano w bazie PubMed do czerwca 2017 r. Dokument ten ma pomóc w implementowaniu strategii rutynowego priorytetowego dostępu promieniowego (radial first strategy) w amerykańskich ośrodkach leczenia OZW.

Głównymi punktami końcowymi dla tego opracowania, w którym porównywano zastosowanie w ostrym zespole wieńcowym TRA i dostępu naczyniowego przez tętnicę udową (TFA – transfemoral artery access), były duże krwawienia, powikłania naczyniowe i śmiertelność.

Z baz danych wynika, że krwawienia związane z miejscem wkłucia stanowią nieco mniej niż połowę wszystkich zdarzeń krwotocznych i chociaż w ich przypadku rokowanie jest lepsze, to podobnie jak krwawienia niewynikające z miejsca wkłucia (głównie z p...

Przy analizie procedur wykonywanych z dostępu promieniowego w przebiegu OZW Komitet Naukowy AHA sporo uwagi poświęcił skuteczności tych zabiegów, w tym upływowi czasu do uzyskania reperfuzji (door to balloon), a także ocenie narażenia na zwiększoną dawkę promieniowania jonizującego i ilość środka kontrastowego. Na podstawie rejestów chorych ze STEMI stwierdzono niewiele dłuższy czas door to balloon przy TRA (78 min TRA vs 74 min TFA), który znacząco rekompensował wzrost liczby dużych krwawień i śmiertelności wewnąrzszpitalnej przy TFA. Ponadto wykazano, że wraz z krzywą uczenia dostępu promieniowego skraca się czas zabiegu oraz dawka promieniowania. W ośrodkach przeprowadzających dużą liczbę zabiegów z użyciem środka kontrastowego oraz przy wykonywaniu 50-75 PCI z dostępu promieniowego na rok na operatora zmniejsza się ilość zużytego kontrastu do zabiegu wieńcowego, a odsetek konwersji (zmiany miejsca wkłucia na TFA) wynosił 3-7%.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Do Pracowni Kardiologii Inwazyjnej z ostrymi zespołami wieńcowymi trafiają coraz częściej chorzy, u których postępowanie jest szczególnie trudne ze względu m.in. na wiele [...]

Do góry