Kardiologia

Flozyny w terapii niewydolności serca – punkt widzenia kardiologa

lek. Mikołaj Tomasiuk

dr n. med. Katarzyna Mitręga

prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Adres do korespondencji: dr n. med. Katarzyna Mitręga
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca, i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze; e-mail: karzab@sum.edu.pl, tel. 32 373 36 82

  • Flozyny – leki o udowodnionej skuteczności u chorych z przewlekłą niewydolnością serca; mogą stanowić nową opcję terapeutyczną w tej grupie pacjentów niezależnie od współistniejącej cukrzycy  
  • Omówienie badań EMPA-REG OUTCOME, DAPA HF, DECLARE-TIMI 58 i programu CANVAS  
  • Miejsce flozyn w wytycznych ESC  

Przewlekła niewydolność serca (HF – heart failure) jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności, chorobowości oraz niepełnosprawności na świecie. Szacuje się, że 26 mln osób na świecie choruje na HF, z czego ponad 80% jest w wieku >65 r.ż. Ogólna częstość występowania HF to 5-10 przypadków na 1000 pacjentolat, a według szacunków w ciągu najbliższych 10 lat nastąpi wzrost zachorowalności o 25%. W Polsce liczba chorych leczonych na HF wynosi średnio 0,9 mln. Ogółem ponad 53% chorych w wieku ≥65 lat, którzy zgłaszają się na szpitalny oddział ratunkowy, ma rozpoznaną HF, a częstość jej występowania wiąże się z wiekiem i rośnie wykładniczo w kolejnych dekadach życia.

Niewydolność serca nie tylko zwiększa śmiertelność, lecz także stanowi jedną z głównych przyczyn hospitalizacji. W 2012 r. liczba chorych w Polsce wymagających leczenia szpitalnego z powodu HF wyniosła 187 481, a liczba pacjentów, u których z tego powodu konieczna była rehabilitacja – 7972. Biorąc pod uwagę, że skala problemu rośnie wykładniczo, szacuje się, że liczba chorych z HF w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat się podwoi. W związku z tym jest to poważny problem nie tylko kliniczny i społeczny, lecz także ekonomiczny. Szacunek kosztoefektywności wskazuje, że środki finansowe przeznaczone na profilaktykę wystąpienia niewydolności serca są nieporównywalnie niższe niż koszty związane z leczeniem HF i jej powikłań, jak również z wynikającymi z HF hospitalizacjami.

Patogeneza HF jest złożona i wieloczynnikowa w zależności od wieku, płci i chorób współistniejących. Wśród najczęstszych przyczyn wystąpienia HF na pierwszym miejscu wskazywane są przewlekłe zespoły wieńcowe, arytmie, nadciśnienie tętnicze, stany zapalne, wady serca itp. Niezależnie jednak od przyczyny rozpoznanie HF determinuje wdrożenie odpowiedniego leczenia i konieczność jego ciągłej optymalizacji, co nakłada na pacjenta obowiązek systematycznej kontroli. Zarówno objawy wynikające z progresji HF, jak i związany z nią proces terapeutyczny (tj. implantacja urządzeń wysokoenergetycznych, w tym terapii resynchronizującej) istotnie wpływają na jakość życia tych chorych. Co więcej, mimo ciągłego rozwoju nowych opcji terapeutycznych nadal śmiertelność w grupie pacjentów z HF jest wysoka, a rokowanie niepomyślne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Empagliflozyna – EMPA-REG OUTCOME

Badanie Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 Diabetes Mellitus Patients (EMPA-REG OUTCOME) przeprowadzono w celu oceny śmiertelności i występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych [...]

Kanagliflozyna – program CANVAS

Celem programu Canagliflozin Cardiovascular Assessment Study (CANVAS) była ocena wyników leczenia kanagliflozyną w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2. Pacjentów oceniano pod kątem [...]

Dapagliflozyna

Badanie Dapagliflozin in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction (DAPA HF) miało na celu ocenę efektów stosowania dapagliflozyny w dawce [...]

Flozyny w aspekcie obowiązujących wytycznych

Z uwagi na korzystne efekty empagliflozyny i dapagliflozyny w zakresie układu sercowo-naczyniowego potwierdzone w wieloośrodkowych badaniach klinicznych inhibitory SGLT2 ugruntowały swoją pozycję w leczeniu niewydolności serca [...]

Do góry