Prawo dla lekarza

Pozawałowe zapalenie osierdzia a wskazania do koronarografii

lek. Kacper Jerzyk1

dr n. praw. Radosław Tymiński2

1Specjalista kardiologii, Oddział Kardiologii, Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
2Radca prawny, www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Artykuł ukazał się w „Kardiologii po Dyplomie” 2019;6(18):80-3

  • Zgodnie z polskim prawem „pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej”
  • Odnosząc wymagania dotyczące inwazyjnych badań diagnostycznych do badania koronarograficznego, trzeba podkreślić, że do jego wykonania należy mieć konkretne wskazania medyczne, ponieważ jest to badanie inwazyjne związane z określonym ryzykiem powikłań  

Opis przypadku

Na SOR zgłosił się 45-letni pacjent obciążony nadciśnieniem tętniczym, nikotynizmem, z prawidłowym profilem lipidowym, bez kardiologicznych obciążeń rodzinnych. Został przyjęty z powodu osłabienia, nadmiernej potliwości oraz bólu w klatce piersiowej nasilającego się podczas oddychania i zmniejszającego po przyjęciu pozycji siedzącej w pochyleniu do przodu. Bóle w klatce piersiowej trwają od około 2 dni.


W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono wyraźnych odchyleń od normy. Pacjent nie gorączkuje, nie przebył ostatnio infekcji. Ciśnienie tętnicze krwi wynosi 145/110 mmHg. W wyjściowym spoczynkowym zapisie EKG opisano oś serca odchyloną w lewo, rytm zatokowy miarowy 70/min, uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych V3-V5, ujemne załamki T w odprowadzeniach V4-V5 oraz cechy przebytego zawału ściany dolnej (ewolucja zawału ściany dolnej) (ryc. 1). Wyniki badań laboratoryjnych pacjenta przedstawiono w tabeli 1.

Mężczyzna przyznał się też, że kilka dni temu dwukrotnie zasłabł i od tego czasu ma obniżoną tolerancję wysiłku, a poprzedniego dnia pojawiły się jeszcze wyżej opisane dolegliwości bólowe. Pacjent został skierowany na oddział kardiologiczny.

W badaniu echokardiograficznym stwierdzono: niepowiększoną lewą komorę serca z przerostem sierdzia i hipokinezą segmentu podstawnego ściany dolnej oraz przegrody międzykomorowej o zachowanej globalnej frakcji skurczowej z EF 68%, łagodną falę zwrotną przez zastawkę mitralną oraz płyn w worku osierdziowym odpowiadający objętością separacji blaszek wynoszącej 9 mm.

Biorąc pod uwagę całokształt obrazu klinicznego, dodatni wynik stężenia troponiny, zmiany w EKG i echu serca, wykonano koronarografię, w której stwierdzono skrzeplinę w prawej tętnicy wieńcowej zamykającą jej światło oraz krytyczne zwężenie w gałę...

Komentarz medyczny

Pozawałowe zapalenie osierdzia należy do grupy zespołów po uszkodzeniu mięśnia sercowego (PCIS – post-cardiac injury syndrome), do której należy również zespół po perikardiotomii (PPS – post-pericardiotomy syndrome) i pourazowe zapalenie osierdzia...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz prawny

Prezentowany przypadek kliniczny, choć kryje w sobie co najmniej kilka wątków prawnomedycznych, należy rozważyć pod kątem wskazań do inwazyjnych badań diagnostycznych – [...]

Do góry