Wytyczne w praktyce

Wytyczne postępowania w częstoskurczach nadkomorowych ESC 2019

lek. Piotr Gardziejczyk

prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski

II Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji:

lek. Piotr Gardziejczyk

II Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

e-mail: pgardziejczyk@ikard.pl

  • Omówienie aktualnych standardów postępowania w częstoskurczach nadkomorowych oraz wskazanie najważniejszych zmian w wytycznych ESC
  • Algorytmy postępowania uwzględniające różne typy częstoskurczów
  • Przedstawienie metod leczenia w szczególnych grupach pacjentów (kobiety w ciąży, osoby z wrodzonymi wadami serca, z tachykardiomiopatią)

W sierpniu 2019 r. w Paryżu na kongresie European Society of Cardiology (ESC) zostały zaprezentowane nowe wytyczne dotyczące postępowania z pacjentami z częstoskurczami nadkomorowymi (SVT – supraventricular tachycardia). Dokument aktualizuje wiedzę oraz przedstawia najnowsze zalecenia dotyczące postępowania z chorymi z tachyarytmią nadkomorową z wyłączeniem migotania przedsionków. Migotanie przedsionków, mimo że bezsprzecznie należy do grupy tachyarytmii nadkomorowych, nie jest omawiane z uwagi na rangę problemu społecznego, odmienną epidemiologię i różnice w postępowaniu klinicznym. Tej najczęstszej arytmii nadkomorowej poświęcony jest oddzielny dokument, którego aktualizację zaplanowano na 2020 r. Omawiane wytyczne zostały przedstawione w przejrzysty, uporządkowany sposób, zawierają też dużą liczbę algorytmów w postaci diagramów, które pomagają w lepszym zrozumieniu problematyki związanej z SVT. W stosunku do poprzedniego dokumentu autorzy przy każdym zaleceniu wprowadzili jasną klasyfikację siły dowodu naukowego (tab. 1, 2). Podobnie jak w poprzednich wytycznych w kompleksowy sposób przedstawiono kryteria diagnostyczne SVT oraz algorytmy różnicujące SVT z wąskimi i szerokimi zespołami QRS (ryc. 1).

W poniższym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń oraz odniesienia dotyczące zastosowania wytycznych w codziennej praktyce lekarskiej w Polsce. Definicje poszczególnych typów częstoskurczu nadkomorowego zawiera tabela 3.  

Ogólne zasady postępowania w arytmiach nadkomorowych

W aktualnym dokumencie, tak samo jak w tym z 2003 r., dokładnie przedstawiono kryteria diagnostyczne SVT oraz częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS. Autorzy podkreślają wartość diagnostyczną rejestracji arytmii w 12-odprowadzeniowym EKG, poniew...

Odmienności w poszczególnych arytmiach nadkomorowych

Nowe wytyczne dotyczące SVT z 2019 r. wyodrębniają trzy podgrupy częstoskurczów nadkomorowych: arytmie przedsionkowe, arytmie wywodzące się z węzła przedsionkowo-komorowego oraz nawrotne częstoskurcze przedsionkowo-komorowe.

Arytmie przedsionkowe

Tachykardie zatokowe

Tachykardia zatokowa (ryc. 4) najczęściej jest wtórna do istniejących chorób i przyjmowanych substancji psychoaktywnych. W związku z tym w pierwszej kolejności należy wykluczyć wtórne przyczyny, a samo leczenie antyarytmiczne w tym przypadku nie j...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Szczególne sytuacje kliniczne

Utrwalone częstoskurcze nadkomorowe są częstsze u kobiet w ciąży. Nierzadko pierwszy epizod SVT pojawia się w okresie ciąży lub okołoporodowym. Optymalnym postępowaniem jest rozważenie [...]

Podsumowanie

Nowe wytyczne ESC na temat postępowania u pacjentów z częstoskurczami nadkomorowymi są dokumentem uporządkowanym, zawierającym wiele czytelnych rycin i algorytmów, które w przystępny sposób pozwalają [...]

Do góry