Gastroenterologia

Zaburzenia snu u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby

dr n. med. Piotr Wosiewicz1

1Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb2

2Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Kornela Gibińskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Wosiewicz

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego,

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Kornela Gibińskiego,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

e-mail: pwosiewicz@uck.katowice.pl

tel. 32 789 44 39

  • Zaburzenia snu – niedoceniany i rzadko rozpoznawany problem kliniczny u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby
  • Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących patomechanizmu zaburzeń snu w najczęściej występujących przewlekłych chorobach wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem marskości
  • Omówienie dostępnych możliwości terapeutycznych

Zaburzenia snu są częstym problemem zdrowotnym występującym u 4,4-48% osób dorosłych1, a bezsenność jest najczęstszą ich formą. Zaburzenia snu są konsekwencją stresujących przeżyć, chorób współistniejących, starzenia się lub stosowanych leków2. Niedostateczna długość i jakość snu wpływają negatywnie na nastrój, dzienną aktywność, wydolność psychofizyczną oraz znacząco obniżają jakość życia. Przewlekła bezsenność prowadzi do stanów lękowych i depresyjnych3.

Fizjologia snu

Zgodnie z definicją International Statistical Classification of Diseases and Health-related Problems, 10th revision (ICD-10)4 bezsenność jest to niedostateczna ilość i/lub jakość snu, która występuje co najmniej 3 razy w tygodniu przez przynajmniej miesiąc z wtórnym pogorszeniem samopoczucia oraz funkcjonowania w ciągu dnia. Zaburzenia snu występują częściej u kobiet1, osób w podeszłym wieku, u pacjentów cierpiących z powodu niektórych chorób somatycznych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Najczęstszymi chorobami, którym towarzyszą zaburzenia snu, są:

  • przewlekłe dolegliwości bólowe
  • choroby układu krążenia
  • choroby układu pokarmowego (w tym choroby wątroby)
  • choroby układu oddechowego
  • zaburzenia metaboliczne5.

Na prawidłowy sen składają się dwie fazy – faza szybkich ruchów gałek ocznych (REM – rapid eye movement) oraz faza bez szybkich ruchów gałek ocznych (NREM – non-REM). REM jest aktywną fazą snu, w trakcie której pojawiają się marzenia senne, natomiast NREM jest snem spokojnym. Według klasyfikacji studiów snu American Academy of Sleep Medicine (AASM) sen NREM dzieli się na 3 stadia oznaczone jako N1, N2 i N3, gdzie N1 oznacza sen najpłytszy, a N3 najgłębszy. Kolejne fazy snu tworzą tzw. cykle snu układające się zwykle w następującą kolejność: N1>N2>N3>N2>REM. Do prawidłowego wypoczynku nocnego człowiek potrzebuje średnio 4-6 cykli.

Mechanizmy odpowiadające za regulację rytmu dobowego oraz prawidłowy przebieg snu są skomplikowane. W uproszczeniu są one opisywane w modelu dwuczynnikowym, na który składają się:

  • proces S odpowiadający za homeostatyczne zapotrzebowanie na sen rosnące w sposób liniowy w miarę pozostawania aktywnym
  • proces C będący rytmem okołodobowym, związanym z fluktuacjami takich parametrów, jak temperatura ciała czy stężenie melatoniny w surowicy6-8.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zaburzenia snu w chorobach wątroby

Diagnostyka zaburzeń snu opiera się na szczegółowym wywiadzie rozszerzonym o standaryzowane kwestionariusze oceny przebiegu snu oraz dzienniczki snu9, jak również badaniu polisomnograficznym, [...]

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Europie niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD – non-alcoholic fatty liver disease) jest głównym czynnikiem etiologicznym wśród [...]

Wirusowe zapalenie wątroby typu C

Dostępne dane literaturowe potwierdzają występowanie zaburzeń snu u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C (WZW C). Carlson i wsp. wykazali, że zaburzenia [...]

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Istnieje coraz więcej dowodów na niekorzystny wpływ patologii układu odpornościowego na prawidłowy sen i odwrotnie – zaburzeń snu na funkcjonowanie układu immunologicznego. [...]

Choroba Wilsona

Choroba Wilsona jest genetycznie uwarunkowaną chorobą dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny, której patomechanizm wiąże się z gromadzeniem miedzi w wątrobie, nerkach, rogówce oka i mózgu. [...]

Zaburzenia snu w marskości wątroby

Końcowym stadium większości przewlekłych chorób wątroby jest marskość, a jeden z jej objawów to encefalopatia wątrobowa. Szczególnie problematyczne jest rozpoznanie encefalopatii w postaci utajonej, [...]

Patomechanizm zaburzeń snu w marskości wątroby

Patomechanizm zaburzeń snu w marskości wątroby jest słabo poznany. Zaburzone sekrecja i metabolizm wątrobowy melatoniny prowadzą do jej opóźnionego szczytowego stężenia, co uznawane [...]

Leczenie zaburzeń snu u pacjentów z marskością wątroby

Niepodważalny związek encefalopatii wątrobowej z zaburzeniami snu sprawia, że leczenie tego problemu koncentruje się na lekach stosowanych w encefalopatii. Singh i wsp. wykazali, że [...]

Podsumowanie

Zaburzenia snu są istotnym, chociaż niedocenianym problemem zdrowotnym u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby. Bezpośredni, niekorzystny wpływ zaburzeń snu na jakość życia, stan [...]

Do góry