Pulmonologia

Fenotyp kliniczny POChP w grupie osób niepalących tytoniu

prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Bernard Panaszek

Gabinet Internistyczno-Alergologiczny

ul. Prądzyńskiego 14/1A, 50-434 Wrocław

e-mail: bernard.panaszek@gmail.com

  • Domowe, środowiskowe i zawodowe czynniki rozwoju POChP
  • Stosowanie e-papierosów i ich wpływ na zmiany w układzie oddechowym
  • Różnice i podobieństwa palących i niepalących pacjentów z POChP

Epidemiologia

Dym tytoniowy jest najważniejszym czynnikiem w etiopatogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) niezależnie od źródła emisji1. U osób narażonych czynnie lub biernie na dym tytoniowy emitowany w czasie palenia papierosów, fajki, cygar czy marihuany stwierdza się większą skłonność do wystąpienia objawów chorobowych w układzie oddechowym, zaburzeń funkcji płuc i spadku nasilonej pierwszosekundowej objętości wydechowej (FEV1 – forced expiratory volume in one second) niezbędnego do rozpoznania POChP2. Należy jednak zauważyć, że obserwuje się zróżnicowaną podatność na negatywne skutki narażenia na dym tytoniowy, zatem nie każdy palacz tytoniu ma POChP, a abstynencja od nałogu palenia nie zawsze chroni przed rozwojem tego schorzenia. Większość badań wskazuje na wartość ≤80% jako punkt odcięcia dla grupy osób z POChP, w której dym tytoniowy stanowił główny czynnik ryzyka rozwoju choroby3. Z kolei z badań szacunkowych wynika, że 25-45% pacjentów z POChP nigdy nie paliło tytoniu czynnie lub biernie, ale było narażonych na inne czynniki toksyczne i szkodliwe dla dróg oddechowych oraz tkanki płucnej. Wśród nich wymienia się najczęściej: dym ze spalania biomasy, pyły i gazy w miejscu pracy, infekcje układu oddechowego w dzieciństwie oraz niski status ekonomiczny. Czynniki te mają dominujące znaczenie w występowaniu i rozwoju choroby w grupie pacjentów nienarażonych na dym tytoniowy (tab. 1)4. Autorzy obserwacyjnego badania epidemiologicznego nad rozpowszechnieniem POChP wśród osób niepalących, do którego włączono dużą grupę osób, na podstawie danych centrum kontroli chorób w USA (129 535 osób w wieku >50 r.ż.) wykazali występowanie choroby na zróżnicowanym poziomie w zależności od płci, płci i rasy, z uwzględnieniem wieku, wzrostu, pozycji społeczno-ekonomicznej, liczby członków gospodarstwa domowego, stanu cywilnego i ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku czarnoskórych kobiet (Afroamerykanek) wskaźnik zachorowań na POChP był najwyższy (7,0%) w porównaniu z białymi kobietami (5,2%), białymi mężczyznami (2,9%) i czarnoskórymi mężczyznami (2,4%)5.

Wydaje się, że fenotyp kliniczny POChP niezależny od palenia tytoniu występuje zdecydowanie częściej u osób młodszych, biorąc pod uwagę liczebność całej grupy z POChP, oraz u kobiet w porównaniu z mężczyznami, co wiąże się z tym, że to kobiety w p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Domowe czynniki ryzyka

Szkodliwe i toksyczne składniki powietrza domowego wytwarzają urządzenia do spalania węgla oraz biomasy (drewno, słoma), które służą do przygotowywania posiłków i ogrzewania często [...]

Środowiskowe czynniki ryzyka

Zanieczyszczenie powietrza występujące na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, pochodzące z wielu źródeł związanych z przemysłem (dym z kominów zakładów chemicznych, hut, rafinerii, cementowni, elektrociepłowni), motoryzacją [...]

Zawodowe czynniki ryzyka

Związek między narażeniem zawodowym a POChP jest spójny, a jego relacja czasowa pomiędzy okresem narażenia i trwałym zaburzeniem funkcji płuc oraz objawami ze strony [...]

Infekcje układu oddechowego i choroby współistniejące

Dane o chorobach układu oddechowego u rodziców oraz nawracające infekcje dróg oddechowych w dzieciństwie mogą stanowić istotny czynnik zagrożenia wystąpieniem POChP u osób niepalących21.

Status ekonomiczny i socjalny

Bieda i złe warunki socjalno-bytowe, chociaż odgrywają rolę u osób eksponowanych na działanie dymu tytoniowego, prawdopodobnie mają istotnie większy wpływ na rozwój POChP [...]

Papierosy elektroniczne

Wprowadzenie do sprzedaży papierosów elektronicznych (e-papierosów) rodziło nadzieje pojawienia się nowej, skuteczniejszej metody walki z nałogiem palenia tytoniu, opartej na nikotynowej terapii [...]

Fenotyp POChP nienarażonych na dym tytoniowy vs fenotyp choroby osób na niego narażonych

Wieloczynnikowa natura etiopatogenezy POChP stwarza wiele trudności w zdefiniowaniu takich dwóch fenotypów klinicznych choroby, które w miarę precyzyjnie charakteryzowałyby grupę pacjentów niepalących z POChP [...]

Podsumowanie

Dym tytoniowy jest najważniejszym czynnikiem w etiopatogenezie POChP niezależnie od źródła emisji1, ponieważ u osób narażonych czynnie lub biernie na dym tytoniowy stwierdza [...]

Do góry