Neurologia

Pacjent ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym – diagnostyka i postępowanie

dr n. med. Karol Wiśniewski

dr n. med. Krzysztof Tybor

Klinika Neurochirurgii i Onkologii Ośrodkowego Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego

Adres do korespondencji:

dr n. med. Karol Wiśniewski

Klinika Neurochirurgii i Onkologii Ośrodkowego Układu Nerwowego,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

  • Niewyrównany przyrost objętości mózgowia, krwi mózgowej i płynu mózgowo-rdzeniowego jako możliwe przyczyny wzrostu ciśnienia śródczaszkowego (ICP)
  • Zasadność monitorowania ciśnienia śródczaszkowego
  • Metody leczenia podwyższonego ICP w zależności od przyczyny (nadmiar objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, krwi lub mózgu, obecność masy patologicznej)

Wiadomości podstawowe

Ciśnienie śródczaszkowe (ICP – intracranial pressure) jest definiowane jako ciśnienie wywierane na igłę wprowadzoną do przestrzeni zawierającej płyn mózgowo-rdzeniowy. Zależy ono od kilku czynników występujących w każdym układzie hydrodynamicznym: wewnętrznej (wewnątrzczaszkowej) objętości płynu, elastyczności układu, ciśnienia atmosferycznego oraz orientacji układu (w tym wypadku osi czaszkowo-kręgosłupowej) względem wektora siły grawitacji.

Ciśnienie (P) definiuje się jako siłę (F) działającą na jednostkę powierzchni (A). Jednostką ciśnienia stosowaną na co dzień w praktyce lekarskiej jest milimetr słupa wody (mmH2O) i milimetr słupa rtęci (mmHg).

Kolumna płynu wywiera ciśnienie na podstawę proporcjonalnie do wysokości kolumny (h), gęstości płynu (ρ) i przyśpieszenia grawitacyjnego (g). Ponieważ iloczyn ρ × g jest wartością stałą, ciśnienie zmienia się wraz z wysokością słupa cieczy.

Dzielenie ciśnienia w milimetrach słupa wody przez 13,6 daje równoważne ciśnienie w milimetrach słupa rtęci; ta stała oparta jest na stosunku gęstości wody do gęstości rtęci.

Jednostką ciśnienia w układzie SI jest paskal (Pa) odpowiadający ciśnieniu wywieranemu przez siłę 1 niutona (N) na powierzchnię 1 metra kwadratowego. W praktyce stosuje się jednostkę pochodną 1 kilopaskal (kPa) = 1000 Pa = 7,5 mmHg = 102 mmH2O.

W rzeczywistości na ICP wpływają trzy różne ciśnienia: atmosferyczne, hydrostatyczne i napełniania. Ciśnienie atmosferyczne oddziałuje na bezwzględne ICP przez zewnątrzczaszkowe naczynia krwionośne, a zatem bezwzględne ICP zmienia się wraz z wysokością. Należy jednak pamiętać, że do oceny ICP stosujemy pomiar manometryczny, który informuje, o ile bezwzględne ciśnienie śródczaszkowe przewyższa ciśnienie atmosferyczne. Dlatego też w praktyce składnik ciśnienia atmosferycznego jest ignorowany1.

Tak jak to jest w przypadku każdego słupa płynu znajdującego się w polu grawitacyjnym, płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF – cerebrospinal fluid) umiejscowiony w czaszce i kanale kręgowym ma ciśnienie hydrostatyczne. Zależy ono od ciężaru słupa CSF położonego nad danym punktem – im wyższy słup, tym większy jego ciężar i tym większe ciśnienie hydrostatyczne. W związku z tym ciśnienie CSF w zbiorniku lędźwiowym jest większe u pacjenta w pozycji siedzącej niż w pozycji leżącej na boku2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ciśnienie śródczaszkowe

Norma ICP jest nieznana, a określenie granicy, powyżej której ICP jest patologiczne, pozostaje kwestią umowną. Najczęściej podawaną górną granicą normalnego ICP u dorosłych [...]

ICP w warunkach fizjologicznych

W warunkach fizjologicznych wyjściowe ICP i amplituda jego pulsacyjnych składników pozostają stałe mimo wielu przejściowych zaburzeń. Jak wspomniano wcześniej, czaszkę należy traktować jako [...]

ICP w warunkach patofizjologicznych

Wiele stanów patologicznych, takich jak krwiak, guz, wodogłowie i obrzęk mózgu, wiąże się ze zmianami objętości wewnątrzczaszkowej, co z kolei powoduje podwyższenie ICP. [...]

Elastancja i podatność układu

Zależność między objętością wewnątrzczaszkową a ICP nie jest liniowa. Po raz pierwszy związek między ciśnieniem a objętością pod postacią krzywej hiperbolicznej opisali Ryder [...]

Objętość i przepływ krwi w mózgu

Krew wewnątrznaczyniowa i przepływ mózgowy zależą od różnicy ciśnień tętniczo-żylnych w mózgu i oporu naczyniowo-mózgowego, który w dużej mierze zmienia się wraz z wielkością naczynia. Chociaż, [...]

Objawy podwyższonego ICP

Do głównych objawów podwyższonego ICP zaliczamy: ból głowy, wymioty i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. Zwłaszcza wymioty bez towarzyszących nudności sugerują chorobę wewnątrzczaszkową. [...]

Wklinowania

Występowanie w czaszce przegród anatomicznych utworzonych przez namiot móżdżku i sierp mózgu sprzyja niejednorodnemu wzrostowi ICP. Wyższe ciśnienie panuje w okolicach masy patologicznej i uszkodzonego [...]

Monitorowanie ICP

Wstępne badania nad bezpośrednim monitorowaniem ICP przez nakłucie komór mózgu przeprowadzili Guillaume i Janny, a także Lundberg22,23. W swojej pracy Lundberg opisał trzy podstawowe [...]

Leczenie wzmożonego ICP

Najlepszą terapią nadciśnienia śródczaszkowego jest usunięcie jego przyczyny (tab. 1).

Podsumowanie

Niestety w większości sytuacji klinicznych, a zwłaszcza w urazach czaszkowo-mózgowych, przyczyna podwyższonego ICP nie zawsze jest jasna. Powodów podwyższonego ICP może być wiele, co [...]

Do góry