Przypadek kliniczny

Niesklasyfikowany pierwotny zespół niedoboru odporności

dr n. med. Sławomir Tubek1

1Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Wojewódzki w Opolu

dr n. med. Dariusz Woszczyk2

2Oddział Kliniczny Hematologii, Onkologii Hematologicznej i Chorób Wewnętrznych, Szpital Wojewódzki w Opolu, Collegium Medicum, Uniwersytet Opolski

dr n. med. Iwona Tubek3

3Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Tubek, Strzelce Opolskie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Sławomir Tubek

Szpitalny Oddział Ratunkowy,

Szpital Wojewódzki w Opolu

ul. Kośnego 53, 45-372 Opole

e-mail: slawomir.tubek@hipokrates.org

  • Niskie stężenie IgE w surowicy sugeruje występowanie pierwotnego niedoboru odporności humoralnej
  • Niedobory składowych dopełniacza C3 i C4 poprzez zaburzenia opsonizacji, a wtórnie fagocytozy i/lub lizy komórek, prowadzą do upośledzenia odporności skutkującego skłonnością do infekcji, a ponadto sprzyjają powstawaniu reakcji autoimmunologicznych
  • Działanie immunomodulujące makrolidów zależy od dawki i czasu stosowania (w terapii krótkoterminowej leki te wzmacniają odpowiedź immunologiczną, w długoterminowej mogą działać przeciwzapalnie i przeciwastmatycznie)

Niedobór odporności jest problemem, z którym spotykamy się w praktyce zawodowej znacznie częściej, niż nam się wydaje, zwłaszcza gdy zsumujemy pierwotne i wtórne niedobory odporności. W przypadku pierwotnych niedoborów odporności współczynnik chorobowości dla Polski wynosi 1,44/100 000 mieszkańców, a zakłada się, że 70-80% przypadków pozostaje nierozpoznanych1. Jeśli dołożymy do tego wtórne niedobory odporności mogące występować w przebiegu m.in. chorób: zakaźnych, nowotworowych, metabolicznych, autoimmunizacyjnych, a także w chorobach nerek, jelit i wątroby oraz będące wynikiem ich leczenia, to w praktyce klinicznej zaburzenie to występuje dość często2,3.

Kolejnym problemem, z którym spotykamy się w praktyce klinicznej, jest obecność autoprzeciwciał, które mogą być elementem zespołu niedoboru odporności1-3. Z jednej strony autoprzeciwciała często stwierdza się u osób zdrowych, ale tylko u niewielkiej części prowadzą do klinicznych objawów choroby autoimmunologicznej4. Z drugiej jednak strony ponad 2,5% populacji jest dotknięte wywołanymi przez autoprzeciwciała chorobami autoimmunologicznymi4. Drogi, poprzez które dochodzi do indukowanej przez autoprzeciwciała patologii, są różne w poszczególnych chorobach, przy czym autoprzeciwciała skierowane przeciwko temu samemu antygenowi, w zależności od epitopu, mogą przynosić różny skutek4. Autoprzeciwciała można podzielić na siedem kategorii:

  • stymulujące receptor
  • blokujące transmisję neuronalną
  • indukujące niekontrolowaną zmianę sygnału
  • powodujące mikrozakrzepy
  • powodujące lizę komórki
  • aktywujące neutrofile
  • indukujące zapalenie4.

Układ immunologiczny jest funkcjonalnie powiązany z układem hormonalnym i nerwowym, zwłaszcza częścią wegetatywną. Rozpatrując wyżej wymienione procesy biologiczne, należy brać pod uwagę upływ czasu, czyli zmienność funkcji układu neuroendokrynoimmunologicznego wynikającą z wieku oraz wpływów środowiskowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Interpretacja całości obrazu klinicznego po wieloletniej obserwacji: niesklasyfikowany pierwotny zespół niedoboru odporności. Pacjentka z niskim stężeniem IgE w surowicy, niedoborem składowych C3 i C4 [...]

Do góry