Urologia

Nykturia – diagnostyka różnicowa i leczenie

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Praktyka Lekarska, Kruszyniany

Adres do korespondencji:

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

e-mail: e.m.kozminska@wp.pl

  • Omówienie kategorii nykturii, rozpoznawania przyczyn jej występowania oraz zasad leczenia chorych
  • Nykturia może być objawem różnych chorób, również niezwiązanych z układem moczowym, dlatego tak ważne jest ustalenie jej przyczyny
  • Właściwe leczenie chorych poprawia jakość ich życia, zapobiega powikłaniom i zmniejsza ogólne koszty postępowania medycznego

Definicja

Zgodnie z definicją International Continence Society (ICS) nykturia to konieczność oddania moczu w nocy co najmniej raz, niezależnie od wieku, płci, przyczyny i towarzyszących zaburzeń1-5. Co ważne, chory budzi się właśnie z powodu parcia na pęcherz moczowy, a po mikcji ponownie udaje się spać. Definicja nykturii nie obejmuje zatem pierwszej porannej mikcji, po której chory rozpoczyna dzienną aktywność1. Zdaniem niektórych autorów znaczenie kliniczne ma co najmniej dwukrotne budzenie się w nocy po to, by oddać mocz, ponieważ znamiennie pogarsza to jakość życia2,6.

Częstość występowania

Nykturia może stwarzać problem osobom w różnym wieku, wiadomo jednak, że częstość jej występowania wyraźnie wzrasta z wiekiem. Szacuje się, że w grupie osób <24 r.ż. ujawnia się ona u 5%, w wieku do 40-45 lat u 15-18%, >65 lat u 62%, zaś wśród mężczyzn po 80 r.ż. nawet u 91%1,2,6,7. Wśród osób młodszych nykturia jest częstsza u kobiet, zwłaszcza w trakcie ciąży i bezpośrednio po porodzie, natomiast po ukończeniu 60 r.ż. częściej odnotowuje się ją u mężczyzn z uwagi na rozwój łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH – benign prostatic hyper­plasia)1,2.

Patofizjologia

Kategorie nykturii

Eksperci International Consultation on Male Lower Urinary Tract Symptoms opisali pięć następujących kategorii nykturii, wyodrębnionych na podstawie przyczyn jej powstawania:

  1. Zaburzenia gromadzenia moczu w pęcherzu moczowym
  2. Wielomocz globalny, czyli dobowe wydalanie moczu przekraczające 40 ml/kg masy ciała
  3. Wielomocz nocny, gdy wydalanie moczu w nocy przekracza wydalanie dobowe o ponad 33% u osób w wieku powyżej 65 r.ż. lub o ponad 20% u osób młodszych
  4. Nykturię w następstwie zaburzeń snu – pierwotnych lub wtórnych
  5. Nykturię o etiologii mieszanej1,3,8.

Przyczyny występowania pierwszych czterech kategorii nykturii wymieniono w tabeli 1. 

Najczęstsze przyczyny występowania nykturii

Zmniejszone wydzielanie wazopresyny wieczorem i w nocy

Wazopresyna jest głównym hormonem odpowiadającym za wydalanie wody. Wydzielanie wazopresyny jest regulowane głównie przez sygnały pochodzące z receptorów osmotycznych oraz objętościowych i może się nasilać w następstwie, odpowiednio, hiperosmolaln...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kliniczna ocena nykturii i ustalanie jej przyczyn

Jak zwykle w naszym zawodzie bardzo ważną rolę odgrywa wywiad chorobowy. Należy dowiedzieć się:

Leczenie

Zwalczaniu lub przynajmniej ograniczeniu nykturii sprzyja wprowadzenie pewnych, w sumie prostych, zmian w stylu życia. Należą do nich:

Społeczno-ekonomiczne skutki nykturii

Nykturia znamienna klinicznie (≥2 mikcje w ciągu nocy) wyraźnie pogarsza jakość życia chorych w każdym wieku. Wielu z nich ma problem z ponownym zaśnięciem, w ciągu [...]

Podsumowanie

Nykturia dotyczy wielu osób, a częstość jej występowania wyraźnie wzrasta z wiekiem. Znacząco pogarsza jakość życia chorych, zwłaszcza jeśli oddają mocz w nocy więcej [...]

Do góry