Przypadek kliniczny

Nowoczesna elektroterapia – panaceum dla serca?

lek. Anna Kawińska-Hamala

dr n. med. Janusz Kawiński

Klinika Elektrokardiologii, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Anna Kawińska-Hamala

Klinika Elektrokardiologii, Centrum Kliniczno-Dydaktyczne,

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • Analiza przypadku klinicznego z uwzględnieniem wytycznych ESC/PTK dotyczących niewydolności serca i migotania przedsionków
  • Leki stosowane w niewydolności serca
  • Wskazania i przeciwwskazania do przeszczepienia serca

W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się szybki postęp i miniaturyzację nowoczesnych technologii, w tym do elektroterapii. Dostępne są m.in. bezelektrodowe kardiostymulatory, podskórne kardiowertery-defibrylatory (S-ICD – subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator) i złożone oprogramowanie do mapowania w trakcie ablacji. Rośnie także liczba wykonywanych zabiegów. Nierzadko zdarza się, że dzięki elektroterapii można uniknąć farmakoterapii lub ją zredukować. Wobec tego można zadać pytanie: czy nowoczesna elektroterapia (oczywiście z wyjątkiem możliwych powikłań) to panaceum dla serca?

W artykule zostanie omówiony przypadek 43-letniego pacjenta z kardiomiopatią rozstrzeniową, napadowym migotaniem przedsionków (PAF – paroxysmal atrial fibrillation), niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (HFrEF – heart failure with reduced ejection fraction) – frakcja wyrzutowa lewej komory (LVEF – left ventricle ejection fraction) 21%, oraz z przewlekłą niedomykalnością mitralną (IM – insufficientia mitralis) III stopnia.

Farmakoterapia, kardiowersja elektryczna i ICD

Pierwsza hospitalizacja z powodu niewydolności serca (NS) (klasa hemodynamiczna według New York Heart Association [NYHA] III, amplituda przemieszczania się bocznej części pierścienia trójdzielnego w skurczu [TAPSE – tricuspid annular plane systolic excursion] 10 mm, stężenie N-końcowego fragmentu propeptydu natriuretycznego typu B [NT-proBNP – N-terminal pro-brain natriuretic peptide] 8459 pg/ml) miała miejsce w sierpniu 2010 r. W EKG rejestrowano migotanie przedsionków z rytmem komór od 50/min do 120/min (ryc. 1).

Według wytycznych European Society of Cardiology (ESC) i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) strategia kontroli rytmu jest wskazana w celu zmniejszenia objawów u pacjentów z migotaniem przedsionków (klasa I)1. Kardiowersja AF (elektryczna lub farmakologiczna) jest zalecana u pacjentów z objawami, z przetrwałym AF jako część strategii kontroli rytmu2. Kierując się stanem klinicznym chorego (HFrEF) wykonano skuteczną kardiowersję elektryczną, uzyskując poprawę LVEF z 21% do 27% już w trzeciej dobie po kardiowersji elektrycznej. Następnie kontynuowano ambulatoryjną optymalizację farmakoterapii.

Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD – implantable cardioverter-defibrillator) są zalecane w celu zmniejszenia ryzyka nagłego zgonu sercowego (NZS) i śmiertelności całkowitej u pacjentów z objawową niewydolnością serca (II-III klasa wg ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Farmakoterapia, kardiowersja elektryczna i ICD

Pierwsza hospitalizacja z powodu niewydolności serca (NS) (klasa hemodynamiczna według New York Heart Association [NYHA] III, amplituda przemieszczania się bocznej części pierścienia [...]

Ablacja

Zaproponowane leczenie okazało się niewystarczające i w maju 2015 r. chorego hospitalizowano ponownie z powodu zaostrzenia objawów niewydolności serca do IV klasy hemodynamicznej według [...]

Digoksyna

Kolejnym lekiem, który może być stosowany w leczeniu niewydolności serca, jest digoksyna. Według wytycznych jej włączenie można rozważyć u pacjentów z objawami, z rytmem zatokowym [...]

CRT-D i iwabradyna

W lipcu 2015 r. chorego hospitalizowano z powodu zaostrzenia niewydolności serca (NYHA IV, LVEF 16%, NT-proBNP 21 435 pg/ml) i po wyrównaniu hemodynamicznym wykonano [...]

Przeszczepienie serca

Niestety od listopada 2015 r. do lutego 2016 r. chorego wielokrotnie hospitalizowano z powodu licznych zaostrzeń niewydolności serca (m.in. wstrząs kardiogenny) mimo [...]

Podsumowanie

Powyższy opis nie jest w żadnym wypadku próbą dyskredytacji elektroterapii, a wręcz przeciwnie – podkreśla różnorodne możliwości, jakie ona daje. Należy zwrócić uwagę [...]

Do góry