Prawo dla lekarza

Aspekty prawne stwierdzenia zgonu

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, filia w Poddębicach

Adres do korespondencji:

adw. Anna Popławska

Kancelaria Adwokacka

ul. Sterlinga 27/29 lok. 309, 90-212 Łódź

e-mail: poczta@anna-poplawska.pl, tel. 790 459 136

 • Na kim spoczywa obowiązek wystawienia karty zgonu i sytuacje, które od niego zwalniają
 • Przypadki, w których wystawienie karty zgonu musi poprzedzić sekcja zwłok
 • Choroby zakaźne – procedury obowiązujące przy ich stwierdzeniu lub podejrzeniu ich występowania

Podstawową regulację prawną odnoszącą się do kwestii stwierdzenia zgonu zawiera art. 43 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1. Zgodnie z jego treścią lekarz, z wyłączeniem lekarza dentysty, może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, zaś w uzasadnionych przypadkach może uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok. W wyżej wymienionym przepisie wskazano ponadto, że lekarz może wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę, a także na podstawie dokumentacji stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu) lub nieodwracalnego zatrzymania krążenia poprzedzającego pobranie narządów.

Do najważniejszych aktów prawnych, które jeszcze bardziej szczegółowo regulują kwestię stwierdzenia zgonu, należą:

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych2
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny3
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, w którym określono także wzór karty zgonu.

Podmiot dokonujący stwierdzenia zgonu

Z treści powyższych regulacji prawnych wynika, że zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, który leczył pacjenta w ostatniej chorobie. Dopiero w razie niemożności dopełnienia tego obowiązku stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza lub, gdy jego obecność jest niemożliwa, przez inną osobę [koronera? – dop. aut.] powołaną do tej czynności przez właściwego starostę. Koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

Zapis o możliwości stwierdzenia zgonu przez inną osobę jest przetrwałą formą dawnych regulacji prawnych, które przyznawały to uprawnienie (z powodu niedoboru kadry lekarskiej) również felczerom, pielęgniarkom, położnym czy nawet osobom niewykonują...

Wystawienie karty zgonu

Po stwierdzeniu zgonu lekarz ma obowiązek wypełnić kartę zgonu. W jej treści powinien wskazać m.in.:

 • dane dotyczące osoby zmarłej
  • imię/imiona
  • nazwiska (w tym również rodowe)
  • stan cywilny
  • datę i miejsce urodzenia
  • PESEL
  • rodzaj i numer dokumentu tożsamości
  • imiona i nazwiska rodziców
 • datę i miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok (szpital, inny podmiot, dom etc.)
 • informację o przyczynach zgonu w formie opisu słownego wraz z kodem ICD-10 (przyczyna wyjściowa, przyczyna zewnętrzna), w tym zapis, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Brak obowiązku stwierdzenia zgonu

Przepisy przewidują, w jakich okolicznościach lekarz, na którym w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek stwierdzenia zgonu, a w konsekwencji również wystawienia karty zgonu (tj. ten, który [...]

Obowiązki przy wystawianiu karty zgonu

Lekarz, do którego należy wystawienie karty zgonu, ma obowiązek nie później niż w ciągu 12 godzin od wezwania:

Brak wymagań szczególnych

Przepisy nie stawiają lekarzom mogącym stwierdzać zgon żadnych szczególnych wymagań, nie nakazują posiadania określonej specjalizacji, stażu czy dodatkowych kwalifikacji. Należy nadmienić, [...]

Choroby zakaźne

W odniesieniu do stwierdzania zgonu istnieje szczególna regulacja dotycząca chorób zakaźnych, zawarta w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń [...]

Podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci

Kolejną szczególną regulację zawiera Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego6 (dalej: k.p.k.). Odnosi się ona do przypadku, [...]

Zgon w podmiocie leczniczym (szpitalu)

Przypadek ten został uregulowany przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (u.dz.l.)7 oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia [...]

Zgony osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub nim zakażonych poza szpitalem

Na mocy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi [...]

Podsumowanie

Na koniec należy jeszcze wskazać, że lekarz stwierdzający zgon i jego przyczyny ma obowiązek na potrzeby statystyki publicznej udzielać na żądanie właściwych [...]

Do góry