Zabiegi pod kontrolą badań USG

Small obraz82311

Rycina 7. Zabieg biopsji gruboigłowej; widoczna igła w centralnej części zmiany ogniskowej

Ultrasonografia jest techniką, pod kontrolą której najczęściej są wykonywane procedury zabiegowe w wielu centrach zajmujących się diagnostyką chorób piersi. Zaletą tych procedur jest monitorowanie w czasie rzeczywistym na obrazie USG toru igły biopsyjnej, co nie jest możliwe w przypadku biopsji stereotaktycznej pod kontrolą MMG czy MR piersi. W technice tej nie wykorzystuje się promieniowania jonizującego oraz nie jest wymagane podawanie środków kontrastowych. W literaturze zaleca się wykonywanie biopsji gruboigłowych automatycznymi działami biopsyjnymi (najczęściej igły o średnicy 14 Ga) (ryc. 7) w zmianach kategorii BI-RADS USG 4 oraz 5, natomiast biopsje cienkoigłowe są wskazane w objawowych torbielach prostych lub złożonych (BI-RADS USG 2 lub 3)27. W przypadku biopsji węzłów chłonnych pachowych dopuszczalne są obie techniki biopsyjne. Biopsja gruboigłowa jest rekomendowana, jeśli zmienione chorobowo węzły nie znajdują się w sąsiedztwie dużych naczyń pachowych i/lub wymagane jest oznaczenie profilu receptorowego oraz gdy podejrzewa się rozrost z układu limfatycznego. Ważne jest także doświadczenie patologa w ocenie cytologicznej. Techniką coraz częściej stosowaną przede wszystkim w celach terapeutycznych jest biopsja ssąca pod kontrolą USG (VAB – vacuum assisted biopsy) zmian łagodnych, w tym gruczolakowłókniaków czy rozrostów wewnątrzprzewodowych niskiego ryzyka o wielkości do 2 cm28. Rekomenduje się ją również w przypadkach diagnostycznych, szczególnie jeśli istnieje rozbieżność między wynikiem biopsji gruboigłowej a wysokim ryzykiem zmiany oszacowanym za pomocą technik obrazowych, uzyskano wynik niediagnostyczny, występują rozległe obszary mikrozwapnień widoczne w badaniu USG czy zmiany z atypią lub graniczne (kategoria B3 w badaniu histopatologicznym, określana jako zmiany o niepewnym potencjale złośliwości).

Podsumowanie

Współczesne technologie wykorzystywane w badaniach USG pozwalają na coraz dokładniejsze różnicowanie zmian i ich kwalifikowanie do biopsji oraz monitorowanie skuteczności leczenia pacjentek dotkniętych rakiem piersi. Nowoczesne głowice o szerokim paśmie częstotliwości, czułe badania dopplerowskie pozwalające ocenić przepływy w mikrokrążeniu guzów w połączeniu z oceną ich odkształcalności powodują, że badanie to jest kluczową techniką w algorytmie diagnostycznym chorób piersi.

Do góry