Gastroenterologia

Zaparcie u dzieci i młodzieży

lek. Sonia Statuch

dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Adres do korespondencji:

lek. Sonia Statuch

Klinika Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

tel. 22 317 94 44, faks 22 317 94 21

Small statuch sonia kopia opt

lek. Sonia Statuch

Small dziechciarz piotr kopi opt

dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz

 • Największe znaczenie w powstawaniu zaparcia czynnościowego przypisuje się zachowaniom retencyjnym. Rozpoznanie ustala się na podstawie kryteriów rzymskich IV, a badania dodatkowe są wskazane przy niepewnej diagnozie lub obecności objawów alarmowych
 • Postępowanie składa się z dwóch faz: odblokowania i leczenia podtrzymującego; w obydwu terapią I rzutu są doustne makrogole (w odblokowaniu 1,0-1,5 g/kg, w leczeniu podtrzymującym średnio 0,4 g/kg)
 • W ramach postępowania niefarmakologicznego zaleca się spożycie płynów i błonnika w normie dla wieku oraz regularną aktywność fizyczną. Nie ma wskazań do stosowania probiotyków

Ze względu na częste występowanie, przewlekły charakter oraz nierzadko duże nasilenie dolegliwości zaparcie u dzieci stanowi istotny problem medyczny. Jest powszechną chorobą – stanowi przyczynę ok. 3% wizyt pediatrycznych i 25% konsultacji gastroenterologicznych. Stosunkowo często wiąże się z niemałym cierpieniem dziecka, ze znacznie obniżoną jakością życia oraz problemami społecznymi i psychologicznymi, w tym agresją, lękiem czy zwiększoną reaktywnością emocjonalną1,2. Pomimo dawno ustalonych zasad postępowania choroba ta nadal sprawia w praktyce pediatrycznej zaskakująco dużo problemów związanych z opóźnieniem rozpoznania oraz zastosowaniem skutecznego leczenia.

Epidemiologia i etiologia

Zaparcie dotyczy ok. 10% populacji w wieku rozwojowym2. W >95% przypadków jest ono zaburzeniem czynnościowym przewodu pokarmowego (określanym również jako zaparcie nawykowe), w którym nie stwierdza się przyczyny organicznej. Największe znaczenie w powstawaniu zaparcia czynnościowego przypisuje się zachowaniom retencyjnym, które mogą pojawić się po doświadczeniach z bolesnym wypróżnieniem lub np. jako efekt trudności z wypróżnieniem poza domem (np. dziecko odmawia skorzystania z toalety w żłobku, przedszkolu czy szkole). Do wystąpienia zaparcia może predysponować również: zbyt niskie spożycie błonnika i płynów, zbyt mała ilość ruchu i duży stres. Zaparcie występuje częściej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD – attention deficit hyperactivity disorder), depresją, zespołem Downa.

U mniej niż 5% dzieci zaparcie jest wynikiem chorób organicznych, takich jak:

 • choroba Hirschsprunga
 • celiakia
 • niedoczynność tarczycy
 • alergia na pokarm (bardzo rzadko jako jedyny jej objaw)
 • zatrucie witaminą D.

Może się też pojawić w wyniku podawania niektórych leków (np. leków antydepresyjnych, chemioterapii).

Rozpoznanie

Rozpoznanie zaparcia ustala się na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego przy zastosowaniu kryteriów rzymskich IV wyznaczonych osobno dla dzieci do 4 r.ż.1 oraz powyżej 4 r.ż.3 (tab. 1). Należy pamiętać, że u niektórych dzieci w wyniku wstrzymywania stolca dochodzi do gromadzenia się zbitych mas kałowych, co w konsekwencji może prowadzić do przeciekania płynnego kału, czego objawem jest nietrzymanie i popuszczanie stolca, czasami mylone z biegunką. Oprócz tego w przebiegu zaparcia może wystąpić szczelina odbytu objawiająca się obecnością świeżej krwi na stolcu lub papierze toaletowym. 

Small 1526

Tabela 1. Kryteria rzymskie IV dotyczące zaparcia czynnościowego u dzieci

Small 1604

Tabela 2. Objawy alarmowe (tzw. czerwone flagi) związane z zaparciem4

Przed rozpoznaniem zaparcia czynnościowego należy wykluczyć obecność tzw. objawów alarmowych, które mogą świadczyć o organicznej przyczynie zaburzeń defekacji i wskazywać na konieczność wykonania badań dodatkowych (tab. 2). Badanie per rectum nie musi być wykonywane rutynowo – wskazane jest w przypadku, gdy rozpoznanie jest niepewne (np. dziecko z trudnościami w oddawaniu stolca nie spełnia kryteriów rzymskich IV) albo jeśli występują objawy alarmowe4

Diagnostyka

Badania laboratoryjne wykonujemy tylko przy podejrzeniu organicznej przyczyny zaparcia – gdy występują objawy alarmowe lub zastosowane leczenie jest nieskuteczne4. Nie ma z góry wyznaczonego panelu badań dodatkowych, w każdym przypadku dostosowujemy je do aktualnej sytuacji klinicznej. Najczęściej wykonywane są badania:

 • hormonu tyreotropowego (TSH – thyroid stimulating hormone), wolnej frakcji trijodotyroniny (fT3), wolnej frakcji tyroksyny (fT4) (niedoczynność tarczycy)
 • przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (celiakia) oraz całkowitego poziomu IgA
 • wapnia w surowicy (hiperkalcemia)
 • morfologia krwi obwodowej
 • odczyn Biernackiego (OB)
 • na krew utajoną w stolcu.

Nie ma natomiast wskazań do wykonywania testów w kierunku alergii na pokarm (stężenia specyficznych przeciwciał w klasie IgE)4.

Inne badania wykonywane w szczególnych sytuacjach to4:

Do góry