Artykuł sponsorowany

7 twarzy METOPROLOLU CR/XL. Miejsce ẞ-adrenolityków w terapii chorób kardiologicznych

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski1

dr hab. n. med. Przemysław Kosiński2

prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski3

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz4

dr hab. n. med. Jacek Wolf4

prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz1

1 Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

2 Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3 Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

4 Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia,

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

e-mail: p.dobrowolski@ikard.pl

tel. +48 22 812 55 86

Leki β-adrenolityczne są jedną z głównych grup leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (NT). Eksperci, którzy przygotowali najnowsze wytyczne European Society of Hypertension (ESH) z 2023 r., wskazali, że β-adrenolityki mogą być włączone na każdym etapie terapii w skojarzeniu z innymi podstawowymi grupami leków hipotensyjnych w przypadku wskazań lub w wielu sytuacjach klinicznych1. Autorzy opublikowanego na łamach „Hypertension” podsumowania dotyczącego zastosowania β-adrenolityków stwierdzili, że oprócz chorób serca leki te w terapii NT mogą przynieść korzyść w mniej więcej 50 sytuacjach klinicznych2. Jednym z β-adrenolityków najczęściej stosowanych w Polsce jest metoprolol – kardioselektywny β-adrenolityk pozbawiony własnej aktywności sympatykomimetycznej. Tradycyjną postać winianu metoprololu najczęściej podawano w dawce 50-100 mg 2 ×/24 h. Postać o przedłużonym uwalnianiu, czyli bursztynian metoprololu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu (metoprolol CR/XL [controlled release/extended release]), jest stosowana raz na dobę. Dzięki nowej formie uwalniania leku do krwiobiegu uzyskuje się jego stałe stężenie we krwi, co prowadzi do długotrwałego efektu hipotensyjnego i umożliwia podawanie w jednej dawce dobowej. Biorąc pod uwagę liczbę sytuacji klinicznych, w których można włączyć β-adrenolityk, warto zwrócić uwagę na dużą liczbę wskazań do zastosowania metoprololu CR/XL według charakterystyki produktu leczniczego (ChPL).

Miejsce β-adrenolityków w terapii schorzeń kardiologicznych

Leki β-adrenolityczne to związki o działaniu antagonistycznym w stosunku do receptorów β. Ich zastosowanie kliniczne jest determinowane przez właściwości dotyczące receptorów, a więc przez ich wybiórczość, siłę działania antagonistycznego, ewentualne działanie agonistyczne i błonowe. Główne działania tej grupy leków dotyczą układu krążenia – serca i naczyń. W sercu blokada receptorów β powoduje zwolnienie rytmu serca, zmniejszenie jego kurczliwości oraz przewodnictwa i pobudliwości3. Powyższe działania najlepiej są widoczne podczas silnego pobudzenia układu współczulnego (wysiłek, emocje, stres). Z kolei zablokowanie receptorów β w układzie naczyniowym skutkuje zwiększoną kurczliwością naczyń w wyniku przewagi czynników kurczących i zwiększenia oporu naczyniowego. Wpływ na opór naczyniowy jest wyraźnie zaznaczony w terapii krótkotrwałej, ponieważ długie podawanie β-adrenolityków normalizuje opór obwodowy. Ważne znaczenie mają też selektywność działania czy dodatkowe działanie rozkurczające naczynia. W związku z tym z czasem ta grupa leków może doprowadzać do pożądanego zmniejszenia oporu obwodowego.

Small 1197

Tabela 1. Leki β-adrenolityczne

β-adrenolityki to bardzo niejednorodna grupa leków. Powinowactwo do receptora β oraz selektywność do innych receptorów stanowią podstawę do wyróżnienia ich 3 dużych grup: nieselektywnych (I), selektywnych (II) i hybrydowych (III). I grupę stanowią leki nieselektywne, z których najczęściej są używane propranolol i nadolol. Do kolejnej grupy zalicza się stale będące w praktyce klinicznej: metoprolol, bisoprolol, landiolol, esmolol i atenolol. Ostatnią grupę tworzą selektywne β-adrenolityki: nebiwolol, bucindolol, celiprolol oraz nieselektywne karwedylol i sotalol4 (tab. 1).

Zastosowanie β-adrenolityków w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych wiąże się głównie z ich pozytywnym wpływem na hemodynamikę krążenia oraz korzystnym efektem antyarytmicznym, metabolicznym i humoralnym. W zakresie hemodynamiki krążenia zastosowanie β-adrenolityków spowalnia akcję serca i zmniejsza jego kurczliwość, co skutkuje redukcją zapotrzebowania miokardium na tlen (działanie przeciwniedokrwienne). Dzięki temu zwolnieniu wydłuża się faza rozkurczu, w związku z czym następuje zwiększenie perfuzji mięśnia i tym samym podaży tlenu. Należy dodać, że leki te oddziałują też na stabilizację blaszki miażdżycowej poprzez działanie antyoksydacyjne. Czyni je to niezbędnymi w terapii choroby niedokrwiennej serca5-7. Powinny być stosowane u wszystkich chorych bez przeciwwskazań, redukują bowiem śmiertelność ogólną i nagłą u pacjentów po zawale serca, a dodatkowo zmniejszają liczbę epizodów dławicowych zarówno objawowych, jak i bezobjawowych (klasa IA zaleceń European Society of Cardiology [ESC]).

Jak już wspomniano, β-adrenolityki mają również udowodnione działanie antyarytmiczne. Z tego też powodu tworzą osobną klasę leków antyarytmicznych w klasyfikacji Vaughana Williamsa. Blokując na poziomie receptorów aktywność współczulną, prowadzą do zmian elektrofizjologicznych pod postacią spowolnienia narastania depolaryzacji spoczynkowej, wydłużenia czasu trwania potencjału czynnościowego, co zmniejsza automatyzm węzła zatokowo-przedsionkowego oraz ośrodków ektopowych, a także wydłuża okres refrakcji łącza przedsionkowo-komorowego. To stawia je na dobrej pozycji w leczeniu arytmii nadkomorowych i komorowych8,9. Ich zastosowanie jest związane nie tylko z sytuacjami, w których są podawane doraźnie, lecz także w terapii przewlekłej. Można je podawać doraźnie w częstoskurczach zarówno z wąskimi, jak i szerokimi zespołami QRS bez swoistego rozpoznania, ale także w częstoskurczach nadkomorowych pochodzenia zatokowego (nieadekwatna tachykardia zatokowa [IST – inappropriate sinus tachycardia], zespół tachykardii ortostatycznej [POTS – postural orthostatic tachycardia syndrome]), przedsionkowego (wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy [MAT – multifocal atrial tachycardia], napadowy częstoskurcz przedsionkowy [PAT – paroxysmal atrial tachycardia]) czy w częstoskurczach nawrotnych (nawrotny częstoskurcz węzłowy [AVNRT – atrioventricular nodal reentrant tachycardia], nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy [AVRT – atrioventricular reentrant tachycardia]). Dodatkowo znajdują zastosowanie u chorych z wrodzonymi wadami serca, u kobiet w ciąży, z niewydolnością serca, zwłaszcza współistniejącą z kardiomiopatią tachyarytmiczną (klasa IIA zaleceń ESC, w niewy­dolności serca klasa I zaleceń ESC)3. W komorowych zaburzeniach rytmu tłumią przedwczesne pobudzenia komorowe oraz epizody częstoskurczu komorowego (VT – ventricular tachycardia), zwłaszcza u chorych z uszkodzonym strukturalnie sercem na podłożu niedokrwiennym. Łagodzą również objawy, zmniejszając liczbę ekstrasystolii z drogi odpływu prawej komory (VPC – premature ventricular contractions) u chorych ze zdrowym strukturalnie sercem, u których mechanizmem spustowym jest wysokie stężenie katecholamin.

Small 1139

Tabela 2. Zastosowanie β-adrenolityków w kardiologii

Nie można pominąć ugruntowanej pozycji β-adrenolityków w leczeniu chorych z wydłużonym QTc i z kardiomiopatiami: przerostową (HCM – hypertrophic cardiomyopathy), arytmogenną prawej komory (ARVD – arrhythmogenic right ventricular dysplasia) czy z niescalenia lewej komory (LVNC – left ventricular noncompaction cardiomyopathy) (ESC klasa I). Leki β-adrenolityczne ze względu na swoje działanie są też stosowane w NT1. Najnowsze zalecenia ESH z czerwca 2023 r. kładą nacisk na szczególną przydatność tej grupy leków przy leczeniu nadciśnienia w przebiegu chorób współistniejących: choroby niedokrwiennej serca, po zawale serca, w niewydolności serca oraz w sytuacjach szczególnych jako alternatywa dla innych leków hipotensyjnych (młode kobiety w okresie prokreacyjnym). Zauważono ponadto, że β-adrenolityki są zalecane aż w >50 innych jednostkach chorobowych kardiologicznych (są to m.in.: spoczynkowa częstotliwość serca >80/min, nadmierny odczyn chronotropowy, krążenie hiperkinetyczne, POTS) i niekardiologicznych (stany okołooperacyjne, stany nagłe, duże zabiegi operacyjne, obturacyjny bezdech senny) z towarzyszącym nadciśnieniem lub nie. A to czyni je grupą o wysokiej pozycji w zaleceniach (ESH klasa IA). Leki te odgrywają nieocenioną rolę w terapii przewlekłej niewydolności serca10 – powinny być stosowane u wszystkich chorych (po wykluczeniu przeciwwskazań) niezależnie od klasy według New York Heart Association (AHA). Ich włączanie odnosi się do każdego typu kardiomiopatii, przy zmniejszonej frakcji wyrzutowej (EF – ejection fraction) i w bezobjawowej dysfunkcji lewej komory. Celem terapii jest redukcja śmiertelności całkowitej, sercowo-naczyniowej, nagłego zgonu sercowego oraz spowolnienie progresji choroby (ESC klasa IA). Najbardziej rekomendowane w tej grupie są: metoprolol CR/XL, bisoprolol, karwedylol i nebiwolol (tab. 2).

Metoprolol wczoraj i dziś

Wczesne badania nad metoprololem skupiały się na jego potencjalnym zastosowaniu w leczeniu NT. Metoprolol został zatwierdzony przez amerykańską Food and Drug Administration (FDA) jako lek przeciwnadciśnieniowy w 1975 r. W kolejnych latach stał się również kluczowym lekiem stosowanym w prewencji i terapii innych chorób sercowo-naczyniowych. Jego skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono w licznych badaniach klinicznych. Jednoznacznie wykazano, że jest skuteczny w łagodzeniu objawów choroby wieńcowej, a u chorych po zawale serca zmniejsza ryzyko nagłego zgonu i ponownego incydentu wieńcowego. Rozwój farmaceutycznych postaci bursztynianu metoprololu w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu umożliwił stosowanie leku raz na dobę, co zwiększyło wygodę pacjentów i poprawiło przestrzeganie zaleceń.

Bursztynian metoprololu CR/XL wyróżnia się na tle innych β-adrenolityków liczbą wskazań, które zgodnie z ChPL obejmują: NT (w tym również u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat), zapobieganie wystąpieniu nagłego zgonu sercowego lub ponownego zawału mięśnia sercowego u pacjentów po przebyciu ostrej fazy zawału, przewlekłe zespoły wieńcowe, łagodną do ciężkiej przewlekłą niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca (zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków), czynnościowe zaburzenia serca z uczuciem kołatania serca i profilaktykę migreny. Metoprolol uznaje się za jeden z najważniejszych leków w terapii chorób sercowo-naczyniowych. Przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów i zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. W 2020 r. metoprolol był czwartym najczęściej stosowanym lekiem kardiologicznym w Unii Europejskiej 11 .

Zalety stosowania bursztynianu metoprololu CR/XL

Sukces farmakoterapii chorób przewlekłych zależy od licznych czynników, wśród których kluczową rolę może odgrywać szeroko rozumiana charakterystyka przyjmowanego farmaceutyku, przez co należy rozumieć zespół cech dalece wykraczających poza właściwości farmakokinetyczne. W odniesieniu do leczenia NT opisano wiele właściwości „idealnego leku”, których obecność może istotnie zwiększyć szansę osiągnięcia skutecznej i trwałej kontroli ciśnienia tętniczego. Eksperci podkreślają konieczność zwrócenia uwagi na naczelny postulat towarzyszący terapii przewlekłej, tj. na poziom stosowania się do zaleceń lekarskich przez pacjenta, który w przypadku farmakoterapii oznacza regularne przyjmowanie leków12. Wychodząc naprzeciw temu postulatowi, powinno się preferować wybór leków podawanych raz na dobę. Działanie takie istotnie zmniejsza ryzyko pominięcia dawki, ale też, co ważne w wielochorobowości, skutecznie redukuje ryzyko polipragmazji.

Terapia quaque die (raz dziennie) możliwa jest do zrealizowania jedynie z zastosowaniem tzw. leków długo działających, tzn. skutecznie wykazujących efekt kliniczny przez co najmniej dobę. Tę cechę farmaceutyków można osiągnąć np. kontrolowanym uwalnianiem substancji czynnej w całym przewodzie pokarmowym (uwalnianie i wchłanianie substancji czynnej w jelicie grubym sprzyja wydłużeniu czasu działania leku). W przypadku terapii metoprololem zastosowanie bursztynianu metoprololu, substancji czynnej w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu, pozwala na skuteczną terapię wszystkich zarejestrowanych schorzeń wymienionych w ChPL za pomocą leku przyjmowanego raz na dobę. Przewagę stosowania bursztynianu metoprololu CR/XL nad winianem metoprololu w zakresie działania hipotensyjnego odzwierciedla korzystniejszy parametr TTP (trough-to-peak), który wskazuje, że jest ono długotrwałe i stabilne.

Small 2711

Rycina 1. Schematyczny rozkład osoczowego stężenia winianu metoprololu i bursztynianu metoprololu w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu (CR/XL) (na podstawie 15 pozycji piśmiennictwa, zmodyfikowano)

24-godzinne działanie leków hipotensyjnych redukuje dobową zmienność ciśnienia tętniczego, zapobiegając m.in. nadmiernemu porannemu wzrostowi jego wartości (morning surge), który stanowi czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych (udar mózgu, zawał serca rozpoczynający się w godzinach porannych) 12 . Komplementarnie do tego mechanizmu długo działające leki hipotensyjne nie prowokują gwałtownego i nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego w krótkim czasie po ich przyjęciu doustnym. W przypadku stosowania bursztynianu metoprololu w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu jednolitej redukcji ciśnienia tętniczego towarzyszy stabilna okołodobowa kontrola rytmu serca, bez okresów istotnie nasilonej bradykardii (co rejestruje się w nielicznych przypadkach w piku stężenia krótko działającego winianu metoprololu) 13,14 . To właśnie „bezpikowe” działanie bursztynianiu metoprololu CR/XL ma także kluczowe znaczenie dla dwóch innych aspektów terapii (ryc. 1) 15 .

W 60-letniej historii β-adrenolityków jednoznacznie wykazano bardzo duże rozbieżności profilu farmakokinetycznego i klinicznego tych leków. Wydaje się, że w ujęciu farmakologicznym nie ma drugiej tak niehomogennej grupy leków, dlatego często stosowane określenie efektu klasy grupowej dla β-adrenolityków jest najmniej uzasadnione. Tworzono różnego rodzaju klasyfikacje β-adrenolityków, z których podział na względną selektywność działania wobec receptorów β1-adrenergicznych stanowi podstawowy argument w decyzjach klinicznych. Trzeba podkreślić, że opisywana wybiórczość działania antagonizującego receptory β1-adrenergiczne względem β2-adrenergicznych jest określana dla konkretnych stężeń leków. Należy przy tym mieć na uwadze, że wyższe stężenia leku w osoczu niwelują korzystną z punktu widzenia zastosowania klinicznego wybiórczość blokady receptorów β1-adrenergicznych względem receptorów β2-adrenergicznych16.

Doustne stosowanie bursztynianu metoprololu CR/XL jest wolne od wyraźnego piku stężenia leku, z którym jest skojarzona przejściowa blokada receptorów β2-adrenergicznych. Niepożądana blokada receptorów β2-adrenergicznych może prowadzić do zwiększenia oporu w drzewie oskrzelowym z następczym zwiększeniem wysiłku oddechowego, a w predysponowanej populacji pacjentów także do duszności. Na skutek tej niekorzystnej kaskady zdarzeń klinicznych jest niwelowane ujemne chronotropowe działanie leku zależne od antagonizowania receptorów β1-adrenergicznych zlokalizowanych w miokardium. W przypadku nasilenia duszności mechanizm ten powoduje zgłaszaną przez pacjentów nietolerancję, eliminując możliwość kontynuacji pożądanej terapii. Opisany mechanizm jest zminimalizowany w przypadku stosowania postaci CR/XL bursztynianu metoprololu we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach14. Przyjmowanie go raz na dobę dzięki stabilnemu stężeniu leku uzyskiwanemu już po kilku dniach terapii z jednej strony maksymalizuje pożądane korzyści kliniczne w różnych wskazaniach preskrypcyjnych, z drugiej gwarantuje wyraźne zmniejszenie najczęściej zgłaszanych objawów niepożądanych terapii krótko działającymi i nieselektywnymi β-adrenolitykami, np. uczucia zmęczenia, osłabienia, bradykardii, wahań ciśnienia/częstości rytmu serca w godzinach porannych, upośledzenia sekrecji insuliny czy szerzej – zaburzonego metabolizmu węglowodanów. Dostępny na polskim rynku metoprolol w postaci CR/XL (bursztynian metoprololu w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu), z możliwością dzielenia dostępnych dawek na pół, daje swobodę indywidualizacji terapii metoprololem bez konieczności sięgania po krótko działający winian metoprololu. Konwersja terapii metoprololem prowadzonej w postaci winianu do bursztynianu jest bardzo intuicyjna i nie wymaga stosowania skomplikowanych algorytmów czy nomogramów (w przybliżeniu dawkę przelicza się jeden do jeden: 200 mg winianu odpowiada 190 mg bursztynianu metoprololu, 100 mg → 95 mg, 50 mg → 47,5 mg itd.).

Do góry