Rozpoznanie ultrasonograficzne: różnego stopnia symetryczne lub asymetryczne poszerzenia układu wyprowadzającego mocz z nerek (ryc. 2).

  • Small 73372
  • Small 73373
  • Small 73374
  • Small 73375

Rycina 2A-D. A. Prawidłowy obraz miedniczek nerkowych <5 mm. B. Średniego stopnia poszerzenie miedniczek nerkowych: 7-12 mm. C. Istotne poszerzenie miedniczek nerkowych >15 mm z poszerzeniem kielichów. D. Obustronne wodonercze

Ryzyko anomalii chromosomowych: małe w przypadkach izolowanych (1-3%) do średniego w przypadkach skojarzonych z innymi wadami (5-15%).

Ryzyko anomalii niechromosomowych: relatywnie małe (6-10%).

Rokowanie: dotyczące przeżycia – dobre, dotyczące czynności układu moczowego po urodzeniu – różne w zależności od stopnia poszerzenia/uszkodzenia dróg wyprowadzających mocz z nerek. Niewielkiego stopnia poszerzenia miedniczek nerkowych (do 10-15 mm) ulegają w 40-50% spontanicznej regresji po porodzie. Istotne obustronne poszerzenia UKM, w przeciwieństwie do zmian jednostronnych, można próbować leczyć wewnątrzmacicznie.

Guzy nerek

  • Small 73640
  • Small 73700
  • Small 73670
  • Small 73730

Rycina 3A-D. Guzy nerek. A. Nephroblastoma, guz złośliwy powikłany wysiękiem w jamie otrzewnej. B, C, D. Nerczak mezoblastyczny, guz łagodny

Częstość: bardzo rzadkie u płodów, 1/125 000 noworodków.

Rozpoznanie ultrasonograficzne: zwykle zmiana jest jednostronna, guzy mogą zmieniać położenie nerki, mogą także zastąpić typową strukturę nerek. Mogą mieć bogate unaczynienie, czasem torebkę (ryc. 3).

Ryzyko anomalii chromosomowych i niechromosomowych: małe.

Rokowanie: zależne od rozpoznania histopatologicznego, zwykle dobre.

Do góry