Neuropatie nerwów czaszkowych

Neuropatie nerwów czaszkowych występują wcześnie w czasie zakażenia i mają zwykle nagły początek. Każdy z nerwów może być wciągnięty w proces chorobowy, jednak porażenie nerwu VII jest najczęstsze (80% neuropatii czaszkowych). Należy podkreślić, że często pojawienie się objawów ze strony nerwów czaszkowych poprzedzone jest innymi dolegliwościami, zazwyczaj zespołami korzeniowymi, czasami niewłaściwie rozpoznawanymi jako następstwa innych przyczyn. W odróżnieniu od tych najczęstszych, powodowanych dyskopatią, mogą mieć zmienny charakter.

Small 2 opt

Rycina 2. Porażenia nerwów twarzowych współistniejące ze zmianą skórną odpowiadającą EM w przebiegu zespołu Bannwartha.

Najczęstsze zajęcie nerwu twarzowego w przebiegu neuroboreliozy może wynikać z początkowej lokalizacji zmian zapalnych u podstawy płatów skroniowych. Jedno- lub obustronne niedowłady typu obwodowego mogą pojawić się jednocześnie z rumieniem lub bez niego (ryc. 2).

Niekiedy neuropatia czaszkowa może wyprzedzać o kilka tygodni pojawienie się przeciwciał w surowicy, co znacznie utrudnia postępowanie diagnostyczne. Objawy składające się na triadę Bannwartha mogą pojawiać się w różnej kolejności. Neuropatia nerwu czaszkowego lub innego nerwu może wystąpić jednocześnie obustronnie lub po obu stronach w odstępie kilkudniowym, może pojawić się także z opóźnieniem już w trakcie leczenia antybiotykiem zespołu korzeniowego lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanego zakażeniem Borrelia.

Bolesne zespoły korzeniowe

Radikulopatie są kolejnym powszechnym objawem choroby z Lyme i najczęściej nierozpoznawanym. Do zajęcia korzeni nerwowych może dojść równocześnie, a nawet wcześniej niż do uszkodzenia nerwów czaszkowych. Ból korzeniowy związany z zapaleniem korzeni może być jedynym początkowym objawem neuroboreliozy u dorosłych. Obraz kliniczny odpowiada najczęściej asymetrycznemu podrażnieniu wielu korzeni (może mieć charakter zmienny), ale może także dawać objawy rwy jednokorzeniowej. Odczuwane są jako ostre, kłujące lub rwące, głęboko zlokalizowane, często z towarzyszącą przeczulicą, pieczeniem lub parestezjami, niepokojem i nasileniem w godzinach nocnych. Powszechne współwystępowanie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym utrudnia różnicowanie, zwłaszcza na początku.

Zdarzają się też przypadki lokalizacji piersiowo-brzusznej neuroboreliozy i wówczas w większości są to objawy obustronne i dotyczą dolnej połowy brzucha. Zwykle zajęte są korzenie Th7-Th12 i zmiany obejmują więcej niż trzy segmenty. Natomiast piersiowa radikuloneuropatia objawia się głównie bólem w okolicy pleców, któremu może towarzyszyć porażenie mięśni brzucha.

Do typowych zespołów neurologicznych w przebiegu neuroboreliozy późnej zaliczamy różnego typu neuropatie czuciowo-ruchowe. Mogą one dotyczyć pojedynczych nerwów (mononeuropatie) lub zajmować wiele nerwów (mononeuropatia mnoga) z upośledzeniem funkcji ruchowych i osłabieniem różnych grup mięśni w kończynach górnych lub dolnych. Biopsje nerwów wykazują w tych przypadkach ubytek aksonów. W okresie wczesnym mogą one objawiać się pleksopatiami ramiennymi albo lędźwiowo-krzyżowymi, natomiast w okresie późniejszym, zwłaszcza przy braku leczenia, mogą przebiegać z objawami zlewającej się mononeuropatii mnogiej (confluent mononeuropathy multiplex). Ten typ zmian w obrazie klinicznym przypomina przewlekłą dystalną polineuropatię. Dlatego w diagnostyce różnicowej chorób obwodowego układu nerwowego zawsze konieczne jest uwzględnienie takiej etiologii.

Opis przypadku 1

Kobieta, lat 48, została przyjęta do kliniki z powodu obustronnego niedowładu nerwów twarzowych (ryc. 3), powstałych bez uchwytnej przyczyny. Od ok. czterech tygodni poprzedzających wystąpienie objawów chora była nieskutecznie leczona niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (L-S), traktowanych jako następstwo zmian zwyrodnieniowych. W przeddzień przyjęcia do kliniki u pacjentki pojawił się niedowład nerwu VII po stronie lewej, a w dniu przyjęcia – po prawej. W badaniu neurologicznym przy przyjęciu stwierdzono obustronny niedowład nerwów twarzowych o różnym nasileniu oraz zespół bólowy odcinka L-S kręgosłupa. Chora nie gorączkowała. W wywiadzie pacjentka nie wykluczała ukąszenia przez kleszcza. W badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) cytoza wynosiła 460 komórek/mm3 (limfocyty stanowiły 97%), a białko – 201,2 mg/dl. Metodą ELISA wykryto przeciwciała przeciwko B. burgdorferi w surowicy, dodatnie w obu klasach: IgG (65 BBU/ml) i IgM (24 BBU/ml). Test immunoblot wykazał obecność przeciwciał przeciwko B. burgdorferiw obu klasach w surowicy i PMR oraz wewnątrzoponową syntezę przeciwciał przeciwko B. burgdorferi. W leczeniu zastosowano ceftriakson i uzyskano wycofanie się niedowładów nerwów twarzowych oraz ustąpienie dolegliwości bólowych odcinka L-S kręgosłupa. Trzy tygodnie po zakończeniu leczenia ponownie pobrano PMR. Cytoza wynosiła 59 komórek/mm3 (limfocyty stanowiły 96%), a białko – 54 mg/dl.

Medium 25443

Rycina 3.Obustronne niejednoczesne porażenie nerwów twarzowych w przebiegu zespołu Bannwartha. Asymetria twarzy (A), chora nie marszczy czoła (B), nie zamyka powiek (C) i nie szczerzy zębów (D).

Opis przypadku 2

Chory, lat 26, został przyjęty z objawami nasilonego obwodowego porażenia nerwu twarzowego po stronie lewej, który pojawił się tydzień wcześniej. Początkowo był hospitalizowany na oddziale neurologii, ale po badaniu PMR, które wykazało cechy zapalenia o typie limfocytarnym, został skierowany do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. Przy przyjęciu stan ogólny chorego był dobry. W badaniu neurologicznym stwierdzono porażenie obwodowe lewego nerwu VII i sztywność karku. W surowicy stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko B. burgdorferi w obu klasach: IgG (48 BBU/ml), IgM (16 BBU /ml). W PMR metodą immunoblot potwierdzono syntezę wewnątrzoponową przeciwciał przeciwko B. burgdorferi. Włączono antybiotykotykoterapię ceftriaksonem w dawce 2 g/24 h dożylnie i w tym samym dniu pojawił się niedowład prawego nerwu VII (ryc. 4). W trakcie leczenia stopniowo obserwowano wycofywanie się objawów oraz poprawę parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego (cytoza 28 komórek/mm3, białko 79,6 mg/dl). Po zakończeniu leczenia antybiotykiem i fizjoterapii po pięciu tygodniach doszło do całkowitego ustąpienia objawów.

Medium 4 opt

Rycina 4. Obustronne niejednoczesne porażenie nerwu VII. Chory nie marszczy czoła, nie zamyka powiek (asymetria szpar powiekowych), nie szczerzy zębów (asymetria kącika ust P<L).

Opis przypadku 3

Pacjent, lat 69, od ok. trzech tygodni leczony były w trybie ambulatoryjnym z powodu bólów okolicy lędźwiowej z promieniowaniem do prawej kończyny dolnej. W wywiadzie chory podawał okresowo nawracające dolegliwości z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn i kręgosłupa. Ze względu na nasilenie objawów i rozszerzenie się bolesności oraz pojawienie się drętwienia i mrowienia w okolicy podłopatkowej prawej oraz bólów stawów obwodowych, po ustaleniu prawdopodobieństwa ukąszenia przez kleszcza, wykonano badania serologiczne metodą ELISA, które wykazały obecność przeciwciał w klasie IgG (>64 BBU/ml) przeciwko Borrelia burgdorferi.

Przy przyjęciu do kliniki, poza zgłaszanymi dolegliwościami bólowymi, stwierdzono osłabienie czucia powierzchownego na poziomie Th4-Th8 po stronie prawej. Objawy rozciągowe – Mackiewicza, Lasegue’a i Fajersztejna-Krzemickiego – były ujemne. W badaniach laboratoryjnych, poza podwyższonym stężeniem CRP (34,3 mg/l) i OB (20 mm/h), nie stwierdzono odchyleń. Wykonano diagnostyczną punkcję lędźwiową, uzyskując płyn mózgowo-rdzeniowy o cechach zapalnych: pleocytoza 151 komórek/mm3 (94% stanowiły komórki jednojądrzaste), białko 227,8 g/dl. W badaniu metodą immunoblot uzyskano dodatnie wyniki w kierunku przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferiw surowicy (IgM[+], IgG [+]) oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym (IgM[+], IgG[+]). Nie stwierdzono wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał. Postawiono rozpoznanie neuroboreliozy obwodowej. Zastosowano antybiotykoterapię ceftriaksonem w dawce 2 g/24 h. Uzyskano stopniową poprawę dolegliwości bólowych i zaburzeń czucia. W trakcie hospitalizacji pacjent nie gorączkował. Kontrolna punkcja lędźwiowa wykonana w 22 dniu hospitalizacji wykazała tendencję do normalizacji parametrów zapalnych PMR. Po trzydziestodniowej antybiotykoterapii pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym. W badaniach podmiotowym i przedmiotowym przeprowadzonych siedem tygodni po poprzedniej hospitalizacji nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. Zaobserwowano utrzymywanie się w surowicy dodatnich wartości przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferiw klasie IgM (16 BBU/ml) i IgG (>64 BBU/ml).

Komentarz

Zapalenie korzeni nerwowych to najczęściej nierozpoznawany zespół mający związek z boreliozą. Aż 86% przypadków neuroboreliozy w Europie przebiega pod postacią bolesnego radiculitis, z objawami czuciowymi i (lub) ruchowymi z jednego lub wielu korzeni, często po stronie ukąszenia, które przypominają radikulopatie z innych przyczyn (najczęściej chorób kręgosłupa). Szczególną uwagę należy zwrócić na takie objawy na terenach endemicznych w określonych porach roku (wiosna, jesień). Należy również pamiętać, że jeśli radiculitis wchodzi w skład zespołu Bannwartha, to zwykle jest objawem dominującym.

Do góry