Neuroborelioza ośrodkowego układu nerwowego

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje u 5-15% chorych w pierwszych miesiącach po zakażeniu i jest bezpośrednim wynikiem inwazji krętka do układu nerwowego. Może być pojedynczym objawem neuroboreliozy lub częścią zespołu Bannwartha (wówczas towarzyszą mu objawy zajęcia nerwów czaszkowych lub korzeni nerwowych). Klinicznie nie różni się od innych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych – szczególnie wirusowych. Przebiega z bólem głowy, gorączką, nadwrażliwością na światło i objawami oponowymi. Niekiedy objawy zapalenia opon mogą być nieuchwytne (krótkotrwałe bóle głowy o niewielkim nasileniu, nieznaczna sztywność karku, brak gorączki), a w obrazie klinicznym dominować może zajęcie nerwów czaszkowych, które może być pierwszą przyczyną zgłoszenia się chorego do lekarza. Jednocześnie u wielu chorych z neuropatiami czaszkowymi w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) stwierdza się odczyn limfocytarny bez objawów oponowych lub ze słabo zaznaczonymi objawami podrażnienia opon i bardzo dobry stan ogólny.

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane przez krętki w porównaniu z wywołanym przez enterowirusy może charakteryzować się mniej nagłym początkiem, przebiegać ze słabo wyrażonym zespołem oponowym lub bez niego, często nie stwierdza się także gorączki, ale mogą mu towarzyszyć inne cechy choroby z Lyme. Niekiedy, zwłaszcza u dzieci, może dawać objawy guza rzekomego (pseudotumor cerebri). Czasami dolegliwości mogą sugerować również inne nieneurologiczne choroby (opis przypadku 4).

Zapalenie mózgu i rdzenia

Do zapalenia mózgu i (lub) rdzenia jako objawu zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu choroby z Lyme dochodzi bardzo rzadko. Częstość występowania oceniana jest na 0,1% zakażonych B. burgdorferi. Zapalenie rdzenia może pojawić się przy zespole Bannwartha, jeśli dojdzie do zajęcia rdzenia w segmencie, na jakim są zajęte korzenie. Ta postać przebiega z objawami przypominającymi stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM). Zapalenie mózgu jest bardzo rzadkie i może mieć różne objawy zależne od lokalizacji, takie jak dezorientacja, niedowład połowiczy, ataksja móżdżkowa, opsoklonie, mioklonie, oczopląs, apraksja, objawy zespołu pozapiramidowego lub inne. Towarzyszą im zmiany zapalne mózgu lub rdzenia widoczne w badaniu MR, z odczynem zapalnym w PMR, ze wzrostem stężenia immunoglobulin i obecnością prążków oligoklonalnych w PMR. Ta rzadka postać dobrze odpowiada na antybiotykoterapię.

Zapalenie naczyń

Vasculitis również należy do rzadkich powikłań neurologicznych w przebiegu boreliozy i może prowadzić do udaru niedokrwiennego mózgu. Pacjenci ci są z reguły młodsi niż osoby z udarem spowodowanym innymi przyczynami. Do udaru może dojść kilka tygodni lub miesięcy po okresie prodromalnym nieswoistych objawów (np. bólów głowy). U niektórych chorych wcześniejsze objawy neuropatii czaszkowych i (lub) bolesnych zespołów korzeniowych mogą nasunąć podejrzenie neuroboreliozy. W rozpoznaniu istotne są badania neuroobrazowe wykazujące ogniska niedokrwienne. Natomiast wykazanie wzmocnienia opon mózgowo-rdzeniowych w badaniu MR może sugerować etiologię zapalną. Można to potwierdzić w badaniach naczyniowych i laboratoryjnych.

Opis przypadku 4

Kobieta, lat 39, została przyjęta do kliniki z powodu niedowładu prawego nerwu VII. Od ok. dwóch tygodni chora miała okresowe bóle w okolicy lędźwiowej oraz trudności w oddawaniu moczu (rozpoznano zakażenie układu moczowego i włączono odpowiednie leczenie). Poza tym zgłaszała również bóle szyi i karku (o mniejszym nasileniu niż okolicy lędźwiowej) oraz wzmożoną potliwość i ogólne osłabienie. Od wielu lat była leczona z powodu depresji i zaburzeń lękowych.

Przy przyjęciu nie gorączkowała, w badaniu neurologicznym stwierdzono niewielką sztywność karku, a w badaniu przedmiotowym – zmianę skórną odpowiadającą EM o średnicy ok. 20 cm w okolicy lędźwiowej (dostrzeżona w czasie hospitalizacji). W badaniu PMR cytoza wynosiła 426 komórek/mm3 (limfocyty stanowiły 94%, a monocyty 6%), białko – 221,4 mg/dl. Wykonano badania immunoserologiczne (IgM 17 BBU/ml, IgG 18 BBU/ml) oraz test immunoblot, które potwierdziły syntezę wewnątrzoponową przeciwciał przeciwko B. burgdorferi. W kontrolnym badaniu PMR cytoza wynosiła 30 komórek/mm3, a białko 704,4 mg/dl. W leczeniu zastosowano ceftriakson, uzyskując wyraźną poprawę.

Opis przypadku 5

Chora, lat 27, zgłosiła się do poradni chorób odzwierzęcych z powodu ukąszenia przez trzy kleszcze przed dwoma tygodniami, bez rumienia czy innych dolegliwości. Chorą poinformowano o możliwych objawach i zalecono kontrolę serologiczną za kilka tygodni. Po niepełna dwóch miesiącach od ukąszenia pacjentka została przyjęta na oddział neurologii z powodu silnych bólów i zawrotów głowy z towarzyszącymi wymiotami oraz zaburzeniami widzenia (zamazanie obrazu przy patrzeniu w prawo). Przy przyjęciu chora była przytomna, cierpiąca. Ciśnienie tętnicze wynosiło 100/80 mm Hg. W badaniu neurologicznym stwierdzono oczopląs poziomy przy patrzeniu w prawo, nieprawidłowe obustronnie próby móżdżkowe, niedowład połowiczy lewostronny i zaburzenia czucia powierzchniowego lewej połowy ciała z obustronnym objawem Babińskiego, chód ataktyczny.

W wykonanym MR mózgu wykazano ognisko „mogące odpowiadać demielinizacji” w obrębie rdzenia przedłużonego po stronie prawej. W badaniu angio-TK uwidoczniono zwężenie w początkowym odcinku lewej tętnicy przedniej mózgu i prawej tętnicy tylnej mózgu. W badaniu PMR cytoza wynosiła 63 komórek/mm3 (limfocyty stanowiły 91%), a białko 92 mg%. Poza tym w badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono odchyleń. Podjęto próbę leczenia wlewami metyloprednizolonu, którą po dwóch dniach przerwano ze względu na złą tolerancję. Przy wypisie stwierdzono częściowe ustąpienie objawów. W czasie hospitalizacji wykonano badanie w kierunku boreliozy, które było ujemne. Ze względu na nieprawidłowy wynik badania PMR i utrzymywanie się objawów skierowano chorą do poradni chorób odzwierzęcych, gdzie stwierdzono w surowicy obecność przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi w klasie IgM (41 BBU/ml) i IgG (>59 BBU/ml). Nie wykryto przeciwciał przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu w klasie IgM i IgG. Wobec powyższych wyników badań dodatkowych i braku wcześniejszego leczenia przyczynowego pacjentka została skierowana do leczenia w klinice neuroinfekcji z podejrzeniem neuroboreliozy. Przy przyjęciu stwierdzono oczopląs poziomy przy patrzeniu w prawo, osłabienie siły lewych kończyn i zaburzenia czucia temperatury na skórze lewej połowy ciała. Próby móżdżkowe były prawidłowe, poza niepewną próbą Romberga.

W kontrolnym badaniu PMR cytoza wynosiła 62 komórki/mm3 (limfocyty 94%), a białko 52,1 mg/dl. Ponadto wykazano (test immunoblot) obecność swoistych przeciwciał w klasie IgM i IgG w surowicy i PMR oraz ich syntezę wewnątrzoponową. W leczeniu zastosowano ceftriakson, a następnie doksycyklinę. W kolejnym badaniu kontrolnym PMR wykonanym po sześciu tygodniach cytoza wynosiła 16 komórek/mm3 (limfocyty 100%), a białko 40 mg/dl.

Podczas kolejnej wizyty w poradni chorób odzwierzęcych po 3 miesiącach w badaniach podmiotowym i przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń. W badaniach serologicznych utrzymywały się przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi w klasie IgM (21 BBU/ml) i IgG (>85 BBU/ml).

W kontrolnym badaniu MR w części grzbietowej rdzenia przedłużonego po stronie prawej widoczne było hiperintensywne w obrazach T2 zależnych i FLAIR ognisko o wymiarach 7 × 6 × 10 mm. W kolejnym badaniu MR wykonanym po 6 miesiącach obserwowano regresję wymiarów ogniska (5 × 5 × 8 mm) ze śladowym wzmocnieniem zmiany po podaniu środka kontrastowego. W badaniu MR wykonanym po roku opisywano dalszą regresję wymiarów ogniska (5 × 4 × 7).

Podsumowanie: Analiza sekwencyjna wszystkich wykonanych badań obrazowych wskazuje, że obserwowana zmiana to ognisko naczyniopochodne/udarowe w rdzeniu przedłużonym, powstałe najprawdopodobniej na tle vasculitis (ryc. 5).

Medium 5 opt

Rycina 5. Ogniskowa zmiana niedokrwienna w pniu mózgu, w części grzbietowej rdzenia przedłużonego po stronie prawej, w przebiegu vasculitis.

Opis przypadku 6

Chory, lat 28, mieszkający w regionie endemicznym boreliozy został przyjęty na oddział neurologii z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa L/S z promieniowaniem do prawej kończyny dolnej, utrzymujących się od kilku tygodni mimo leczenia zachowawczego. Badanie MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego wykazało spłycenie lordozy lędźwiowej, drobne zmiany wytwórcze, ostre ustawienie kości krzyżowej. W trakcie hospitalizacji wystąpił niedowład połowiczy prawostronny (w wywiadzie pacjent podawał epizody przemijającego osłabienia prawej kończyny dolnej i drętwienia prawej kończyny górnej). W MR mózgu stwierdzono „liczne różnej wielkości, niektóre powyżej 5 mm, ogniska o wysokim sygnale w obrazach T2 i FLAIR, położone podkorowo oraz parakomorowo w obu półkulach mózgu najpewniej o typie demielinizacyjnym. Tego typu zmiany widoczne również w ciele modzelowatym. Nie stwierdza się zmian w obrębie tylnego dołu czaszki. Ciało modzelowate w granicy normy.” W badaniu PMR cytoza wynosiła 1 komórkę/mm3, a stężenie białka 54 mg/dl. Bariera krew-PMR była uszkodzona. Z innych nieprawidłowości w PMR stwierdzono: obszar reiberogramu IgG – 2, IgA – 2, IgM – 2, ogniskowanie izoelektryczne IgG typ 1. Postawiono rozpoznanie SM i zastosowano kurację wlewami metyloprednizolonu. Po uzyskaniu niewielkiej poprawy pacjenta wypisano pod opiekę poradni neurologicznej i rehabilitacyjnej. Po ok. dwóch miesiącach nastąpiło kolejne pogorszenie – doszło do nasilenia niedowładu połowiczego prawostronnego, pojawiły się trudności w chodzeniu (chód za pomocą kuli łokciowej). Chory został ponownie przyjęty do szpitala. Na innym oddziale neurologii wstępnie podtrzymano rozpoznanie SM, ponownie wdrażając kurację kortykosteroidami, nie uzyskano natomiast zauważalnej poprawy. W badaniu MR mózgowia obraz był podobny jak poprzednio, bez ognisk wzmocnienia po kontraście. PMR nie badano.

Wykonano badania serologiczne i stwierdzono w surowicy obecność przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi w klasie IgM (4 BBU/ml) i IgG (>70 BBU/ml), a następnie skierowano chorego do kliniki neuroinfekcji w celu wykonania dalszych badań diagnostycznych w kierunku boreliozy. W badaniu przedmiotowym stwierdzono osłabienie siły mięśniowej kończyn prawych z wyraźnie upośledzonym chodem (za pomocą kuli). W surowicy stwierdzono duże miana przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi potwierdzone metodą immunoblot w klasie IgG (dodatnie z antygenami VlsE, p39, p83, BBA36, BBO323, Crasp3). W kontrolnym badaniu PMR nie stwierdzono cech zapalnych (cytoza 5 komórek/mm3, białko 32 mg/dl), natomiast obecne były przeciwciała przeciwko antygenom Borrelia burgdorferi (przeciwko VlsE p39, p83, BBA36, BBO323, Crasp3), bez syntezy wewnątrzoponowej. Zastosowano antybiotykoterapię (ceftriakson), uzyskując znaczną poprawę siły prawych kończyn i chodu.

Komentarz

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane zakażeniem Borrelia burgdorferi może przebiegać bardzo łagodnie, z nietypowymi objawami i do czasu pojawienia się innych objawów, najczęściej z nerwów czaszkowych, pozostawać nierozpoznane, jak w przypadku 4.

Opisano pojedyncze przypadki neuroboreliozy w postaci vasculitis. Przedstawiony przypadek 27-letniej kobiety z wywiadem pokąsania przez kleszcze dwa miesiące przed zachorowaniem, zmianami zapalnymi w PMR, z pleocytozą limfocytarną oraz wykazaną syntezą wewnątrzoponową przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi nie pozostawia wątpliwości co do etiologii zespołu neurologicznego. Początkowo nastręczał on wiele trudności diagnostycznych. Wykazane w badaniu MR pojedyncze ognisko było interpretowane jako zmiana demielinizacyjna, co mogło nasuwać podejrzenie kliniczne izolowanego zespołu (clinical isolated syndrome, CIS). Do udaru niedokrwiennego w przebiegu neuroboreliozy dochodzi rzadko, a przypadki niedokrwienia mózgu w boreliozie opisywano w badaniach europejskich (ale nie amerykańskich), co podkreśla różnice w występowaniu postaci klinicznych tej choroby. Pacjenci ci są z reguły młodsi niż osoby z udarem o innej etiologii. Do udaru może dojść kilka tygodni lub miesięcy po ukąszeniu przez kleszcza. Mogą też wystąpić nieswoiste objawy prodromalne, takie jak bóle i zawroty głowy lub nudności. U niektórych chorych wcześniej pojawiają się objawy zajęcia nerwów czaszkowych i (lub) poliradiculitis, co może nasuwać podejrzenie neuroboreliozy. Badanie angiograficznie i (lub) doplerowskie przezczaszkowe mogą uwidocznić zwężenie tętnic mózgowych, co sugeruje vasculitis i wskazuje dalsze kroki diagnostyczne i terapeutyczne. Rozpoznanie rzadkich przypadków boreliozy u chorych z zapaleniem mózgu lub udarem stanowi wyzwanie w diagnostyce różnicowej, zwłaszcza u osób starszych.

Jeszcze większe problemy stwarza różnicowanie neuroboreliozy z rozsianymi zmianami w obrazach rezonansu magnetycznego OUN ze stwardnieniem rozsianym, co ilustruje przypadek 6. Trudności potęguje fakt, że opisy zwykle sugerują podłoże „demielinizacyjne, naczyniopochodne lub zapalne” tych zmian, a ok. 85% takich przypadków stanowi SM.

Jednak w przedstawionym przypadku za neuroboreliozą OUN przemawiają następujące cechy:

Do góry