W propagacji wyładowań padaczkowych biorą udział pętle korowo-podstawne. Podczas napadów padaczkowych stwierdzono zwiększoną aktywność jądra niskowzgórzowego, wzgórza oraz gałki bladej, a stymulacja (zahamowanie) tych struktur może nie pozwalać na rozwinięcie się indukowanego laboratoryjnie napadu padaczkowego. Mechanizm działania głębokiej stymulacji mózgu (DBS – deep brain stimulation) opiera się na zahamowaniu propagacji wyładowań padaczkowych lub na bezpośrednim zahamowaniu ogniska padaczkorodnego. Cele anatomiczne wykorzystywane w leczeniu padaczki to symetrycznie: wzgórze (jądra przednie, jądra przyśrodkowe), jądra niskowzgórzowe oraz móżdżek, hipokamp lub samo ognisko padaczkorodne. Badanie SANTE z 2010 r. pozwoliło na uzyskanie rejestracji DBS w leczeniu padaczki, w którym celem anatomicznym były jądra przednie wzgórza. Spadek częstości napadów (wtórnie uogólnionych i częściowych prostych) był oceniany na 46-67%. Śmiertelność w trzyletniej obserwacji w badaniu SANTE wynosiła niemal 3% (z czego w 66% przypadków przyczyną był nagły zgon w przebiegu padaczki [SUDEP – sudden unexpected death in epilepsy]) przy chorobowości wynoszącej 4-12%, przy czym najczęściej stwierdzanym powikłaniem były infekcje wokół implantu3.

Podsumowanie

Mimo agresywnej terapii przy użyciu leków przeciwpadaczkowych u 30% pacjentów nie udaje się uzyskać kontroli napadów padaczkowych. Padaczka lekooporna powinna być wskazaniem do rozpoczęcia protokołu kwalifikującego do leczenia neurochirurgicznego. Podstawami kwalifikacji przedoperacyjnej są prawidłowo ustalone rozpoznanie i precyzyjne wskazanie ogniska padaczkorodnego. Standardowymi metodami diagnostyki przedoperacyjnej są badania neurofizjologiczne, neuroobrazowe oraz diagnostyka neuropsychologiczna. Operacyjne leczenie padaczki lekoopornej można podzielić na techniki resekcyjne, rozłączeniowe i neuromodulacyjne z wykorzystaniem neurostymulatorów. Celem leczenia może być całkowite wyleczenie lub terapia paliatywna. Dobór metody leczenia chirurgicznego zależy od rodzaju napadów padaczkowych i lokalizacji ogniska.

Do góry