Układowe zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób, w których powstające nacieki leukocytarne uszkadzają i zwężają światło, ograniczając przepływ krwi przez naczynia.

Choroba Behçeta

Choroba Behçeta jest układowym zapaleniem naczyń każdego kalibru, o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się bolesnymi owrzodzeniami skóry i błon śluzowych. Chorują zwykle osoby w wieku 20-40 lat, częściej mężczyźni.

Jednym z kryteriów rozpoznawania jest zajęcie procesem chorobowym oka, m.in. pod postacią zapalenia błony naczyniowej przedniego i tylnego odcinka. U 70% chorych dochodzi do zapalenia naczyń siatkówki, a w 20% przypadków zajęcie oka jest pierwszą manifestacją choroby.13

Ziarniniakowatość Wegenera

Do grupy zapaleń naczyń należy także ziarniniakowatość Wegenera, czyli martwicze zapalenie ziarniniakowe, charakteryzujące się zajęciem małych i średnich naczyń krwionośnych, głównie dróg oddechowych i nerek. W mniej niż 50% przypadków powoduje zmiany oczne, takie jak zmiany zapalne naczyń, zapalenie twardówki, nadtwardówki, spojówek, błony naczyniowej, nerwu wzrokowego, dróg łzowych. Rzadko wywołuje rzekomy guz oczodołu.

W badaniach laboratoryjnych zwracają uwagę przyspieszenie opadania krwinek czerwonych (OB – odczyn Biernackiego), zwiększenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) oraz leukocytoza. Obecność przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów (c-ANCA – anti-neutrophil cytoplasmic antibodies) w surowicy skierowanych przeciw proteinazie 3 (PR3-ANCA) jest w 98% swoista dla ziarniniakowatości Wegenera.6 W przypadku manifestacji choroby wyłącznie w obrębie oka przeciwciała mogą pojawić się w surowicy później, dlatego warto powtórzyć badanie.14

Choroba Takayasu

Innym schorzeniem, o którym warto wspomnieć, jest choroba Takayasu cechująca się przewlekłym zapaleniem aorty i jej gałęzi, ale mogąca także doprowadzić do retinopatii. Chorują na nią głównie kobiety poniżej 40 r.ż. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest podłoże autoimmunolgiczne.

Choroba charakteryzuje się naciekami komórkowymi w przydance naczyń z następowym włóknieniem błony środkowej, co doprowadza do odcinkowych zwężeń naczyń. Retinopatia Takayasu przejawia się poszerzeniem tętniczek i żył, mikroaneuryzmatami, zakrzepicą i zatorami w małych naczyniach, strefami niedokrwienia, neowaskularyzacją siatkówki i tarczy.15

Rozpoznanie choroby Takayasu ustala się na podstawie stwierdzenia objawów klinicznych zajęcia aorty i jej gałęzi, które rozpoczęło się we wczesnym okresie życia (przed 40 r.ż.).

Sarkoidoza

Sarkoidoza jest schorzeniem wieloukładowym o tle prawdopodobnie immunologicznym i nieznanej etiologii. Występuje przeważnie u młodych dorosłych.

Objawia się powiększeniem węzłów chłonnych wnęk płucnych i zmianami miąższowymi w płucach, ale może też zajmować inne narządy. W przebiegu sarkoidozy dochodzi do gromadzenia się limfocytów Th1 i makrofagów, które ostatecznie tworzą nieserowaciejące ziarniniaki. U 25% osób zmiany występujące w obrębie narządu wzroku, tj. zapalenie błony naczyniowej, spojówki, mogą być pierwszą formą manifestacji choroby.

W badaniach laboratoryjnych zwracają uwagę niedokrwistość, hiperkalcemia, hiperkalciuria (u blisko 30% chorych) oraz zwiększona aktywność konwertazy angiotensyny w surowicy. Badania obrazowe służą przede wszystkim ocenie płuc.

Rozpoznanie opiera się na zgodności typowego obrazu klinicznego, radiologicznego oraz histopatologicznym potwierdzeniu zmiany ziarniniakowej.16

Cukrzyca

Do częściej występujących schorzeń, które mogą doprowadzać do zaburzeń perfuzji krwi w świetle naczyń żylnych siatkówki, należy cukrzyca, zwłaszcza wówczas, gdy doprowadzi do retinopatii cukrzycowej. Istotą zaburzenia jest mikroangiopatia. Jedną z najwcześniejszych zmian jest apoptoza perycytów pełniących funkcję podporową ścian naczyń i współtworzących barierę krew-siatkówka. W konsekwencji naczynia zostają osłabione i rozwijają się mikronaczyniaki. Dochodzi do pogrubienia błony podstawnej kapilar w wyniku glikozylacji nieenzymatycznej i wzmożonej syntezy białek oraz proliferacji komórek śródbłonka naczyń, co prowadzi do zamykania światła drobnych naczyń krwionośnych siatkówki. Zjawisko to współistnieje ze wzmożoną adhezją krwinek płytkowych i skłonnością do agregacji krwinek czerwonych, co ostatecznie skutkuje upośledzeniem perfuzji.17

Miażdżyca i nadciśnienie tętnicze

Miażdżyca naczyń tętniczych siatkówki również powinna być uwzględniona jako istotny czynnik ryzyka rozwoju mikrozakrzepicy. Sztywne naczynie tętnicze leżące ku przodowi od żyły może ją uciskać, a przez to uszkadzać śródbłonek i zwalniać przepływ, co w konsekwencji prowadzi do powstania skrzepu.

Do góry