Zasada postępowania oraz spodziewane wyniki są zbliżone do poprzedniej próby. Do testu można wykorzystać tablice do badania ostrości w dali i bliży. Poleca się pacjentowi, aby w ciągu minuty odczytywał w kolejności symbole najpierw blisko, a następnie daleko. Jeden cykl to odczytany symbol blisko i daleko.

Oceny odpowiedzi akomodacji można dokonać za pomocą skiaskopii dynamicznej. Metoda ta bardzo dobrze sprawdza się u dorosłych oraz u dzieci i niemowląt czy dzieci niepełnosprawnych ze względu na jej obiektywny charakter i stosunkowo krótki wymagany czas uwagi wzrokowej. Badanie wykonuje się dla każdego oka oddzielnie, ale w warunkach obuocznego widzenia. Spodziewany wynik odpowiedzi akomodacji wynosi od +0,25 D do +0,75 D. Wynik wyższy sugeruje niedostateczną akomodację i może sugerować występowanie np. ezoforii, zaburzenia akomodacji, niecałkowicie skorygowanej nadwzroczności, nadkorekcji krótkowzroczności. Natomiast wynik niższy niż +0,25 D sugeruje nadmierną akomodację i może wskazywać na egzoforię, skurcz akomodacji, niecałkowicie skorygowaną krótkowzroczność.

Leczenie

Do najczęściej spotykanych zaburzeń akomodacji u dzieci możemy zaliczyć niedomogę akomodacji i jej obniżoną sprawność.5-7 Są one najczęstszą przyczyną występowania objawów astenopijnych u dzieci w wieku szkolnym.7 Do tej pory nie odnotowano jednego skutecznego sposobu leczenia zaburzeń akomodacji.4,18 Różne sposoby postępowania w przypadku zaburzeń akomodacyjnych u dzieci i młodzieży przedstawiono w tabeli 6.

Właściwa diagnostyka zaburzeń akomodacji jest bardzo ważna szczególnie u pacjentów w wieku przedszkolnym i szkolnym ze względu na specyfikę pracy wzrokowej, która w tym czasie głównie skupia się na bliskich odległościach, co w znacznym stopniu może się przyczyniać do powstawania trudności edukacyjnych.22

Small 32830

Tabela 6. Ocena i sposoby postępowania w wybranych zaburzeniach akomodacyjnych u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży z zaburzeniami akomodacji istotne są częsta ocena wady wzroku po pełnej cykloplegii, adekwatna korekcja okularowa oraz wykonywanie testów dających informację o funkcjonowaniu systemu akomodacji. Ponadto wczesne wykrycie zaburzeń akomodacji u dzieci zapobiega powstawaniu zeza zbieżnego jawnego oraz dekompensowaniu się zezów ukrytych. Stanowi ważny element diagnostyczny i terapeutyczny u pacjentów z niedomogą konwergencji, u których występuje często obniżona amplituda akomodacji,4,23 oraz w leczeniu egzotropii i egzoforii.

Skorygowanie wady wzroku u dzieci jest często pierwszym krokiem leczenia zaburzeń akomodacji. W krótkowzroczności zaleca się pełne wyrównanie wady wzroku w odniesieniu do badania po cykloplegii. W przypadku istotnego klinicznie, czyli pogarszającego ostrość widzenia na odległość mimo pełnego wyrównania wady wzroku, skurczu akomodacji dodatkowo można zastosować addycję do bliży +2,50 D lub +3,00 D do momentu ustania objawów i uzyskania prawidłowej ostrości w bliży i dali, optymalnej odpowiedzi akomodacji oraz stabilnego widzenia obuocznego. Następnie można stopniowo zmniejszać moc addycji. W tym czasie pomocne mogą się okazać ćwiczenia ortoptyczne. Natomiast u pacjentów z nadwzrocznością w przypadku skurczu akomodacji zaleca się (stopniowe lub jednorazowe) wyrównanie wady wzroku w całości. Zdaniem autorów jednorazowe wyrównanie wady wzroku jest często korzystniejszym rozwiązaniem dla pacjenta. Trudny okres adaptacji do nowej korekcji zwykle nie trwa długo, a zmniejszenie nasilenia objawów i poprawa parametrów widzenia obuocznego następują bardzo szybko. W przypadku występowania silnego dyskomfortu i obniżonej ostrości widzenia na odległość zaleca się stosowanie cykloplegików, np. 0,1% atropiny. Często objawy te ustępują już po kilku dniach, średnio po dwóch tygodniach stałej korekcji okularowej.

Wśród pacjentów w wieku szkolnym z niską nadwzrocznością, deficytami akomodacji, głównie w kierunku jej obniżonej sprawności lub niewydolności, oraz ze współistniejącymi zaburzeniami w dystrybucji napięcia mięśniowego – zdaniem autorów – obserwuje się dobre efekty leczenia akomodacji dzięki stałej korekcji okularowej. U dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym zauważa się zaburzoną pracę układu przedsionkowego, dla którego siła grawitacji nie jest wystarczająco silnym ani wyraźnym bodźcem do wywołania prawidłowych reakcji adaptacyjnych. Funkcjonalnie możemy obserwować u dzieci między innymi nadmierną męczliwość mięśniową oraz obniżoną siłę mięśniową, która dotyczy również pracy mięśnia rzęskowego. Właśnie ze względu na specyfikę tych trudności można zaobserwować u tych pacjentów słabsze i niestabilne efekty ćwiczeń ortoptycznych, głównie trudności w uzyskaniu płynności mięśniowej, odpowiedniego zakresu konwergencji czy prawidłowej sprawności i odpowiedzi akomodacji. Należy pamiętać, że owa męczliwość jest zjawiskiem stałym, dlatego zaleca się ciągłą korekcję okularową i dłuższe przerwy między ćwiczeniami ortoptycznymi. Jednorazowe ćwiczenia nie powinny trwać dłużej niż pół godziny. W tej grupie pacjentów praca w prawidłowej pozycji ciała jest szczególnie ważna, dobra stabilizacja centralna stwarza bowiem możliwości do uaktywnienia pracy dystalnej, w tym wzrokowej.

Ćwiczenia ortoptyczne w zależności od charakteru zaburzeń akomodacji mają na celu pobudzenie odpowiedzi ze strony mechanizmu akomodacji i wywołanie szybszej reakcji akomodacyjnej, zrównoważenie współczynnika konwergencja akomodacyjna/akomodacja AC/A), poprawę parametrów widzenia obuocznego oraz zniesienie funkcjonalnej męczliwości układu wzrokowego. Należy pamiętać, że wszelkie sposoby usprawniania akomodacji powinno się wykorzystywać po sprawdzeniu wady wzroku przed cykloplegią i po niej, po ocenie typu zaburzeń akomodacji i skorygowaniu wady wzroku. Nie bez znaczenia jest również ocena innych parametrów widzenia obuocznego, takich jak zakres fuzji konwergencyjnej i dywergencyjnej w bliży i dali, określenie zakresu konwergencji, stereoskopii i kąta zeza. Określenie tych parametrów umożliwi ustalenie wzajemnej korelacji między nimi oraz poziomu stabilności widzenia obuocznego. Pozwoli też podjąć decyzję o kierunku leczenia. Należy podkreślić, że właściwie funkcjonujący układ akomodacyjny pozwala na wytworzenie optymalnych zakresów fuzji, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie ostrego widzenia obuocznego. W ocenie autorów obserwacje te wymagają dalszych badań.

W przypadku stosowania stałej korekcji ćwiczenia powinny odbywać się zawsze w okularach, podobnie u pacjentów z korekcją do bliskich odległości.

Prawidłowo prowadzona terapia ortoptyczna może zapobiegać nawrotom zaburzeń akomodacji.8 Ćwiczenia należy wykonywać zawsze po wcześniejszej diagnostyce typu zaburzenia, skorygowaniu wady wzroku oraz po ustąpieniu objawów bólowych. Obejmować powinny obok ćwiczeń samej akomodacji również stymulację widzenia obuocznego, głównie zakresów fuzji w bliskich i dalekich odległościach, stereoskopii czy konwergencji, o ile występuje jej obniżony zakres. W przypadku dzieci ze współistniejącymi trudnościami szkolnymi zaleca się, aby ćwiczenia akomodacji obejmowały również aspekt funkcjonalny. Należy pamiętać, że początkowo stymulacja mięśnia rzęskowego może być dla dzieci dużym wyzwaniem i wysiłkiem, istnieje możliwość wystąpienia męczliwości układu akomodacyjnego oraz zwiększenia pobudzenia dziecka (na skutek sprzężenia przedsionkowo-wzrokowego), dlatego wskazane są częste przerwy w trakcie ćwiczeń oraz dostarczanie bodźców proprioceptywnych. Wskazane jest, aby dzieci mogły uczestniczyć w ćwiczeniach kilka dni po kolei dla uzyskania trwałych efektów w pracy mięśnia rzęskowego. Takie serie ćwiczeń dobrze jest powtarzać co 3-6 tygodni – w zależności od typu zaburzeń – aż do momentu ustabilizowania akomodacji i widzenia obuocznego. Warto podkreślić, że na poprawę sprawności akomodacji i w rezultacie osiągnięte rezultaty terapeutyczne znacząco wpływa pozycja, w której dziecko wykonuje ćwiczenia, a która powinna dostarczać właściwego pobudzenia propriocepcji w mięśniach stabilizujących postawę, w tym obręcz barkową.9,10 Bardzo ważna w trakcie terapii jest współpraca z pacjentem i jego rodzicami, bowiem nawet najbardziej skuteczne działania przy braku prawidłowej higieny układu wzrokowego często bywają mało efektywne.

Podsumowanie

Mimo że dyskusje na temat leczenia zaburzeń akomodacji u dzieci trwają od lat, nie przyniosły jednoznacznego stanowiska w postaci jasnych wytycznych dotyczących postępowania. O ile procedury diagnostyczne tych zaburzeń są szczegółowo opisane, o tyle często zdarza się, że badania te są pomijane zarówno w praktyce okulistycznej, jak i ortoptycznej.

Ocena akomodacji u dzieci i młodzieży powinna stanowić jeden z aspektów standardowego postępowania diagnostycznego ze względu na częstość występowania jej zaburzeń, obecność przeciążeń wzrokowych w tym okresie oraz konsekwencje niepodjęcia we właściwym momencie działań leczniczych. Należy pamiętać, że zaburzenia akomodacji mogą w znacznym stopniu przyczyniać się do trudności edukacyjnych u młodych pacjentów oraz nasilać zaburzenia w integrowaniu wrażeń sensorycznych, głównie płynących z układu przedsionkowego.

Do góry