W tych nowotworach zastosowanie znajdują takie radiofarmaceutyki, jak 11C-cholina lub 18F-cholina (w raku prostaty, raku wątrobowo-komórkowym czy raku jasnokomórkowym nerki), 11C-tryptofan, 18F-DOPA czy 68Ga-DOTATATE w guzach pochodzenia neuroendokrynnego.

Wskazania refundowane przez NFZ

Nie każdy typ nowotworu znajduje się na liście refundowanej przez NFZ, co związane jest z czułością metody w diagnostyce określonego typu nowotworu.

Small 4434

Badanie PET/CT po podaniu 18FDG u pacjenta z guzem płuca i przerzutami do węzłów chłonnych.

Obecnie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 roku, wskazania onkologiczne refundowane w ramach umowy z NFZ stanowią:

1. pojedynczy guzek płuca o średnicy > 1 cm, w celu różnicowania pomiędzy jego łagodnym a złośliwym charakterem, przy braku rozpoznania innymi dostępnymi metodami

2. niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny jego zaawansowania przed planowaną resekcją lub radykalną radioterapią, jeżeli inne badania nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania (z wyjątkiem raka oskrzelikowo-pęcherzykowego i nowotworów neuroendokrynnych lub rozpoznanych wcześniej przerzutów odległych)

3. niedrobnokomórkowy rak płuca, w celu oceny resztkowej choroby po indukcyjnej chemioterapii

4. chłoniak Hodgkina i chłoniaki nie-Hodgkinowskie, w celu wstępnej oceny stopnia zaawansowania lub oceny skuteczności chemioterapii lub wczesnego rozpoznania nawrotu, jeżeli inne badania obrazowe nie dają jednoznacznej oceny stopnia zaawansowania

5. rak jelita grubego, w celu przedoperacyjnej oceny zaawansowania lub wczesnego rozpoznania nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń markerów lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych)

6. rak przełyku, w celu oceny zaawansowania przed leczeniem lub wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku niejednoznacznych wyników badań obrazowych)

7. ocena patologicznej zmiany budzącej podejrzenie raka zlokalizowanej w trzustce lub w wątrobie, jeżeli rozpoznanie innymi dostępnymi metodami jest niemożliwe

8. rak piersi, w celu wykluczenia odległych przerzutów, kiedy wyniki innych badań są jednoznaczne lub w przypadku przerzutów do pachowych węzłów chłonnych z ogniska o nieznanym położeniu i podejrzeniem ogniska pierwotnego w gruczole piersiowym

9. czerniaki z klinicznymi przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych, w celu wykluczenia przerzutów do narządów odległych, z potencjalnie operacyjnymi przerzutami do narządów odległych lub z przerzutem bez ustalonego ogniska pierwotnego

10. rak jajnika, w celu wczesnego wykrycia nawrotu po radykalnym leczeniu (w przypadku wzrostu stężeń Ca 125 lub niejednoznacznych wyników badań obrazowych)

11. nowotwory nabłonkowe głowy, szyi, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu i w ocenie miejscowo regionalnego zaawansowania, jeżeli wyniki innych badań nie są jednoznaczne

Small 4449

Badanie PET/CT w kierunku obecności receptorów somatostatynowych po podaniu 68Ga-DOTATATE u pacjentki po leczeniu operacyjnym raka neuroendokrynnego trzustki. W badaniu widoczne są liczne rozsiane ogniska o zwiększonej ekspresji receptorowej w wątrobie.

12. nowotwory złośliwe mózgu, w celu wczesnego rozpoznania nawrotu lub dla określenia miejsca biopsji

13. rak tarczycy, w celu lokalizacji ogniska nawrotu w przypadku wzrostu stężenia tyreoglobuliny, jeżeli inne badania nie pozwalają zlokalizować ogniska nawrotu (niezbędne wcześniejsze wykonanie scyntygrafii 131I)