U 5-15% dzieci standardowe leczenie nie jest skuteczne. W tej grupie gorączka utrzymuje się lub po chwilowej poprawie nawraca, utrzymuje się też lub narasta podwyższone stężenie CRP. Należy pamiętać o tym, że po podaniu immunoglobulin wartości OB wzrastają i nie mogą być oceniane jako wskaźnik narastającego procesu zapalnego. W tej sytuacji tylko CRP jest miarodajnym wskaźnikiem zaawansowania procesu zapalnego. W związku z tym w przypadku chorego gorączkującego lub ze stanem podgorączkowym w ciągu 48 h od podania pierwszej dawki immunoglobulin (przy wartościach CRP podobnych do wyjściowych lub malejących) przyjmujemy postawę wyczekującą, nie kontrolujemy OB (będzie wyższe z powodu podania immunoglobulin). Jeśli gorączka utrzymuje się ponad 48 h, wartości CRP są podobne lub narastają, zalecane jest powtórzenie dawki immunoglobulin (2 g/kg). Należy ponownie przeanalizować wszystkie dane pacjenta i upewnić się, że cierpi na chorobę Kawasaki. U 70-80% dzieci z tej grupy to leczenie jest skuteczne. Niektórzy autorzy proponują włączenie pulsów z metyloprednizolonu zamiast 2 dawki immunoglobulin, inni zalecają nawet dwukrotne powtórzenia immunoglobulin do łącznej dawki 6 g/kg.

W Klinice Kardiologii IPCZD przyjęliśmy następujący schemat postępowania z chorymi „opornymi” na leczenie standardowe: powtarzamy immunoglobuliny w dawce 2 g/kg, obserwując pacjenta przez 48 h i kontrolując CRP, jeśli w tym czasie chory przestaje gorączkować (tzn. temperatura ciała jest poniżej 38°C; może utrzymywać się stan podgorączkowy) i maleje stężenie CRP, nie podajemy kolejnej dawki immunoglobulin, jeśli chory nadal gorączkuje, ponownie podajemy immunoglobuliny w dawce 2 g/kg. Łączna dawka immunoglobulin nie przekracza 6 g/kg. W przypadku dalszego utrzymywania się gorączki stosujemy pulsy z metyloprednizolonu w dawce 30 mg/kg/puls.

Na podstawie danych z badania POLKARD w populacji polskich dzieci około 10% nie było leczonych immunoglobulinami (chorobę Kawaski rozpoznano retrospektywnie), 16% wymagało leczenia dwiema dawkami, a tylko 4% aż trzema. Kwas acetylosalicylowy w dużych, a następnie w małych dawkach stosowano w 86% przypadków. Steroidoterapię zastosowano u 12% dzieci.

W przypadku braku poprawy w piśmiennictwie zalecane jest leczenie infliksymabem, etanerceptem, abcyksymabem, cyklofosfamidem z lub bez metotreksatu, cyklosporyną, plazmaferezą. Powyższe leczenie powinno być prowadzone w ośrodkach z dużym doświadczeniem w leczeniu choroby Kawasaki.1,7,9

Leczenie powikłań kardiologicznych

Leczenie ostrego zespołu wieńcowego u chorych na chorobę Kawasaki rozpoczyna się od leczenia fibrynolitycznego (alteplaza) dożylnego i/lub miejscowego. Skuteczne leczenie abcyksymabem opisano w kilku przypadkach. Leczenie kardiologiczne przezskórne – angioplastyka balonowa z lub bez implantacji stentu – jest skuteczne u dorosłych, ale rzadko stosowane u dzieci. Wskazaniem do leczenia przezskórnego są: objawy niedokrwienia mięśnia sercowego, przy braku objawów niedokrwienia odwracalne zmiany niedokrwienne w próbie wysiłkowej, zwężenie gałęzi przedniej zstępującej powyżej 75%. Rewaskularyzacja chirurgiczna zalecana jest u chorych z ciężkim zwężeniem: pnia lewej tętnicy wieńcowej, więcej niż 1 głównej tętnicy wieńcowej, proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej oraz przy zagrożeniu tętnic krążenia obocznego, a także u chorych z ciężką dysfunkcją lewej komory. Przeszczepienie serca powinno być brane pod uwagę u chorych z ciężką nieodwracalną dysfunkcją lewej komory i zmianami w tętnicach wieńcowych, które nie mogą być leczone metodami przezskórnymi ani kardiochirurgicznymi.1

Odległa obserwacja

Zalecenia dotyczące postępowania w odległym okresie obserwacji związane są z rodzajem zmian w tętnicach wieńcowych i oparte na zaleceniach AHA. W czasie obserwacji u chorego bez zmian w naczyniach wieńcowych w ostrej fazie choroby zalecane jest stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 3-5 mg/kg do 8 tygodnia choroby oraz rutynowa ocena ryzyka sercowo-naczyniowego przez pediatrę.

U chorych z przemijającym poszerzeniem tętnic wieńcowych, obserwowanym w ostrej fazie choroby (do 8 tygodnia choroby), należy stosować kwas acetylosalicylowy (3-5 mg/kg/24 h) do czasu występowania zmian w badaniu echokardiograficznym. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego co 3-5 lat.

Natomiast u dzieci z pojedynczym małym lub średnim tętniakiem (średnica tętniaka 3-6 mm) w jednej lub więcej tętnicach wieńcowych zalecane jest leczenie kwasem acetylosalicylowym w dawce 3-5 mg/kg/24 h do czasu ustąpienia zmian. Badanie echokardiograficzne powinno być wykonywane co rok. Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej i dodatkowych badań obrazowych ustala kardiolog dziecięcy.

U dzieci z jednym lub więcej tętniakiem dużym (średnica tętniaka >6 mm) lub tętniakiem olbrzymim (średnica tętniaka >8 mm) lub licznymi tętniakami małymi, złożonymi tętniakami bez zwężenia zalecane jest leczenie kwasem acetylosalicylowym w dawce 3-5 mg/kg/24 h i doustnym antykoagulantem (warfaryna, acenokumarol; INR 2,0-2,5). Kontrola kardiologiczna z badaniem echokardiograficznym i zapisem EKG powinna odbywać się co 6 miesięcy, próba wysiłkowa co rok, tomografia tętnic wieńcowych lub koronarografia po 6-12 miesiącach od ostrej fazy. Dalsze zalecenia ustalane są indywidualnie w zależności od wyników badań.

Postępowanie z chorymi z zamknięciem i/lub niedokrwieniem zostało omówione w części dotyczącej leczenia powikłań kardiologicznych.

Na podstawie dostępnych badań nie można z całą pewnością stwierdzić, że pacjenci po przebyciu choroby Kawasaki są zagrożeni przedwczesną miażdżycą w wieku dorosłym, ale biorąc pod uwagę stwierdzane zaburzenia profilu lipidowego oraz zmiany w tętnicach, znajdują się oni w grupie zwiększonego ryzyka i powinni być informowani o konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia (odpowiednia dieta, niepalenie tytoniu, aktywność fizyczna dostosowana do stopnia zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych) oraz okresowej kontroli kardiologicznej z uwzględnieniem pomiaru wskaźnika masy ciała, ciśnienia tętniczego oraz badań laboratoryjnych (profil lipidowy, stężenie glukozy na czczo).1 Według danych epidemiologicznych umieralność ogólna w grupie pacjentów z chorobą Kawasaki bez powikłań kardiologicznych nie odbiega od populacyjnej, natomiast mężczyźni są zagrożeni 2,4 razy częściej powikłaniami kardiologicznymi.1

Podsumowanie

Mimo upływu ponad 40 lat od opublikowania pierwszych przypadków choroby Kawasaki jej etiologia pozostaje nieznana. Dane kliniczne i epidemiologiczne wskazują, że w wywoływaniu choroby udział może mieć czynnik zakaźny, zwłaszcza u osób genetycznie predysponowanych. W ostatnich latach obserwuje się w Europie zwiększoną liczbę zachorowań.

Rozpoznanie choroby opiera się na obrazie klinicznym, wynikach badań laboratoryjnych i badania echokardiograficznego. Objawy kliniczne obserwowane są w układzie sercowo-naczyniowym, oddechowym, nerwowym, moczowo-płciowym, limforetikularnym, pokarmowym i skórze. Do najpoważniejszych powikłań należą zmiany w układzie sercowo-naczyniowym.

Wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie immunoglobulinami i kwasem acetylosalicylowym zmniejszają ryzyko zmian w tętnicach wieńcowych i poważnych powikłań kardiologicznych, które są główną przyczyną zgonów chorych na chorobę Kawasaki.

W codziennej praktyce pediatrycznej należy pamiętać o chorobie Kawasaki jako jednej z przyczyn przedłużającej się gorączki u dzieci w każdym wieku.

Do góry