• nieprawidłowe przygotowanie spirometru
  • nieszczelność połączeń poszczególnych części aparatu – może zaniżać uzyskane przez pacjenta wyniki
  • nieprawidłowa kalibracja urządzenia – kalibracja spirometru powinna być wykonywana codziennie, kontrola liniowości charakterystyki – raz na kwartał lub przy każdej aktualizacji/wymianie oprogramowania;11 wskazane są też okresowe badania na tzw. znanych obiektach, np. wśród stałego personelu pracowni spirometrycznej
  • dla uzyskania wiarygodnego wyniku istotna jest kontrola warunków zewnętrznych (ciśnienie, temperatura, wilgotność)9,12-14
 • nieprawidłowe przygotowanie pacjenta przed przystąpieniem do badania
  • stosowanie leków wziewnych przed badaniem – przyjęcie przez osobę badaną bronchodilatatorów może zawyżyć wartości uzyskiwane w pierwszym pomiarze; w przypadku celowego utrzymania leków rozkurczających oskrzela należy odnotować rodzaj leku i godzinę jego przyjęcia
  • obcisły, krępujący ruchy strój – może utrudnić wykonanie forsownego wdechu
 • błędy w technice wykonania spirometrii
  • błędne dane badanego (płeć, wiek, wzrost, rasa, rzadko masa)15 – mają wpływ na dobór normy dla danego pacjenta – głównymi i najsilniejszymi determinantami wartości należnych są płeć i wzrost11
  • brak odpowiedniego poinstruowania pacjenta na temat badania – personel powinien być zaznajomiony ze specyfiką pracy z dziećmi16,17
  • nieszczelne objęcie ustami/przygryzanie ustnika, złe umiejscowienie, zatykanie go językiem
  • nieprawidłowa pozycja, obfity posiłek przed badaniem – mogą spowodować dyskomfort przy natężonym wdechu, a w efekcie zmniejszyć objętość wdechu
  • wysiłek fizyczny przed badaniem – może powodować zmęczenie mięśni oddechowych
  • zbyt wolny początek wydechu
  • niewystarczający wysiłek wydechowy, niepełny wydech.13,14

Submaksymalny wysiłek oddechowy w pomiarze wstępnym jest najczęstszą przyczyną wyniku fałszywie dodatniego. Na wyniki fałszywie ujemne próby rozkurczowej ma wpływ więcej czynników, takich jak inna niż astma przyczyna obturacji, niezachowanie odpowiednich norm czasowych po podaniu leku, podanie zbyt małej dawki lub nieprawidłowa inhalacja, wcześniejsze przyjęcie leku rozszerzającego oskrzela, mały stopień obturacji wstępnej, wysiłek submaksymalny w drugim pomiarze. Należy również ostrożnie interpretować wyniki graniczne.13,14

Innymi badaniami czynnościowymi wykorzystywanymi w diagnostyce astmy u dzieci są bodypletyzmografia i pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Przydatność tych metod diagnostycznych ogranicza jednak ich mniejsza – w porównaniu ze spirometrią – dostępność.1

Podsumowanie

W procesie diagnostycznym astmy błąd można popełnić na każdym etapie, poczynając od interpretacji zgłaszanych objawów, przez wykonanie i interpretacje (lub zaniechanie) badań dodatkowych, na próbie terapeutycznej kończąc. Świadomość istnienia pewnych ograniczeń i pułapek zmniejsza ryzyko pomyłki.

Do góry