Czerwone flagi w diagnostyce kaszlu u dzieci

lek. Adela Żaczkiewicz-Bartosiewicz
dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Centrum Leczenia Mukowiscydozy – Kliniczny Oddział Chorób Płuc, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka

ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa

e-mail: katarzyna.walicka@imid.med.pl

Small %c5%bbaczkiewicz bartosiewic opt

lek. Adela Żaczkiewicz-Bartosiewicz

Small walicka serzysko katarz opt

dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko

 • Kaszel – bardzo częsty objaw, który może mieć wpływ na dalszy rozwój dziecka
 • Kiedy kaszlące dziecko wymaga pogłębionej, pilnej diagnostyki i natychmiastowego leczenia? Kaszel może występować nie tylko w przebiegu infekcji dróg oddechowych, lecz także jako objaw wad wrodzonych oraz chorób przewlekłych
 • Omówienie objawów alarmowych w diagnostyce kaszlu u pacjentów pediatrycznych ze szczególnym uwzględnieniem okresu noworodkowego


Kaszel jest najczęstszym objawem ze strony układu oddechowego występującym u dzieci. To fizjologiczny odruch obronny dróg oddechowych, ułatwiający ich oczyszczanie oraz zapobiegający aspiracji ciała obcego lub substancji drażniących. Jednocześnie obserwowany jest w przebiegu wielu jednostek chorobowych związanych z układem oddechowym i pozapłucnych. Jest wyzwaniem dla pediatrów i lekarzy rodzinnych, którzy na co dzień mają do czynienia z kaszlącym dzieckiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. czerwone flagi, czyli objawy alarmowe wymagające pilnej diagnostyki i leczenia.

Patomechanizm kaszlu

Kaszel jest złożonym odruchem polegającym na nagłym, natężonym usunięciu powietrza z dolnych dróg oddechowych. Jest zależny od woli chorego (świadomy) lub od stymulacji ośrodkowej (mimowolny). Wraz z klirensem śluzowo-rzęskowym stanowi główny mechanizm obronny mający na celu usunięcie zalegającej wydzieliny oraz ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, w tym aspiracją ciała obcego lub substancji drażniących. Może być spowodowany podrażnieniem błony śluzowej górnych i dolnych dróg oddechowych przez substancje chemiczne (np. dym tytoniowy, zanieczyszczenie powietrza), czynniki mechaniczne (np. wydzielina w drogach oddechowych, ciało obce) lub fizyczne (np. zimne powietrze). Receptory kaszlowe znajdują się poza układem oddechowym również w osierdziu, przełyku, żołądku, przeponie oraz uchu zewnętrznym.

Mechanizm kaszlu jest trójfazowy – wyróżniamy następujące po sobie:

 • fazę wydechową z nasilonym wdechem
 • fazę sprężania ze wzmożonym wysiłkiem oddechowym przy zamkniętej głośni
 • fazę wyrzutową z gwałtownym wyrzutem powietrza oraz usunięciem z dróg oddechowych niepożądanych cząsteczek i substancji1,2.

Klasyfikacja kaszlu

Istnieje kilka klasyfikacji pozwalających scharakteryzować kaszel. Ze względu na charakter kaszel można podzielić na:

 • kaszel suchy – bez odkrztuszania wydzieliny
 • kaszel produktywny (mokry, wilgotny) – związany jest z produkcją wydzieliny w drogach oddechowych, której zwiększona ilość przyczynia się do wystąpienia charakterystycznych dźwięków3-5.

W praktyce klinicznej najbardziej przydatna jest jednak klasyfikacja uwzględniająca kryterium czasowe. Biorąc pod uwagę czas trwania kaszlu, wyróżniamy:

 • kaszel ostry – trwający do 3 tygodni (według wytycznych brytyjskich6, w niektórych rekomendacjach czas ten jest wydłużony do 4 tygodni, np. w zaleceniach australijskich7 i amerykańskich8)
 • kaszel przewlekły – brak jednoznacznie określonych ram czasowych; według większości klasyfikacji za przewlekły uważa się kaszel trwający dłużej niż 4 tygodnie9.

Do najczęstszych przyczyn kaszlu ostrego u dzieci należą:

 • infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych (najczęściej wirusowe)
 • zaostrzenia astmy
 • zapalenia płuc i ich powikłania
 • zachłyśnięcie ciałem obcym
 • odma opłucnowa
 • przewlekłe choroby płuc i wrodzone wady układu oddechowego (ostry kaszel to objaw wstępny w ich przebiegu)1,2,6.

Do najczęstszych przyczyn kaszlu przewlekłego u dzieci należą:

 • nieswoisty kaszel poinfekcyjny
 • zespół kaszlu z górnych dróg oddechowych
 • astma
 • przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli
 • rozstrzenie oskrzeli
 • mukowiscydoza
 • wady wrodzone układu oddechowego/krążenia
 • zespół dyskinetycznych rzęsek
 • dysplazja oskrzelowo-płucna
 • ciało obce w drogach oddechowych
 • refluks żołądkowo-przełykowy
 • śródmiąższowe choroby płuc
 • narażenie na dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia
 • kaszel nawykowy1.

Kaszel stanowi jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji pediatrycznych. W większości przypadków jest on związany z zakażeniem dróg oddechowych wywołanym przez wirusy (m.in. rynowirusy, wirusy syncytialne [RSV – respiratory syncytial viruses], adenowirusy) lub bakterie. Najczęściej rozpoznawane są: zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc oraz zaostrzenia astmy. W praktyce pediatrycznej mamy do czynienia również z objawami, które mogą sugerować nietypową etiologię i wymagają szybkiej diagnostyki oraz leczenia – są to tzw. czerwone flagi (objawy alarmowe; tab. 1).

Small 75006

Tabela 1. Objawy alarmowe (czerwone flagi) w diagnostyce kaszlu u dzieci w zależności od jego charakteru i objawów towarzyszących2

Do góry