Unormowania KEL i regulacje ustawowe

Tajemnica lekarska w KEL

Zgodnie z art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej: „Lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej”.

W myśl z kolei art. 25 w tiret pierwszym KEL zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić, gdy pacjent wyrazi na to zgodę.

Tajemnica lekarska w ustawie o zawodzie lekarza

Z kolei przepis art. 40 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza stanowi, że lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.

Wskazać tu należy na wyłączenie stosowania ust. 1 zawartego w ust. 2 pkt 4 tegoż artykułu, mianowicie gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia.

Ponadto również art. 40 w ust. 3 potwierdza, że lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta.

W przepisie tym ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 1070) wprowadzono zdanie drugie w brzmieniu: „W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy”.

Nowelą tą wprowadzono również nowe unormowanie dotyczące wyrażenia zgody przez osobę bliską w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.

Jednak zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, o którym mowa wyżej, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska.

W razie zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, ujawnienie jej może w myśl ust. 2a art. 40 ustawy o zawodzie lekarza nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.

Tajemnica lekarska w ustawie o prawach pacjenta

Tajemnica lekarska została uregulowana również w przepisach ustawy o prawach pacjenta.

Mianowicie stosownie do treści art. 13 ustawy o prawach pacjenta pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

Pacjent jako dysponent tajemnicy lekarskiej może wyrazić zgodę na jej ujawnienie (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta).

Kolejne przepisy regulują kwestię dotyczącą zwolnienia i sprzeciwu wobec zwolnienia przez osobę bliską identycznie, jak to zostało unormowane w ustawie o zawodzie lekarza, o czym była mowa wyżej.

Tajemnica lekarska w Kodeksie karnym

Jedynie dla porządku należy w tym miejscu wskazać na unormowanie odpowiedzialności karnej za naruszenie obowiązku tajemnicy lekarskiej.

Do góry